Skúsme na začiatok vysvetliť čitateľom nielen samotnú skratku RTOI, ale najmä jej obsah.

RTOI je skratka spojenia real time operational intelligence, čo v doslovnom preklade znamená prevádzkovú inteligenciu v reálnom čase. Ten preklad je trošku „tvrdý“. Aby som to vysvetlil lepšie, RTOI poskytuje a interpretuje v reálnom čase všetky informácie z prevádzky, ktoré sú potrebné na jej efektívne riadenie. Neustále sa zvyšujúca konkurencia núti podniky permanentne zvyšovať efektivitu výrobných procesov. To vedie k štandardizácii výrobných procesov. Avšak každý manažér vie, že sa objavia stavy, keď štandardný postup nie je možný z rôznych dôvodov. Úspešní dokážu v takých chvíľach prijímať tie správne riešenia. Na ich prijímanie potrebujete dostatok údajov a znalostí, na základe ktorých tieto situácie vyhodnocujete.

No v súčasnosti nie je ani tak problémom dostupnosť veľkých objemov prevádzkových dát, skutočnou výzvou je rýchla a správna interpretácia týchto dát, ktorá je potrebná na efektívne riadenie alebo realizáciu nápravných opatrení.

Máte pravdu. Z mojich skúseností môžem povedať, že pracovníci naprieč každou organizáciou musia filtrovať veľa informačného šumu, aby sa dostali k potrebnej informácii a na jej základe mohli pri riadení prevádzky správne konať. Jednou z úloh RTOI je práve zabezpečiť, aby sa správna informácia dostala k správnemu pracovníkovi v reálnom čase. A potom je tento pracovník schopný prijímať tie správne rozhodnutia. Samozrejme, opäť v reálnom čase. Aj tým pomáha RTOI ušetriť, resp. zarobiť, nemalé peniaze. Pre úplnosť ešte dodajme, že síce tvrdím, že pracovníci sú schopní prijímať rozhodnutia v reálnom čase, ale mnohokrát je to práve samotná softvérová aplikácia, ktorá tieto rozhodnutia robí v reálnom čase sama podľa definovaných pravidiel.

Teória teda vyzerá zaujímavo, ale aká je realita? Ako môžu koncoví používatelia pomocou RTOI reálne ušetriť svoje finančné prostriedky?

Realita potvrdzuje teóriu. Predstavte si reálnu situáciu, keď v prevádzke výrobného podniku dôjde na niektorom z výrobných zariadení k stavu, ktorý môže viesť až k spomaleniu alebo zastaveniu celého výrobného procesu. RTOI ako platforma, ktorá môže byť postavená aj nad existujúcimi systémami monitoringu kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov výrobného procesu, zaznamená v reálnom čase vznik situácie mimo definovaných hodnôt potrebných na dosiahnutie požadovaných výsledných parametrov. V tom momente sa v rámci RTOI spúšťa viacero procesov, ktoré vedú k odstráneniu vznikajúceho problému.

Prostredníctvom tzv. alarmového manažmentu sú o vznikajúcom probléme informovaní správni pracovníci, a to z pohľadu náplne práce, kvalifikácie, ako aj aktuálnej geografickej polohy vzhľadom na zariadenie, kde k problému došlo. Pracovníkom, ktorí sú identifikovaní ako zodpovední za riešenie problému RTOI, ponúka návrh opatrení, ktoré treba zrealizovať, aby bol možný návrat k „norme“. Kým pracovník zásah na zariadení vykoná, má k dispozícii aj informácie o zásahoch na danom zariadení v minulosti. Uvedený stav na zariadení nemusí byť nový a informácie o predošlých zásahoch môžu byť nápomocné. Tento pracovník vykoná teda navrhovaný zásah a zabezpečí návrat k požadovaným hodnotám.

Samozrejme, RTOI zabezpečí aj distribúciu informácie o odstránení problému, resp. o opätovnom dosiahnutí požadovaných výrobných parametrov. Nie je asi nič lepšie pre výrobného manažéra, ako keď je online informovaný, napríklad prostredníctvom mobilného telefónu, že všetky sledované výrobné parametre sú v požadovaných hodnotách. Keď spomínam telefón, je jasné, že takýto manažér je informovaný všade, kde funguje telefón a to je všade, kde je GSM signál. Ešte by som rád uviedol, že nastavenie monitorovaných parametrov je dôležité a do veľkej miery predurčuje, ako celý systém monitoringu prevádzky pôsobí preventívne.

RTOI je teda v podstate systémom včasnej reakcie a prevencie zároveň?

Áno, vystihli ste to úplne presne, dokonca lepšie ako ja sám. RTOI je zároveň modulárny a škálovateľný systém a môže fungovať aj ako veľmi účinný preventívny systém, ktorý umožňuje koncovým používateľom včas a správne konať vopred, aby neboli ohrozené ich kľúčové prevádzkové procesy. Či už RTOI zastrešuje celý systém riadenia a monitoring výrobného procesu, alebo len vybrané oblasti týkajúce sa napr. alarmového manažmentu, databázy znalostí alebo OEE (monitoring a vyhodnocovanie celkovej efektívnosti využívania výrobných aktív zákazníka). Tiež zapojenie rôznych prediktívnych systémov zásadne posúva možnosti prevencie. Sú systémy, ktoré sledujú údaje z existujúcich procesov a na základe týchto dát vytvoria matematický model procesu a definujú závislosti medzi jednotlivými parametrami na vstupe tohto procesu a výslednými parametrami. Následne na základe merania vývoja vstupných parametrov procesu v reálnom čase vedia predpovedať vývoj výsledných parametrov. Ak tie nie sú v požadovaných hodnotách, navrhujú, samozrejme v reálnom čase, korekcie parametrov na vstupe.

Mohli by ste to spresniť na konkrétnych príkladoch?

Naši zákazníci pomocou RTOI včasne identifikovali a vyriešili príčinu nárastu teplôt v chladiacich prvkoch uhoľnej elektrárne, čím sa predišlo potenciálnemu výpadku produkcie. V prípade našich globálnych klientov, ako sú napr. TOTAL alebo STATOIL, RTOI, integruje komplexnú diagnostiku a inteligentnú analytiku s CMPA (condition monitoring predictive analytics) systémami, čím poskytuje skoré varovanie pred hroziacim zlyhaním zariadení, zabezpečuje detailný náhľad na stav všetkých sledovaných zariadení a umožňuje efektívne riadenie rozvoja a údržby kľúčových aktív.

Aké sú príklady kvantitatívnych prínosov RTOI riešenia pre jeho používateľov?

Naši zákazníci sa môžu pochváliť veľmi dobrými výsledkami, ktoré dosiahli po implementácii RTOI, a to nás teší. Konkrétnymi príkladmi kvantitatívnych prínosov pre našich klientov sú napríklad 70 % nárast produktivity výkonných pracovníkov v prevádzke. Tento údaj doslova vyvolal údiv, je mimoriadne prekvapivý. 25 % pokles neplánovaných odstávok zariadení vďaka efektívnej preventívnej údržbe, 40 % zníženie objemu odpadu počas výrobného procesu, 25 % zníženie objemu nepodarkov, 45 % zníženie energetických nákladov apod. Tieto údaje sú reálnymi výsledkami dosiahnutými u zákazníkov v USA a západnej Európe. Je jasné, že výrobné procesy v týchto krajinách sú veľmi dobre odladené a napriek tomu sme dosiahli mimoriadne úspechy.

Na základe čoho vedia výkonní pracovníci správne reagovať?

Ako som spomenul, systém RTOI je škálovateľný a modulárny. Takže v prvom rade treba zabezpečiť presné definovanie zodpovedností, kompetencií v rámci riadenia podniku. Toto rozdelenie zabezpečí, že sú vždy informovaní tí správni pracovníci. Modulárnosť zase umožní implementáciu tej správnej aplikácie, ktorá poskytne tú správnu odpoveď, resp. návod, na riešenie problematickej situácie. Napríklad ak sa chcete zamerať na predchádzanie kritickým situáciám, treba mať systém, ktorý zabezpečí predikciu vývoja na základe aktuálnych stavov a trendu vývoja týchto stavov. Následne zase systémy zamerané na sledovanie pracovného toku v reálnom čase „odkontroluje“, či sa vykonáva to, čo je odporúčané, aby sa eliminovali nežiaduce stavy. No a samozrejme môžete mať aj systém, ktorý ponúka v reálnom čase manuály obsluhy rôznych zariadení, rôzne návody a pomoc pri práci so zariadeniami. Hlavne ak ide o zariadenia, s ktorými sa dlhodobo nepracovalo, a znalosť riešenia problémov takýchto zariadení sa stráca odchodom starších pracovníkov.

To je teda práca výkonných pracovníkov. Ako dokáže RTOI a jeho výsledky využívať stredný, prípadne vrcholový manažment?

Samozrejme, aj tu platí to, čo som už povedal. Škálovateľnosť a modulárnosť. Treba si uvedomiť, že v dnešnej dobe máme k dispozícii obrovské množstvo údajov. Takmer každý merateľný parameter je aj zmeraný, a to pravidelne v definovaných intervaloch. To generuje obrovské množstvo údajov a to nám zase umožní definovať obrovské množstvo hlásení – alarmov. Takže definovanie tých správnych hlásení z toho obrovského množstva možných nám vytvorí základ úspešnosti RTOI. Čiže výkonným pracovníkom idú iné hlásenia ako strednému manažmentu. Ten je informovaný, až keď sa situácia zmení natoľko, že výkonní pracovníci už nemajú kompetenciu toto riešiť. No pozor, hlásenie nemusí byť len o probléme, ale aj o tom, že výroba aj všetky požadované výrobné parametre sú v poriadku. Uvedené platí pre stredný aj pre vrcholový manažment. Samozrejme, čím vyššia manažérska pozícia, tým menej hlásení.

Ako by ste na záver zhrnuli prínosy RTOI?

V posledných rokoch podniky investovali do budovania tzv. systémov Business Warehouse a Business Intelligence. Tie sa vo všeobecne zameriavali na poskytovanie informácií o stave podniku za uplynulé obdobie. Systém, ktorý ukazuje minulosť. RTOI je systém, ktorý pomôže používateľom aktívne riadiť súčasnosť a robiť také kroky, aby sa budúcnosť uberala smerom, ktorý si podnik a manažment želá.

Ďakujeme za rozhovor.