Spoločnosť B&R je celosvetovo známa a obľúbená najmä u výrobcov strojov a zariadení. V ktorých iných oblastiach priemyslu, resp. typoch aplikácií vidíte priestor pre produkty a riešenia B&R?

Bielesch: Priestor pre nasadenie riešení B&R je predurčený ich technickými parametrami, výkonom operačného systému Automation Runtime ako aj vývojového nástroja Automation Studio. Naše riešenia nájdete v riadiacich systémoch elektrární, plynovodov ale aj pri riadení budov, tunelov, či v moderných MES riešeniach. Ja osobne nevnímam automatizačný trh ako oddelené segmenty. B&R umožňuje kombinovať riešenia kedysi typické pre procesné riadenie, ako napríklad redundantné sieťové topológie alebo redundancia CPU, s rýchlymi riadiacimi slučkami typickými skôr pre riadenie strojov. Tisícky VV konfigurovateľných v rámci jedného CPU predurčujú systém aj ku zberom dát. Otvorenosť a voľné programovanie komunikačných protokolov, algoritmov, podpora objektového programovania alebo automatické generovanie zdrojových kódov pre PLC priamo z MATLABu – to sú v súčasnosti technológie, ktoré zabezpečujú naším používateľom z každej oblasti technické a finančné výhody. Priestor pre B&R je všade tam, kde potrebujete cenovo optimálne riešenie na technicky najvyššom možnom stupni.

Aké aktivity spadajú do pôsobnosti slovenskej dcéry spoločnosti B&R? Predstavte nám tím vašej spoločnosti, ktorý je k dispozícii zákazníkom na Slovensku.

Bielesch: Slovenská pobočka B&R poskytuje lokálnu podporu ­našim partnerom a používateľom. Súčasťou je ponuka komplexných školení, pomoc pri návrhu riešení a konfigurácií systémov, pohonov a pod. V rámci konferencií, prednášok sa snažíme prezentovať ­najnovšie automatizačné trendy a postupy pri riešení ASR, zavádzanie štandardov do priemyselných odvetví. Náš tím B&R zabezpečuje obchodno-technickú a logistickú podporu z Nového Mesta nVáhom a z Košíc. Kolegovia sú pravidelne školení priamo na centrále, ­disponujú dostatkom skúseností z reálnych aplikácií a sú kompetentým partnerom pri hľadaní riešení alebo diagnostike.

EthernetPowerlink patrí medzi komunikačné zbernicové systémy nasadzované v mnohých aplikáciách po celom svete. Ako sa darí tomuto štandardu na Slovensku?

Bielesch: Ethernet Powerlink ako štandard založený na Ethernete prináša používateľom množstvo výhod. Od vysokej rýchlosti 100 Mbits (funkčné aj na 1 Gbits), cez možnosť vytvárať ľubovoľné sieťové topológie, vrátane redundancie, využívanie optiky alebo metaliky, routovania iných protokolov napr. TCP, OPC, Profibus alebo CANopen, priamej komunikácie slave-slave, prísneho determinizmu, implemetáciou bezpečnostného protokolu openSAFETY a to všetko ako Open Source technológia, bez potreby špeciálneho HW alebo licencií. Vďaka uvedeným bodom si Powerlink našiel pevné miesto aj na slovenskom trhu. Powerlink na Slovensku nájdete od fotovoltických elektrární, cez CNC stroje, baliarenské stroje, systémy zberu dát, až po riadenie turbín. Na technických univerzitách v Bratislave, Košiciach, Nitre a Žiline využívajú Powerlink pri výuke, diplomových prácach a projektoch, ocenených aj v rámci celoeurópskej akcie Ethernet Powerlink Award.

Podľa výsledkov prieskumu, ktorý vykonala koncom minulého roka spoločnosť ITQ, už 16% nemeckých výrobcov strojov a strojných celkov programuje riadiace systémy svojich výrobkov pomocou vývojového prostredia Automation Studio? Aké možnosti a výhody prináša najnovšia verzia tohto prostredia pre vývojárov systémov?

Szarka: Ak 16% výrobcov strojov v Nemecku používa na programovanie Automation Studio(AS) je to určite veľmi vysoká známka akceptácie a sily B&R. Tento výsledok len dokazuje, že smer, ktorým sa uberá náš vývoj je správny. AS zostáva verné koncepcii „jedného nástroja pre všetko“. Je to nástroj, ktorý je určený na programovanie, polohovanie, vizulizácie. Ak k tomu prirátame variabilitu ­hardvérových konfigurácií, modularitu, podpora tímovej práce vo forme integrovanej správy verzií, podporu otvorených ­formátov a štandardov, možnosť automatického generovania a kompilácie kódu, prepojenie na simulačné programy, dostávame jeden z najkomplexnejších a najuniverzálnejších nástrojov pre automatizáciu súčastnosti.

V novej verzii AS 4 pribudol grafický nástroj pre ­výber a konfiguráciu hardvéru ako aj samotnú kontrolu vytvorenej ­konfigurácie tzv. system designer. Prepojenie AS s EPLAN podstatne skracuje vývoj. Už súčasná verzia Studia podporuje tvorbu štruktúrovaného a modulárneho softvéru, pričom nová verzia AS 4 plne podporuje OOP v jazyku C++, čím sa výrazne urýchluje vývoj ­softvéru a zvyšuje znovupoužiteľnosť SW kódu. Zo štandardov, ktoré pribudli v novej verzii, by som spomenul podporu OPC UA – server aj klient implementácie priamo v PLC. Nové AS ponúka zjednodušené ovládanie a správu projektu.

Jednou z posledných noviniek týkajúcich sa produktu Automation Studio je jeho úzke previazanie aj s projektovacím prostredím EPLAN. Mohli by ste vysvetliť dôvody tohto prepojenia a prínosy, ktoré z toho plynú pre vývojárov?

Szarka: Zoberme si klasickú situáciu pri návrhu HW zostavy spolu s mapovaním vstupov a výstupov. Štandardne sa táto činnost vykonáva nezávisle v dvoch nástrojoch, v nástroji pre návrh el. schém a v nástroji pre návrh softvéru, a s viacerými pracovníkmi príp. tímami. Prepojenie Automation Studia a nástroja EPLAN umožnuje už vytvorenú HW zostavu v Studiu exportovať do nástroja EPLAN, resp. z nástroja EPLAN importovať už existujúcu zostavu do AS. Znamená to, vytvoriť konfiguráciu len raz v jednom z nástrojov! Pri tomto to však nekončí. Projekty v Studiu a v EPLANe sú ­navzájom synchronizované. Zmeny v jednom projekte sa automaticky aplikujú do druhého. Automatická výmena dát medzi projektami v AS a v EPLANe eliminuje vznik chýb, ktoré môžu vzniknúť pri ­komunikácii medzi vývojármi v dvoch oddelených oblastiach vývoja, odstraňuje duplicitnú prácu pracovníkov vývoja, čím sa skracuje čas a redukujú náklady.

Počas tohtoročného veľtrhu Hannover Messe predstavila ­s­poločnosť B&R aj produkty a riešenie svojej novej divízie Mobile Automation. Na čo sa bude táto divízia zameriavať Bude portfólio týchto produktov a riešení zahrnuté aj do pôsobnosti slovenskej dcéry B&R?

Bielesch: Divízia Mobile Automation poskytuje riešenia pre špecifické prostredie stavebných strojov, poľnohosp. techniky a špeciálnych aplikácií, napr. požiarnické vozidlá, sanitky,... Na riadiace systémy sú tu kladené extrémne nároky z pohľadu prevádzkových teplôt (-40° až 85 °C), vlhkosti, vibrácií, ale aj na zobrazovacie jednotky pracujúce vo vonkajšom prostredí pri plnom slnečnom osvetlení. Ani v tomto prípade sme nezľavili z našej jednotnej koncepcie ­produktov a vývojového prostredia. Všetky produkty z divízie Mobile sú plne integrované do vývojového prostredia Automation Studio, sú plne kompatibilné a voľne kombinovateľné s ostatnými ­produktami B&R. Ak vznikne potreba doplniť riešenie postavené na štandardných produktoch B&R o moduly spĺňajúce extrémne prevádzkové ­nároky, môžeme siahnuť po produktoch z divízie Mobile Automation. Slovenská pobočka poskytuje všetky služby podobne ako pri ­ostaných našich produktoch.

Ďakujeme za rozhovor.