ISA patrí medzi vedúce neziskové odborné organizácie nielen v USA, ale v rámci celého sveta. Aké hodnoty a ciele preferuje vo svojich aktivitách?

ISA sa usiluje o vytvorenie štandardov v automatizácii z globálneho pohľadu, a to prostredníctvom certifikácie profesionálov z priemyslu, poskytovaním vzdelávania a školení, publikovaním technických odborných kníh a článkov, usporadúvaním konferencií a výstav pre profesionálov z oblasti automatizácie a, samozrejme, prípravou noriem pre priemyselný sektor. ISA si váži svojich členov z celého sveta a iných profesionálov z automatizácie a zostáva v pozícii lídra pri poskytovaní pomoci týmto pracovníkom v riešení náročných technických problémov v oblasti ich pôsobenia. Zároveň sa snažíme zlepšiť ich vodcovské schopnosti a pomôcť v ich osobnom kariérnom raste.

Kto sa môže stať členom ISA a aké výhody členstvo prináša?

ISA ponúka množstvo hodnotných výhod pre členov z celého sveta. Vítame všetkých, ktorí sú nejakým spôsobom spojení alebo sa zaujímajú o profesiu automatizácie a ponúkame im členstvo. Najlepším spôsobom, ako sa čo najviac dozvedieť o výhodách členstva, je navštíviť našu webovú stránku www.isa.org a v ľavom stĺpci kliknúť na sekciu Membership.Našim členom tiež poskytujeme spôsoby, ako sa spojiť s inými odborníkmi, ktorí pracujú v rovnakej oblasti priemyslu ako oni, napr. z energetiky, chemického a naftového priemyslu, a ktorí sa zaujímajú o to isté, a to prostredníctvom členstva v Technických divíziách. Členovia ISA sa môžu každý rok bezplatne zapojiť do dvoch zo 17 divízií, členstvo v ďalších divíziách je spoplatnené sumou 10 $ za každú divíziu. Ďalšie informácie možno získať opäť na našej webovej stránke v sekcii Membership, podsekcii Divisions.

V ponuke ISA sú aj programy certifikácie odborníkov z oblasti automatizácie. Čo je cieľom týchto programov? Majú odborníci zo strednej a z východnej Európy možnosť získať tieto certifikáty?

Cieľom našich certifikačných programov je poskytovať objektívne, nestranné zhodnotenie a potvrdenie osobných zručností a umožniť takýmto ľuďom vystúpiť z davu a byť uznávanými a rešpektovanými. Naše certifikačné programy testujú znalosti a skúsenosti kandidátov a dávajú zamestnávateľom na známosť, že táto osoba je kompetentná v oblasti, na ktorú je zameraný daný certifikačný program. Programy sú dostupné na celom svete, teda aj v strednej a vo východnej Európe.

Spolupracujeme so spoločnosťou Prometric, ktorá má testovacie strediská po celom svete. Každý, kto má záujem získať jeden z našich certifikátov, musí sa obrátiť na túto firmu a potvrdiť svoje kvalifikačné predpoklady. Len čo ich potvrdia, dohodne sa termín skúšky v najbližšom testovacom stredisku. Viac informácií o našich certifikačných programoch a vyhľadaní testovacích centier vo vašej krajine možno nájsť opäť na stránke www.isa.org v ľavom stĺpci pod hlavičkou Products&Services, kde sa nachádza odkaz Certification.

ISA sa podieľa na vytváraní medzinárodných noriem. Mohli by ste spomenúť tie významnejšie aktivity, ktoré v posledných rokoch prebehli?

Vďaka prepojeniu ISA s Americkým národným úradom pre normalizáciu (ANSI) sa mnohé normy vytvorené našou organizáciou stali uznávanými medzinárodnými normami pre priemysel prostredníctvom ich prijatia Medzinárodnou elektrotechnickou komisiou (IEC). Medzi ne patria:

  • IEC 61511, časť 1 – 3 sú postavené na normách ISA84, ktoré sa týkajú bezpečnostných prevádzkové systémy (SIS – Safety Instrumented Systems) pre procesný priemysel.
  • IEC 61512, časť 1 – 4 sú postavené na normách ISA88, ktoré sa týkajú riadenia dávkových procesov.
  • IEC 62264, časť 1 – 3 sú postavené na normách ISA95, ktoré sa týkajú problematiky integrácie podnikových a riadiacich systémov.
  • Súbor noriem IEC 62443 (v príprave) bude postavený na normách ISA99, ktoré sa týkajú kybernetickej bezpečnosti priemyselných automatizačných a riadiacich systémov.

Mnohí profesionáli z automatizácie využívajú ISA publikácie, ako napr. InTech magazine, ISA Transactions journal, technické články, knihy a pod., na riešenie svojich každodenných úloh. Ako dokáže ISA identifikovať nastupujúce technologické trendy v oblasti automatizácie a riadenia?

ISA je z pohľadu automatizácie celosvetovo najväčším zdrojom technického obsahu. Väčšina z neho sa rôznymi spôsobmi dostáva do publikácií s hlavičkou ISA, ktoré sa distribuujú po celom svete. No všetky sú tvorené expertmi na príslušnú problematiku. S takmer 30 000-tisíc odborníkmi – špecialistami na rôzne okruhy automatizácie, ktorí sa stali členmi ISA, máme všetky nové informácie o vývoji, technológiách alebo trendoch, ktoré sa v automatizácii a s ňou súvisiacich odboroch objavia doslova po ruke alebo aspoň o nich vieme.

To znamená, že prepájaním znalostí týchto jednotlivcov a ich zamestnávateľov a poskytnutím prostriedkov na vzájomnú komunikáciu dokážeme rozpovedať príbehy technológií, ktoré sa zajtra stanú produktmi alebo službami. Tieto inovácie a nastupujúce technológie sú základnou zložkou siete, ktorej súčasťou sa môže stať každý, kto prijme členstvo v ISA. Nové technológie sú zároveň predmetom diskusií aj na pôde našich technických divízií a výborov na tvorbu noriem.

ISA oslavuje v tomto roku 65. výročie svojho vzniku. Ako by ste zhodnotili vývoj, ktorým ISA prešla, a čo všetko dosiahla od svojho vzniku?

Od vtedy, ako Richard Rimbach zo spoločnosti Instruments Publishing Comapny spolu so skupinou vizionárov z miestnych združení prístrojovej techniky založil 28. apríla 1945 Instrument Society of America, sa svet stal úplne odlišným miestom. ISA sa sformovala na základe žiadosti 18 lokálnych združení prístrojovej techniky do národnej organizácie. To je náš začiatok v roku 1945 a dnes sme Medzinárodné združenie pre automatizáciu s takmer 30 000 členmi z celého sveta.

Máme za sebou 65 rokov zbierania informácií zo všetkých oblastí automatizácie, prevádzkových prístrojov, riadenia a ďalších súvisiacich technológií. Realita prevýšila všetky očakávania, ktoré sme si dokázali v roku 1945 predstaviť. Vidíme, ako sa svet rozvíja a mení, a pokračujeme v prispôsobovaní sa potrebám profesionálov. Pokračujeme v úsilí o prekonávanie geografických a kultúrnych bariér, ktoré zásadne spomaľujú tok informácií a myšlienok v rámci celého sveta. ISA je zodpovedná za vytvorenie globálnej siete, ktorá bude podporovať nielen automatizérsku profesiu, ale tiež kvalitu života v každom kúte sveta.

Je pred nami ešte veľa práce a ďalších zlepšení, ktoré dokážeme uskutočniť, a ISA vďaka neustálej evolúcii technológií pokračuje vo svojom raste a rozširovaní aktivít. Jedným z ukazovateľov úspechu, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť, je aj spolupráca na medzinárodnej úrovni, ako napr. tá, ktorú sme podpísali s vašim odborným mesačníkom AT&P journal. To umožní registrovaným čitateľom AT&P journalu prečítať si v ich rodnom jazyku o hodnotách a výhodách spojených s odbornou organizáciou, ktorá víta všetky „spriaznené duše“ a má globálny dosah nepoznajúc žiadne hranice.

Aké aktivity budú v roku 2010 prioritou pre ISA?

Členovia a zákazníci ISA sú našou prioritou číslo jeden v rámci poskytovania jedinečného prístupu k technickým informáciám, zdrojom pre odborný rozvoj a rôznych príležitostí spájania sa s ostatnými profesionálmi z automatizácie. ISA prináša celému svetu prostredníctvom tvorby noriem, realizácie konferencií, technických publikácií, ako sú napr. knihy, InTech magazine, ISA Transactions, rokovaní, ako aj komplexných školení v USA aj v Európe najvyššiu kvalitu a nestranné informácie o automatizácii.

Náš tím pre zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov má za cieľ pomáhať pripravovať terajších aj budúcich pracovníkov pre povolanie automatizéra na všetkých úrovniach zručností, vedomostí a kariérnych postov. To je len niekoľko z výnimočných zmien, na ktorých pracujeme. Pokračujeme v zameriavaní sa na profesionálov z automatizácie a profesiu, ktorú zastávajú.

Ďakujeme za rohovor.