Pán riaditeľ, je ČEZ stále vaším hlavným zákazníkom?

Spoločnosť I&C Energo vznikla v roku 1993 ako spoločný podnik firiem ČEZ a amerického Westinghouse. Avšak už čoskoro od spustenia činnosti začala systematicky budovať svoju konkurencieschopnosť na trhu aj mimo skupiny ČEZ, a to nielen v Českej republike, ale aj v zahraničí. To bolo podľa môjho názoru kľúčové rozhodnutie pre vybudovanie aktuálnej pozície na trhu. Dnes je pre nás ČEZ významným zákazníkom s podielom na tržbách rádovo vyše 50 %, zoznam našich referencií však obsahuje projekty realizované vo viac ako 30 krajinách.

Patríte medzi najväčších českých dodávateľov investičných projektov a servisných služieb pre priemyselné aplikácie. Na aké trhy sa zameriavate?

Pre našu spoločnosť je stále hlavným segmentom výroba a distribúcia elektrickej energie. Zameriavame sa na komplexné služby v oblasti systémov kontroly a riadenia, priemyselných informačných systémov, systémov elektro, tzv. building technológií a dodávok strojných činností v oblasti jadrovej energetiky. Rozmiestnením a počtom zamestnancov patríme v tejto oblasti medzi najväčšie české firmy, máme aktuálne viac ako 850 zamestnancov dislokovaných v Česku aj na Slovensku. Dodávky na českom a zahraničnom trhu realizujeme v troch hlavných produktoch – v servise, investíciách a inžinieringu.

Do akej miery je pre vás významná servisná činnosť, kvôli ktorej bola vaša firma založená?

Časť našich činností je stále spojená s pôvodným konceptom dodávateľskej údržby pre jadrové elektrárne Dukovany a Temelín. Dodávateľská údržba je počas celej existencie I&C Energo základným pilierom našich služieb a v súčasnosti generuje zhruba štvrtinu ročných tržieb firmy.

A zvyšné tri štvrtiny?

Pôvodné zameranie firmy na servis prevádzkovaných jadrových blokov cielene rozširujeme do inžiniersko-dodávateľskej oblasti. V nadväznosti na know-how z dodávateľskej údržby priemyselných prevádzok nám rastie podiel investičných dodávok s významným rozsahom vlastného inžinieringu. Ponúkame investičné dodávky od spracovania štúdií a projektov, tvorby softvéru, systémovej integrácie a podpory cez dodávky, montáž a uvedenie do prevádzky až po zaistenie pravidelného záručného aj pozáručného servisu.

Ďalšia oblasť činnosti je optimalizácia energetických výrobní. Ide o inžinierske nadstavby, v rámci ktorých tvoríme vlastné riešenie pre konkrétne elektrárne. Napríklad ako zlepšiť účinnosť spaľovania, ako monitorovať systém výkonových transformátorov, vyvíjame informačný systém na správu a tvorbu prevádzkovej a technickej dokumentácie, vyvinuli sme aparatúry na meranie koncentrácie bóru atď.

Poďme sa zamerať na jadrovú energetiku. Vaša spoločnosť má eminentný záujem zúčastniť sa na dostavbe nových jadrových zdrojov (NJZ) v Českej republike. Aké máte v tomto smere šance a čo všetko chcete v rámci dodávateľského reťazca ponúknuť?

Dlhodobo budovaná pozícia významného dodávateľa v českej jadrovej energetike nás logicky vedie k cieľu stať sa pevnou súčasťou dodávateľského reťazca pri výstavbe nových zdrojov jadrovej energie v Českej republike. Avšak postavenie v dodávateľskom reťazci si musíme vysúťažiť rovnako ako ostatné firmy – sme všetci na rovnakej štartovacej čiare. Čo sa týka ponuky, patríme medzi najväčších českých dodávateľov investičných projektov a servisných služieb v oblasti systémov riadenia technologických procesov a systémov elektrického napájania.

Významnú časť našich aktivít tvoria aj strojné činnosti so zameraním na potrubné systémy, oceľové konštrukcie a iné technologické strojné zariadenia. Ďalšími štandardne realizovanými projektmi sú dodávky a servis v oblasti tzv. building technológií vrátane zariadení systémov technickej ochrany budov a zabezpečenia elektrární či elektronických systémov protipožiarnej ochrany. To všetko chceme tiež ponúknuť víťazovi tendra.

V rámci dodávok systémov kontroly riadenia (SKR) sa prelínate s inou českou firmou, s příbramským ZAT. Ste nejako dohodnutí alebo si budete konkurovať?

Špecifickosť I&C Energo spočíva v tom, že nie je výrobcom. Naše dodávky realizujeme z pozície systémového integrátora schopného vytvoriť riešenie z produktov rôznych výrobcov. Tento prístup pre výrobcov obvykle neznamená konkurenčné ohrozenie, ale naopak spoluprácu umožňujúcu obsiahnuť celý potrebný rozsah realizácie. To platí aj pre spoluprácu firiem ZAT a I&C Energo, úspešne overenú už v minulosti. Výrobca sa prioritne zaoberá vlastným riadiacim systémom, ale celkové riešenie SKR zahŕňa aj oblasť projektov a realizáciu poľnej inštrumentácie, kabeláže, špecifických softvérových aplikácií atď. Tým je daný dostatočne obsiahly rozsah spolupráce kvalifikovaných firiem, kam ZAT aj I&C Energo jednoznačne patria.

Poďme sa ešte pozrieť na vaše súčasné zákazky pre jadrové elektrárne Temelín a Dukovany. Čo všetko dodávate?

Prebiehajúce dodávky pre jadrové elektrárne Dukovany a Temelín sa aktuálne počítajú na desiatky. Chcel by som len pripomenúť, že všetky tieto projekty sme vysúťažili v štandardných výberových konaniach. Rád by som spomenul tri veľké projekty, ktorých technicky komplikovaná realizácia závisí od termínu odstávky jadrových blokov a bude prebiehať niekoľko rokov. V Dukovanoch je takým projektom rekonštrukcia blokových úsekových rozvádzačov. V Temelíne je I&C Energo kľúčovým partnerom firmy Westinghouse pri prebiehajúcej modernizácii riadiacich a kontrolných systémov, keď sa pôvodný systém WDPF nahrádza systémom Ovation.

Pre obe jadrové elektrárne sme dlhoročným dodávateľom údržby tzv. logických celkov SKR a elektro vrátane priamej zainteresovanosti na priebehu a výsledku odstávok. Našou primárnou úlohou je zaistiť neprerušenú prevádzku a realizáciu činností v energetických prevádzkach. Harmonogram odstávok a investičných projektov je pevne daný a definuje naše úlohy v nich, čo kladie vysoké nároky na operatívne riadenie, ktoré spoľahlivo napĺňame.

Záujemcovia o dostavbu JE Dukovany mali odovzdať ponuky na začiatku októbra. Ak by ste zhodnotili stav rokovaní o spolupráci vašej spoločnosti s jednotlivými uchádzačmi teraz a v roku 2013, aká bola situácia vtedy a teraz, pokiaľ ide o rokovania s jednotlivými záujemcami o dostavbu NJZ v ČR?

Rozumiem dôvodom, ktoré viedli k ukončeniu tendra na tretí a štvrtý temelínsky blok a nechcem špekulovať, nakoľko vývoj v ďalších rokoch posúva pohľad na vtedajšiu situáciu. Rovnako ako pre ostatných uchádzačov, aj pre I&C Energo znamenalo zrušenie tendra množstvo zmareného úsilia a prostriedkov. Z hľadiska ponúkaného zoskupenia uchádzačov bola vtedajšia situácia odlišná a kľúčových českých dodávateľov, ako je napríklad Škoda JS alebo I&C Energo a Metrostav, viac preferovali konkrétni ponúkajúci. Tomu zodpovedala aj záväznosť zmluvných riešení tvorených dodávateľských modelov už vo fáze ponuky.

Dnešná situácia a otvorenosť ďalšieho vývoja vyžaduje komunikáciu a spoluprácu so všetkými tromi uchádzačmi. Verím, že sme dokázali týchto záujemcov presvedčiť o našej kompetentnosti a prínose. Rozhodujúce obdobie je však len pred nami a výsledok určí až celkové finálne zmluvné riešenie u vybraného uchádzača. Osobne ma mrzí, že na rozdiel napríklad od Poľska alebo Maďarska nie je rozsah lokálnych dodávok stanovený žiadnym parametrom. Pokiaľ totiž uchádzači budú svoje dodávateľské reťazce budovať s dôrazom na globálne zahrnutie všetkých ich aktuálnych projektov a príležitostí v Európe, môže byť jeden dukovanský blok logicky v nevýhode.

Ako by ste teda stručne zhrnuli vašu najväčšiu konkurenčnú výhodu?

Vo svojom odbore patrí I&C Energo medzi najväčšie české firmy s mnohými úspešnými jadrovými referenciami – našou základnou konkurenčnou výhodou sú preto skúsenosti, odbornosť a ľudské zdroje, ktorými ako firma disponujeme. Dôležitá je aj dlhoročná spolupráca s investorom, t. j. so spoločnosťou ČEZ, a znalosť nielen lokálnych noriem a štandardov, ale aj servisných a dokumentačných požiadaviek budúcej prevádzky. Naša ambícia byť pevnou súčasťou dodávateľského modelu je podporená aj silnou vlastníckou štruktúrou skupiny EPH a z toho prameniacou dlhodobou stabilitou I&C Energo.

www.cpia.cz