Pozrime sa na Sigfox najprv z historického hľadiska. Čo podnietilo vznik tejto technológie?

Technológiu Sigfox vyvinul súčasný technologický riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti Sigfox Christophe Fourtet s víziou vyvinúť bezdrôtovú komunikačnú technológiu, ktorá je jednoduchá, spoľahlivá, vydrží roky na batériách a funguje celosvetovo. Samotná spoločnosť vznikla v roku 2009 a odvtedy sa rozšírila do 36 krajín, pričom v roku 2018 má byť sieť Sigfox nasadená až v 60 krajinách.

V porovnaní s inými komunikačnými technológiami ide o prenos údajov s nízkou rýchlosťou. Bude ju teda možné využiť aj v aplikáciách v priemyselných prevádzkach?

Nízka prenosová rýchlosť bola zvolená pri návrhu technológie práve pre veľkú odolnosť a spoľahlivosť siete. Na druhú stranu prenos dát zo zariadenia, resp. senzora, do centrálneho dátového úložiska trvá dve až tri sekundy. V priemyselných prevádzkach má technológia uplatnenie hlavne v podporných procesoch pri výrobe. Môže ísť o prediktívnu údržbu strojov a zariadení či hlásenie rôznych anomálií, ako nezvyčajná teplota, tlak či koncentrácia plynov. Sieť tiež možno použiť na zber dát o spotrebovanej elektrine, plyne, vode, o pohybe osôb a materiálu nielen vnútri objektov, ale aj po celom Slovensku či Európe. Ako možno vidieť, využitie našej siete nebude najvhodnejšie pre kontinuálnu výrobu alebo riadenie v reálnom čase, sieť Sigfox však umožní zefektívnenie ostatných procesov v priemysle.

V priemyselných prevádzkach je jednou z priorít bezpečnosť a spoľahlivosť prenosu údajov. Aké vlastnosti v tomto smere charakterizujú Sigfox?

Ak by som mal v rýchlosti definovať výhody zariadení komunikujúcich prostredníctvom siete Sigfox, medzi tie najvýraznejšie určite patria extrémna výdrž na batériách, bezpečnosť odosielania dát, nezarušiteľnosť signálu, ale predovšetkým to, že garantujeme dostupnosť služieb siete Sigfox na úrovni 99 % a to zmluvne. Nespornou výhodou siete Sigfox je to, že priemyselný podnik si nemusí budovať svoju vlastnú rádiovú infraštruktúru na zber dát pomocou bezdrôtových senzorov. Sieť Sigfox je poskytovaná ako cloudová služba, ktorá zabezpečenou cestou doručí dáta priamo do priemyselných systémov.

Vzhľadom na to, že ide o bezdrôtovo komunikujúcu technológiu, otázkou je kapacita napájacích batérií. Od čoho závisí ich životnosť a na akej úrovni sa v priemere pohybuje?

Zariadenia v sieti Sigfox komunikujú špecifickým spôsobom a tým je možná extrémne dlhá výdrž batérií. Ak sa pozrieme na mobilné telefóny, tie sa každú chvíľu prihlasujú k bázovým staniciam, zatiaľ čo naše zariadenia sú bezstavové, teda k staniciam sa neprihlasujú. Zariadenia si rovnako priebežne nepremeriavajú silu a kvalitu signálu, čím si neupravujú vysielací výkon. Ten majú konštantný na úrovni 25 mW. Tento balík opatrení šetrí množstvo energie a zároveň umožňuje predpovedať životnosť batérií. Ako príklad môžem uviesť parkovací senzor od nášho partnera, ktorý vydrží merať a vysielať s jednou industriálnou AA batériou až päť rokov. Výdrž batérií je však do veľkej miery ovplyvnená aj počtom odosielaných správ, kde platí, že s vyšším počtom správ sa alikvotne znižuje životnosť batérií.

Na pokrytí Slovenska technológiou Sigfox sa intenzívne pracuje. Aký je aktuálny stav?

Aktuálne pokrývame absolútnu väčšinu územia Slovenka, v číslach je to 85 % územia a 90 % populácie, čo tvorí viac ako štyri a pol milióna obyvateľov. Na Slovensku sme sieť Sigfox pripravili v rekordnom čase. Od začiatku celoplošnej výstavby v apríli po komerčné spustenie služieb v novembri minulého roku uplynulo iba šesť mesiacov. Vďaka tomu považujeme výstavbu siete v takom krátkom čase za fenomenálny úspech. V tomto roku plánujeme naďalej zvyšovať úroveň pokrytia. Dostupnosť siete Sigfox priamo na vašej adrese si môžete ľahko overiť na našej webovej stránke. Okrem štandardných bázových staníc máme k dispozícii na lokálne dokrývanie priemyselných areálov aj špeciálne minibázové stanice, ktoré možno nasadiť priamo v budove, resp. v areáli.

Sigfox by mal tvoriť základnú komunikačnú architektúru pre internet vecí (IoT). Majú podľa vás priemyselné podniky dostatok znalostí, aby dokázali využiť potenciál, ktorý môžu z IoT vyťažiť?

Tým, že sa sieť Sigfox poskytuje ako služba, priemyselné podniky ju môžu začať využívať prakticky okamžite. Dáta možno obratom posielať cez zabezpečený protokol HTTPS, prípadne možno využiť už existujúce integrácie so službami, ako sú Microsoft Azure, SAP Hana, Amazon Web Services, CISCO Spark a ďalšie. Za iných okolností treba investovať do lokálnych bázových staníc, serverov, dátového úložiska, bezpečnosti a ďalších IT súčastí vrátane ľudských zdrojov, čo považujem za veľmi nákladné. Zároveň to znamená, že konkrétna aplikácia bude použiteľná len v tom závode, kde je inštalovaná infraštruktúra. V prípade nového nasadenia v ďalšom závode treba znova vybudovať celú infraštruktúru. S využitím siete Sigfox tieto problémy a investície odpadajú a zároveň možno aplikáciu jednoducho replikovať nielen v inom závode na Slovensku, ale v akejkoľvek ďalšej krajine, kde sa prevádzkuje sieť Sigfox. A to bez akýchkoľvek nákladov na budovanie infraštruktúry.

Kde by mal priemyselný podnik začať, ak by chcel začať využívať prínosy IoT postavené na Sigfox?

Ideálne je začať s nasadením pilotných projektov, ktoré by mali presvedčiť o výhodách, ako sú napríklad úspory alebo zefektívnenie biznis procesov. Výstupy pilotných projektov môžu slúžiť ako podklad k manažérskemu rozhodnutiu o masívnejšom nasadení. Ak má priemyselný podnik svojich overených IT dodávateľov, vieme ich naučiť integrovať dáta zo siete Sigfox, prípadne uviesť nových výrobcov zariadení a senzorov zo Slovenska a z Čiech. Ak takýchto dodávateľov nemá, môžeme odporučiť podľa typu a rozsahu projektu jedného alebo viacerých našich existujúcich partnerov, medzi ktorými je väčšina významných IT integrátorov na Slovensku. V súčasnosti existujú stovky zariadení pripravených na okamžité nasadenie. Ak by mali priemyselné podniky špecifické požiadavky na zariadenia, už teraz vieme odporučiť viaceré spoločnosti, ktoré sa zaoberajú práve vývojom nových senzorov a zariadení pre sieť Sigfox.

Akým spôsobom možno zariadenia Sigfox (modemy, moduly) prepojiť s existujúcou IT a OT infraštruktúrou priemyselného podniku?

Integrácia je veľmi jednoduchá. Komunikačné moduly Sigfox od kórejskej spoločnosti Wisol využívajú na komunikáciu štandardné AT príkazy. Na stránke http://partners.sigfox.com možno nájsť komunikačné moduly viacerých výrobcov a stovky už hotových zariadení a senzorov. Integrácia do OT infraštruktúry nie je potrebná, nakoľko zariadenia na dennej báze posielajú health check a tiež stav batérie.

Je možné, aby zariadenia pripojené do siete Sigfox rušili nejaké iné prístroje či zariadenia v ich dosahu?

Zariadenia Sigfox komunikujú na voľne dostupnej frekvencii 868 MHz, čiže pokiaľ prístroje a zariadenia nie sú aktuálne rušené inými zariadeniami komunikujúcimi v tejto frekvencii, ako je napríklad otváranie rámp na parkovisko, odpočty energií (elektrina, voda, plyn), prípadne čokoľvek iné, nebudú rušené ani sieťou Sigfox.

Poskytujete pre priemyselné podniky možnosť odskúšať si využitie Sigfox priamo u nich v prevádzke? Poskytujete k tomu aj poradenstvo a analýzu možnosti využitia Sigfox pre konkrétne aplikácie?

Náš primárny cieľ je vybudovať a prevádzkovať tú najlepšiu IoT sieť na Slovensku a riešenia v nej poskytovať prostredníctvom partnerov. Som presvedčený, že v súčasnosti pokrývame sieťou veľa priemyselných podnikov práve preto, aby mohli začať testovať riešenia už teraz. Samozrejme radi pomôžeme odkonzultovať dané riešenie v spolupráci s partnerom.

Sú zariadenia Sigfox náročné na oživenie a uvedenie do prevádzky? Zvládnu to podniky samy alebo je lepšie prizvať skúsených integrátorov?

Vždy záleží na konkrétnych požiadavkách koncového zákazníka. Existuje množstvo zariadení, ktoré fungujú spôsobom plug-and-play. Pri špecifických zariadeniach je určite vhodná spolupráca s dôveryhodným partnerom, ktorý dokáže zadanie doviesť do úspešného konca. Ako som už spomenul, vieme aktuálneho partnera daného priemyselného podniku vyškoliť na využívanie siete a využitím know-how pomôcť s integráciou do riešení tretích strán.

Aká je podľa vás perspektíva využitia Sigfox na Slovensku v oblasti priemyselných aplikácií?

Veľký potenciál vo využití siete Sigfox vidím v podporných procesoch vo výrobe aj v logistike, kde senzory umožňujú priebežne sledovať stav zásob. Tým možno optimalizovať dopĺňanie zásob, ako aj predchádzať výpadkom dostupnosti materiálov. Ako zaujímavé sa javí využitie v proaktívnej údržbe, keď vyrobené zariadenia vedia oznamovať chybové hlášky z riadiacej jednotky, napríklad kotla, chladničky a iného, čím umožnia rýchlu reakciu a servisný výjazd. Zároveň je v sieti Sigfox podporovaná geolokácia bez využitia GPS, čo zásadne mení pohľad na geomarketing. Výrobné spoločnosti tak môžu získavať informácie o tom, v akých počtoch a v akých mestách či regiónoch sú využívané konkrétne produkty. Tešíme sa na rok 2018.