Európa mieri k uhlíkovej neutralite. Znamená to nielen veľkú výzvu, ale aj príležitosť, pretože o klimaticky šetrné technológie bude záujem na celom svete. Ako vnímate súčasný vývoj v oblasti energetiky na Slovensku?

Dosahovanie európskych energetických cieľov je dnes už úlohou nielen členských štátov, ale táto úloha sa prenáša vo viacerých aspektoch aj na samotných podnikateľov a bežných ľudí. Nehovoríme iba o známych témach, ako je elektromobilita, triedenie odpadu či nutnosť zavádzania energeticky úsporných technológií v podnikoch. Dnes už cítime reálny tlak opatrení smerujúcich k plneniu cieľa uhlíkovej neutrality. Viaceré banky napríklad požadujú od podnikateľov stratégiu znižovania uhlíkovej stopy pri žiadaní úveru na technológie, častejšie sa hovorí o využívaní vodíka v nákladnej doprave, v stavebníctve sa stavajú len budovy s nulovou potrebou energie a pod. Správna reakcia na tento tlak môže znamenať výnimočné príležitosti najmä pre energetický manažment a dodávky a vývoj moderných energeticky úsporných technológií. Na Slovensku je tento tlak tiež citeľný, osobitne pri súčasnom náraste cien energií sme zaznamenali výrazný tlak práve na oblasť energetického manažmentu a najmä požiadavky na rýchle dodávky technológií pre vlastnú výrobu elektriny.

Náklady na energie (plyn, elektrina, voda, teplo) sú veľmi silným stimulom pre spotrebiteľov, aby znížili spotrebu energie a posunuli sa smerom k vyššej účinnosti. Majú ceny energií vplyv na energetickú efektívnosť?

V kontexte prvej odpovede jednoznačne áno. Niektoré požiadavky na dodávku energeticky úsporných technológii v tomto roku boli až panické vo vzťahu k nutnosti šetriť energie pri rovnakej alebo vyššej účinnosti, a to s požadovaným efektom už zajtra. To samozrejme nie je reálne alebo ak áno, iba v obmedzenej miere rýchlym energetickým posúdením možných okamžitých úspor. Drakonické zvýšenie cien energií ku koncu roka, najmä elektriny, vyvolalo u niektorých našich zákazníkov doslova boj o prežitie, nakoľko nie všetky náklady viete pretaviť do koncových cien. Očakávame, že celý rok 2022 bude situácia takáto a je otázne, koľko zákazníkov zvládne prijať nielen energeticky úsporné opatrenia, ktoré ich produkt a vôbec existenciu neohrozia.

Cieľ sa zdá jednoduchý – znížiť spotrebu energie bez dosahu na chod prevádzky. Čo prináša energetický manažment priemyselným podnikom? Čo všetko si môžeme pod tým predstaviť?

Energetický manažment dnes už využívajú všetky väčšie podniky, osobne si ani neviem predstaviť ich existenciu bez takejto služby. Služby energetického manažmentu zhodnotia a overia používané technológie a vlastnosti budov využívané podnikateľmi z hľadiska energetickej hospodárnosti, identifikujú slabé miesta, ktoré majú vplyv na vysokú energetickú náročnosť, a navrhnú opatrenia na energeticky optimálnu prevádzku. V rámci energetického manažérstva jedna zo spoločností skupiny ESCO Slovensko, spoločnosť e-Dome, poskytuje aj dlhodobý monitoring spotreby energií a pravidelné navrhovanie úsporných riešení. Niekedy ide aj o jednoduché riešenia vo forme poučenia zamestnancov podnikateľa, ako majú napríklad správne obsluhovať inštalované technológie alebo vetrať. Energetický manažment vie priniesť aj dlhodobé riešenia vo forme zabezpečenia tzv. garantovanej energetickej služby.

Povedzme, že podnik sa rozhodne znížiť spotrebu energií a investovať do energetického manažmentu. Čím by mal začať? Existujú aspekty, pre ktoré sa implementácia energetického manažmentu môže skomplikovať?

Efektívne a naozaj prospešné energetické manažérstvo poskytujú najmä skúsení energetickí odborníci s dlhoročnou praxou, preto je vhodne vybrať si toho správneho poskytovateľa. Vhodným kritériom výberu sú určite referencie a dlhoročné pôsobenie na trhu. Ďalším podstatným krokom by malo byť základné energetické posúdenie spotreby v podniku, prípadne vykonanie energetického auditu. Podnik by mal vopred vedieť, či očakáva návrh riešenia iba ako organizačné, nízko nákladové realizačné opatrenie alebo je ochotný ísť aj do investičných opatrení a v akom rozsahu. Samozrejme ako pri každej službe, aj tu existujú viaceré podmienky jej úspešnej implementácie a nástupu želaného efektu. Tieto výstupy závisia od aktuálneho stavu energetickej spotreby v podniku, jej štruktúry, ale aj od toho, či sa zvolí komplexný prístup k energeticky efektívnemu riadeniu všetkých procesov pri prevádzke, alebo sa bude riešiť iba jedna časť, napr. z dôvodu potreby vysokých investícií.

Pozrime sa na spôsob riešenia energetického manažmentu v podniku v závislosti od typu sledovaného energetického média. Treba sa venovať každému médiu zvlášť (elektrika, plyn, teplo, vzduch, voda), alebo to možno riešiť ako celok v rámci centrálneho manažmentu?

Opäť platí, že efektívnejšie riešenia prinášajú komplexné riešenia. Samozrejme, že je potrebné pozrieť sa na každé médium samostatne, avšak takmer vždy sú niektoré z nich navzájom závislé alebo sa ovplyvňujú.

Kedy môže podnik očakávať návratnosť investície? Existuje rozdiel v prevádzkových nákladoch z krátkodobého alebo dlhodobého hľadiska?

Návratnosť investície závisí od typu navrhovaného opatrenia – od pomeru vstupných investičných nákladov, prevádzkových nákladov a celkovej úspory, ktoré bude dané opatrenie generovať. Rozdiel v prevádzkových nákladoch z krátkodobého alebo dlhodobého hľadiska závisí nielen od samotného opatrenia, ale aj od štatistického rozloženia porúch a časového profilu plánovaných opráv, napr. stredné či generálne opravy.

Stretávate sa s tým, že by mali podniky mylnú predstavu o energetickom manažmente? Ak áno, môžete uviesť príklad?

Určite áno. Niekedy sa stretávame s predstavou, že zazmluvnením služieb energetického manažérstva sa pre podnikateľa všetko končí a bez ďalšej súčinnosti chce okamžitú energetickú úsporu. Aby poskytovatelia tejto služby boli úspešní, musí ísť o koordinovaný postup a úzku vzájomnú spoluprácu oboch strán. Ideálne je vždy mať technický úsek zodpovedný za implementáciu opatrení vychádzajúcich z jednotlivých návrhov energetického manažmentu. Navrhované postupy nemožno nikdy zrealizovať s dobrým výsledkom bez súčinnosti odberateľa tejto služby. Často tieto služby spočívajú aj v náprave správania sa k inštalovaným technológiám alebo prevádzke budovy, ktorú si zabezpečuje podnikateľ.

Úspora je ekonomická, ale aj environmentálna. Energia, ktorá sa nepoužije, neznečisťuje ovzdušie. Je to téma dnešných zákazníkov? Dá sa vopred vyčísliť dosah na životné prostredie?

Každá úspora energií sa dnes prepája s dosahom na životné prostredie a zelené témy sú trendom takmer u všetkých zákazníkov. Určite je pre ich propagačné aktivity vždy vítané, keď vieme prepočítať usporenú spotrebu energií napr. na teoretický počet vysadených stromov alebo oznámiť podiel zelenej energie na celkovej spotrebe podniku. Vplyv na životné prostredie môžeme porovnávať s úsporou uhlíkovej stopy alebo jednoducho s usporenými eurami použitými na ochranu životného prostredia. Pokiaľ si zákazník dal aj certifikovať uhlíkovú stopu podniku alebo jeho výrobku, napr. ako ISO 14040, každá energetická úspora je pre neho neoceniteľným prínosom.

Okrem integrácie energetického manažmentu do podniku je dôležité nastaviť si aj správnu stratégiu zberu a následného vyhodnocovania dát. Bežne sa stáva, že aj obyčajná administratívna budova môže denne generovať stovky až tisíce dát. Je potrebné ich všetky zbierať? Ako sa nestratiť v takom množstve dát a ako nájsť súvislosti, ktoré nám dnešné riadiace systémy ponúkajú?

Pri stanovení stratégie energetického manažmentu treba vypracovať technologickú schému hlavných energetických tokov a k nim priradiť výber a hustotu záznamov jednotlivých dát. Hlavnými energetickými zariadeniami, ktoré sú pre energetický manažment kľúčové, sú nielen tie, ktoré sú energeticky najnáročnejšie, ale sú to aj všetky technologické procesy, ktoré spotrebúvajú alebo generujú energiu.

Do akej miery je kvalita energetických údajov dôležitá a má vôbec vplyv na celkovú spotrebu energie?

Správne údaje a správnosť ich vyhodnotenia sú zásadné nielen pre celkovú kvalitu energetického manažmentu, ale aj pre celkové vyhodnotenie spotreby energií. Kvalita údajov je kľúčová aj pre urýchlenie ich spracovania a následnú implementáciu vhodných opatrení.

Pri všetkom je potrebná energia, od spracovania surovín cez dodávateľský reťazec až po konečný produkt. Prostredníctvom inteligentnej výroby možno spotrebu energie nielen znižovať, ale aj optimalizovať v každom kroku procesu výroby. Je to niečo, bez čoho sa podnik nezaobíde? Mal by do inteligentnej technológie investovať?

V každom podniku a pri každej výrobe je vždy čo zlepšovať. Vývoj nových technológií je neuveriteľne rýchly a každé vylepšenie prináša lepší efekt pre zákazníka. Vždy je to otázkou manažovania podniku, ktoré sa nezaobíde bez vstupných technologických údajov o aktuálne využívaných technológiách a samozrejme ich výstupoch. Takže určite, presné dáta podniku o svojich technológiách sú nevyhnutné pre rozhodovanie o tom, či investovať napríklad do nových technológii.

Ako vidíte budúcnosť z hľadiska zvyšovania energetickej efektívnosti v slovenskom priemysle v najbližších rokoch? Kde vidíte najväčší potenciál znižovania spotreby energie v rámci priemyselných podnikov na Slovensku?

Pod tlakom záväzkov voči EÚ trend výrazného znižovania spotreby energií a zvyšovania energetickej efektívnosť na Slovensku bude ešte rásť najmenej do roku 2030. Po vyhodnotení dosiahnutých cieľov v porovnaní so záväznými európskymi cieľmi sa po tomto roku tempo buď ešte enormne zrýchli, alebo mierne zníži určite na ďalších 20 rokov. Priestor na znižovanie energií majú stále najväčšie slovenské podniky pri prevádzke ich technológií, neobnovované verejné budovy s vysokou spotrebou energií a určite všetky podniky využívajúce nákladnú dopravu.

Ďakujeme za rozhovor.