Beckhoff sa snaží viac angažovať na poli výrobcov baliacich stro­jov. Pomocou akých komponentov to chcete dosiahnuť?

Frank Würthner: Beckhoff sa špecializuje na mnohých vertikálnych trhoch – vrátane baliaceho sektora. Stále rozširujeme naše portfólio automatizácie. No niektoré odvetvia, napríklad trh s baliacimi stroj­mi, majú pre nás osobitný význam. Používame otvorenú hardvérovú platformu, ktorá je modifikovateľná a má vysoký výkon, vhodný pre všetky priemyselné odvetvia. Preto sa špecializujeme na všetky ob­lasti nášho softvéru TwinCAT.

Znamená to, že ponúkate zodpovedajúce softvérové knižnice pre rozličné priemyselné odvetvia?

Frank Würthner: Presne. TwinCAT automation suite je definovaný ako univerzálny a navrhnutý tak, aby nebol závislý od priemyslu. Naše softvérové riešenie spája know-how všetkých oblastí automa­tizačnej techniky. Z toho môžu mať prospech všetky priemyselné odvetvia, bez ohľadu na to, či to je požiadavka na baliaci stroj alebo lisovaciu linku. Pre baliaci priemysel ponúkame štandardné a špeciálne softvérové knižnice, v ktorých sú k dispozícii mnohé prednastavené riešenia: riadenie tlače alebo riadenie krútiaceho momentu. Tieto funkčné bloky sú prispôsobené všetkých žiados­tiam jednoduchou parametrizáciou. Pomocou tohto softvéru sme schopní nastaviť regulátor na každom baliacom stroji, čo šetrí čas a náklady na vývoj. Beckhoff je navyše členom organizácie OMAC, a preto podporuje knižnicu PackAl.

A čo hardvér?

Frank Würthner: Hardvérová oblasť je predovšetkým v baliacom odvetví dosť úzkoprofilová. Každý baliaci systém má niekde slab­šie miesto, ktoré sa musí často pod vplyvom okolností akceptovať, pretože tradičné automatizačné komponenty jednoducho dosiahli svoj výkonnostný limit, hlavne zbernicové systémy. S EtherCAT máme k dispozícii technológiu, ktorá je rýchla a preto je vhodná pre baliace stroje. Môžeme napríklad implementovať tlač s lacnejšími štandardnými komponentmi, na miestach, kde bol predtým použitý drahý hardvér. Naša XFC technológia (eXtreme Fast Control) nám dáva možnosť vytvárať dotykové vstupné sondy pre baliace stroje s rozsahom v µs. Užívatelia môžu použiť klasický digitálny vstupný terminál s našim EtherCAT I/O systémom na monitorovanie svetel­ných závor. Extrémne rýchle doby cyklu možno dosiahnuť prevzor­kovaním signálu terminálu a to práve s týmto systémom, ktorý často rieši problémové oblasti.

Modifikovateľná riadiaca platforma je dôležitou funkcionalitou pre všetkých výrobcov, ktorí vyrábajú rôzny typy strojov.

Frank Würthner: Je to pravda. Modifikovateľnosť riadiaceho sys­tému Beckhoff je vysoká a veľmi jemne nastaviteľná. Počnúc em­bedded PC zo série CX, používané ako nízko nákladové radiče až po vysoko výkonové počítače s procesormi Intel® Core™ 2 Duo vrá­tane PCI slotov, RAID radičov a podobne. Zákazník si môže vybrať najvhodnejší hardvér ako kompletnú sadu a môže riešiť aplikácie Interview centrálne alebo lokálne. Samozrejme, od zákazníka sa neočakáva, že bude pracovať s rôznymi softvérovými platformami: dostupný je jeden softvér, u ktorého je zaručená kompatibilita od najmenších radičov až po najväčšie systémy. Jedna z vecí, ktoré nás odlišuje od ostatných je to, že máme vstavané PC riadenie malého dopravníko­vého pásu s DC motorom. Ak chce zákazník realizovať takého apli­kácie lokálne, možno v záujme modulárneho riešenia, môžu stále vyvíjať to isté pomocou softvéru TwinCAT a rovnakými knižnicami.

Do softvéru TwinCAT ste integrovali aj funkcie riadenia pohybu.

Frank Würthner: Funkcie riadenia pohybu je pre baliace systémy stále problematickou záležitosťou. Pokryli sme tieto požiadavky sof­tvérom so špeciálnymi blokovými funkciami a knižnicami v TwinCAT. Hardvér zastupujú servopohony série AX5000 s výkonom od 1,5 až do 170A. Čo je dôležité, integrovali sme EtherCAT priamo do disku radiča. Celková inteligencia pohybu sa nachádza v PC a nie v radiči pohybu. Je to nevyvrátiteľná výhoda pre celý cyklus stroja – od vý­voja, cez uvedenie do prevádzky až po servis a údržbu. S takýmto systémom dokážeme pokryť celý rozsah požiadaviek v technológii pohonov až do rýchlosti 70 000 ot/min. Rastúcim dopytom v baliacom priemysle je kinematika robotov. Frank Würthner: Zatiaľ to fungovalo tak, že mnohí výrobcovia potrebovali jeden systém pre PLC, možno ďalší samostatný pre pohybové funkcie a tretí pre robota. My sme do TwinCAT systému integrovali robotické funkcie, ako je kinematika delta alebo SCARA. To znamená, že v jednom výkonnom systéme sú umiestnené PLC, radič pohybu a kinematika robota . Všetky robotické údaje sú preto k dispozícii v reálnom čase aj pre PLC.

V rozhovore ste niekoľkokrát spomenuli EtherCAT. Aké sú podľa vášho názoru konkrétne výhody komunikácie pomocou EtherCAT pre užívateľov?

Frank Würthner: Rýchla komunikačná technológia poskytuje zákaz­níkom jasné výhody, pretože im to umožňuje napríklad postaviť stroj s menšími rozmermi. Ak máte monitorovať výrobok kamerou alebo ho máte uchytiť a preložiť ramenom robota vo veľmi vysokých rých­lostiach, na ktorých moderné baliace stroje bežia, potom môžu byť Interview rozmery stroja používajúceho EtherCAT menšie ako u iných techno­lógií. EtherCAT Distributed Clocks v spolupráci s TwinCAT dokáže reagovať na udalosti rýchlejšie. V praxi to znamená, že ak sa spustí nejaká udalosť, napríklad svetelnou závorou, ste schopní spracovať signál skôr s EtherCAT. To je dôvod, prečo môžete vyvinúť menšie zariadenia. Pokiaľ môžete znížiť rozmery stroja napríklad z 30 met­rov na 28 metrov, máte vyhrané. Všetko to je o technologických službách. Uvediem ďalší príklad: Pre systém detekcie tlače sme úplne vynechali riadenie „tanečníka“, pretože to bolo mechanicky veľmi zložité. Vďaka rýchlej komunikácii s EtherCAT sa nám poda­rilo nastaviť servopohon tak, aby sa fólia nepretrhla. Takéto riešenie by nebolo mysliteľné s reakčnými časmi, ktoré sme predtým dosa­hovali pri dlhom čase cyklu zbernice.

Čas dodávky na trh je v súčasnosti dôležitým kritériom pri vývoji novej generácie strojov. Ako pomáhate užívateľom priniesť ich rie­šenie na trh rýchlejšie?

Frank Würthner: Čas dodávky na trh je kritická vlastnosť, preto ponúkame nielen hardvér a softvér, ale aj aplikačný softvér. Okrem toho pomáhame zákazníkom s prvými krokmi implementácie ich aplikácií a v prípade problémov aj s projektom. Zároveň však máme veľa systémových partnerov, ktorí sa dobre vyznajú v oblasti bale­nia. Spomenul by som aj TwinCAT 3, ktorý taktiež ponúka nové možnosti skrátenie času uvedenia na trh. Vďaka kompletnej integrá­cii do aplikácie Microsoft Visual Studio®, Beckhoff prešiel do novej éry konštruovania s novou generáciou softvéru: otvorenosť systému dovoľuje výrobcom strojov integrovať softvér iných výrobcov jedno­duchým spôsobom, napríklad Matlab®/Simulink® alebo špeciálne kamerové moduly. Navyše sú všetky vysokoúrovňové jazyky v rámci Visual Studio® softvér dostupné, je možné zložité úlohy merania vyriešiť jednoduchšie ako s jazykmi IEC 61131-3.

www.pc-control.net