Dougova kariéra sa začala na pozícii údržbára v ťažkom priemysle, kde zabezpečoval údržbu a výmenu čerpadiel rôznych typov a veľkostí. Jeho znalosti čerpadiel sa začali rozvíjať v malej prevádzkarni v Brisbane s názvom Brecknell Engineering, ktorý predával a zabezpečoval servis pre vretenové čerpadlá, odkiaľ časom odišiel do rafinérie oxidu hlinitého Queensland Alumina Limited´s (QAL) v Gladstone, kde pracoval s veľkými odstredivými čerpadlami. „Počas práce v QAL som mal príležitosť spolupracovať  s technikmi zodpovednými za spoľahlivosť, ktorí riešili problémy týkajúce sa čerpadiel. Vďaka tomu som sa začal zaoberať myšlienkou a výzvou absolvovať technické vzdelávanie a pracovať ako technik zodpovedný za spoľahlivosť,“ uviedol Doug. Z QAL odišiel do Orica Yarwun, kde pracoval ako prevádzkový technik, čo bola podobná pozícia, akú mal v QER s výnimkou časti venujúcej sa výskumu a vývoju. Z Orica viedli Dougove kroky do QER.

Doug je v rámci svojej terajšej pozície v QER súčasťou aktuálneho cieľa tejto spoločnosti vyvinúť technológiu, ktorá dokáže zmeniť zásoby ropnej bridlice v Queenslande na palivo pre nákladnú dopravu. Závod QER v Gladstone (Queensland) je malý výskumno-vývojový podnik testujúci technológie a využívajúci získané informácie na vymodelovanie toho, ako by mala vyzerať reálna veľká komerčná prevádzka. „Naším najdôležitejším výstupom sú údaje,“ hovorí Doug. „V rámci svojej pozície v QER som zodpovedný za údržbu a úpravu prevádzky. Som zodpovedný za návrh stratégie údržby celého závodu a zabezpečenie vykonávania každodenných činností, ako aj výkonov súvisiacich s odstávkami; realizujeme rôzne zlepšenia spoľahlivosti, pričom závod sa upravuje v súlade so zmenami  v oblasti výskumu a vývoja tak, ako to určil náš projektový tím.

Za posledných 25 rokov som pracoval s rôznymi čerpadlami od piestových cez odstredivé až po vákuové,“ uvádza Doug. „Išlo o čerpadlá od rôznych výrobcov s rôznym výkonom, prepravujúce rôzne médiá od vody cez kašovité zmesi, koncentráty až po kyseliny, žieraviny  a produkty na báze ropy. Mal som takisto príležitosť pracovať s rôznymi pohonmi vrátane dieselových, elektrických, pneumatických, magnetických motorov či parných turbín. Jedna z najväčších zmien, ktoré som zaregistroval v priemysle, je uprednostňovanie mechanických upchávok pred klasickými. Keď som začínal, boli mechanické upchávky vyhradené pre čerpadlá využívané v aplikáciách s horľavými látkami alebo určenými pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu. V súčasnosti sú už takmer všetky čerpadlá vybavené mechanickými upchávkami.“

Mohli by ste nám trochu viac priblížiť postup obstarávania čerpadiel?

Postup obstarávania čerpadiel v QER sa vo všeobecnosti začína tým, že prevádzkový technik vyšpecifikuje prevádzkové charakteristiky nového/náhradného/modernizovaného čerpadla. Povinnosťou prevádzkového technika je dodať výkazy obsahujúce informácie z ďalších technických disciplín. Porozpráva sa s odborníkom – strojárom ohľadom výberu správneho materiálu, z ktorého má byť čerpadlo vyrobené, obmedzení týkajúcich sa rozmeru a hlučnosti čerpadla. Spolu s elektrikárom zase dorieši požiadavky na pohon a filozofiu riadenia. Keď je takýto materiál k dispozícii a má to hlavu aj pätu, odchádza k našim dodávateľom ako súčasť dokumentácie – dopytu na cenovú ponuku (RFQ – request for quotation). Dokument RFQ zmluvne určuje, aké informácie musí dodávateľ poskytnúť ako súčasť ich cenovej ponuky. Tieto informácie nám pomáhajú s výberom vhodného čerpadla pre naše aplikácie (tieto údaje sú napr. krivka činnosti čerpadla, dostupnosť, cena, odporúčané náhradné diely, základné schémy zapojenia). Keď sa k nám dokumentácia od dodávateľa so všetkými požadovanými informáciami dostane, skontrolujú ju technici z jednotlivých technických disciplín, ktorí porovnajú ponúknuté čerpadlá podľa jednotlivých parametrov a charakteristík. Je to veľmi podobné ako pri procese náboru zamestnancov.

Aké testovacie postupy pri čerpadlách vykonávate?

Požiadavky na testovanie sa odvodzujú od konkrétnej situácie. Aj keď ide o nový čerpadlový systém, zvyčajne sa opierame o FAT (factory acceptance testing). Vo všeobecnosti sa na týchto testoch priamo zúčastňujeme. Jedenkrát potom porovnáme FAT s testovaním priamo v prevádzke (SAT – site acceptance test). Takýmto spôsobom môžeme otestovať čerpadlo priamo v prevádzkových podmienkach vrátane reálnych teplôt a tlakov. Vzhľadom na to, že väčšina našich čerpadiel pracuje s premenlivými otáčkami a rýchlosťami, zvyčajne necháme prejsť čerpadlo celým rozsahom pri rôznych podmienkach, vďaka čomu môžeme kompletne overiť jeho činnosť. Pri čerpadlách, ktoré sa vymieňajú alebo modernizujú, vykonávame len testovanie SAT. Výsledky z testov FAT a SAT skontroluje prevádzkový technik a ak sa vyskytol problém, začneme riešiť odhad rizika. Výsledkom je, že sa navrhnú opatrenia a stanoví sa ich priorita. Položky s prioritou 1 (P1) sa musia vyriešiť ihneď, položky s prioritou P2 a P3 sa vyriešia priebežne v príslušnom časovom úseku. Problémy týkajúce sa testov FAT sa opravia ešte skôr, ako čerpadlo opustí brány závodu. Vzhľadom na to, že sa nachádzame vo výskumno-vývojovom závode, musíme si byť istí, že všetky informácie, ktoré zozbierame, sú presné a umožňujú využiť správne údaje vo fáze inžinieringu a vývoja komerčného závodu.

Aké sú podľa vás najlepšie spôsoby zabezpečenia dobrej komunikácie a dosiahnutia najlepšieho výsledku medzi zákazníkom, konzultantom a dodávateľom?

Najlepším spôsobom zabezpečenia dobrej komunikácie/podpory je úplné pochopenie toho, čo chcete, a uistenie sa, že všetci, ktorí sú v procese zainteresovaní, to chápu úplne rovnako. Dajte dodávateľovi všetky informácie, ktoré potrebuje, a on vám potom môže ponúknuť produkty, ktoré budú pre vašu aplikáciu vhodné. Na druhej strane dodávateľ poskytne zákazníkovi všetky informácie, ktoré potrebuje na to, aby urobil správne rozhodnutie. V minulosti som bol svedkom, keď sa poskytla len časť informácií, ponúkli sa možnosti na výber, zákazník sa rozhodol a potom sa ukázalo, že to bola zlá voľba. Alebo zákazníkovi neboli poskytnuté všetky detailné informácie týkajúce sa inštalácie/prevádzky čerpadla a to nepracovalo tak, ako zákazník očakával. Následne zákazník dostal zvyšné „kúsky skladačky“ a voila, všetko fungovalo. Takéto skúsenosti zvyčajne zanechajú v zákazníkoch nepríjemné zážitky a rezervovanosť, keby mali znovu spolupracovať s takýmto dodávateľom.

Aké sú najdôležitejšie kritériá pri výbere čerpadiel?

V rámci QER sú najdôležitejšími kritériami: vhodnosť čerpadla pre danú aplikáciu, jeho cena, funkcieschopnosť (dostupnosť) a cena a dostupnosť náhradných dielov.

Akú dôležitosť zohráva energetická účinnosť, a to najmä pri rozhodovaní?

Energetická účinnosť tvorí veľkú časť pri výbere čerpadla. Vzhľadom na účel nášho závodu máme stanovený pevný rozpočet na prevádzku, pričom náklady na energie tvoria veľkú časť tohto rozpočtu. Podobne ako pri výbere ostatných prevádzkových zariadení je to jeden z faktorov, ktoré berieme do úvahy. Energetická účinnosť zohráva pri výbere zariadení pre náš komerčný závod veľkú úlohu.

Aké dôležité sú z hľadiska plánovania projektu časovanie a náklady na údržbu a opravy?

V rámci nášho výskumno-vývojového závodu vnímame náklady na celý životný cyklus zariadení ako súčasť kritérií ich výberu. Tieto faktory boli napriek tomu minoritné s malou váhou v procese rozhodovania. Pre náš komerčný závod to však bude jeden z najdôležitejších parametrov. Pri hľadaní investorov pre tento náš projekt je dôležité, aby sme v rámci technického balíka, ktorý dostaneme ako ponuku pre komerčný závod, dostatočne presne vedeli predpovedať náklady na prevádzku a údržbu, čo nám pomôže odhadnúť návratnosť investície. Na to využívame normy PAS55 a ISO5500 a niekoľko softvérových nástrojov na modelovanie, ktoré prepoja informácie od dodávateľov a z reálnych skúseností, týkajúce sa životného cyklu výrobkov, prevádzky a údržby, a umožnia presne predpovedať naše náklady.

Mohli by ste nám ešte stručne priblížiť každodenné servisné činnosti a bežnú údržbu priamo v prevádzke?

Demonštračný závod QER vznikol z dvoch základných dôvodov – otestovať prevádzkový výkon technológie Paraho a získať údaje pre budúci vývoj komerčného závodu. Z tohto dôvodu je závod vybavený množstvom meracích prístrojov a intenzívne monitorovaný. Veľmi rýchlo vieme určiť, keď čerpadlá pracujú pod svoj očakávaný výkon. Potom postupujeme podľa stanovených plánov a riešime vzniknuté problémy. Zvyčajne to vedie k odstráneniu problémového čerpadla z prevádzky a nainštalovaniu náhradného. Chybné čerpadlo sa zväčša prečistí, vykoná sa na ňom generálna oprava a vráti sa späť do skladu. Pri všeobecných aktivitách údržby, ako je mazanie, vibrodiagnostika či tribodiagnostika, sa spoliehame na náš počítačom podporovaný systém správy údržby – CMMS, ktorý generuje protokoly o tom, že požadované kontroly sa vykonávajú na pravidelnej báze.

Povedzte, aký je váš pohľad na priemysel čerpadiel v Austrálii a aký máte k nemu vzťah?

Trh s priemyselnými čerpadlami v Austrálii vidím ako živé, rýchlo sa rozvíjajúce odvetvie, ktoré bojuje proti silnej zahraničnej konkurencii. V niektorých závodoch, kde som pracoval, mali špeciálne čerpadlové systémy, ktoré sa mi zdali, že sú z Európy alebo USA. To vedie k pomalšej výmene informácií, dlhším časom dodávky dielov a vo všeobecnosti vyšším cenám. Zdá sa mi však, že sa to začína meniť. Či už je to kvôli tomu, že veľké spoločnosti, ktoré prichádzajú na náš trh, kupujú lokálne spoločnosti, alebo naši veľkí hráči nakupujú
v zahraničí, aby získali špecializované technológie. To je podľa mňa dobrý trend. Čím viac lokálnych zdrojov bude vedieť využívať, tým lepšie pre austrálsky priemysel. Zvykol som si na pravidelné stretnutia s mojimi dodávateľmi čerpadiel a tesnení a zvyčajne tak získame aj skvelé služby. Ak ste umiestnený v priemyselnom meste, zvyčajne tam nájdete aj lokálne zastúpenie väčšiny značiek, a preto často do mesta zájdem a stretávam sa s nimi. Jedným z trendov je, že dodávatelia a zákazníci sa snažia držať na sklade minimálne zásoby. To sa netýka len priemyslu čerpadiel. Chápem, že je to finančne náročné držať veľké zásoby, a viem, aké ťažké je presvedčiť finančníkov o nutnosti mať niečo na sklade. To je práve jedna z vecí, kde by som rád videl nejaké zlepšenia.

Akú úlohy stoja v súčasnosti pred priemyslom čerpadiel?

Jeden z najdôležitejších problémov priemyslu čerpadiel sa netýka hardvéru, ale oveľa viac znalostí a skúseností pracovníkov údržby. To je pohľad nielen môj, ale aj dodávateľov. Väčšina obchodníkov, s ktorými sa stretávam, sú v strednom veku a len minimum je tých mladších. Možno je to len lokálna záležitosť. Odvetvia, ktoré sa venujú servisu zariadení, nemajú v porovnaní s ťažkým priemyslom, baníctvom či stavebníctvom, kde sa točia veľké peniaze, veľkú šancu osloviť mladú generáciu. To isté platí aj pre pracovníkov údržby. Vďaka silnej konkurencii na trhu práce v Central Queensland, zvlášť v stavebníctve, je veľmi náročné získať a udržať kvalitných pracovníkov, pretože malé odvetvia nedokážu súťažiť s platmi, ktoré sú dostupné dokonca nekvalifikovanému personálu v iných odvetviach.

Čo myslíte, akú budúcnosť čaká priemysel čerpadiel?

Verím tomu, že priemysel čerpadiel v Austrálii sa bude čoraz viac presadzovať aj na globálnych trhoch. Vnímam to ako veľký prínos pre všetky zúčastnené strany vrátane koncových používateľov. Vďaka tomu sa vytvára viac konkurenčné a rozmanitejšie trhové prostredie, keď možno technické systémy, ktoré by bolo možné doviesť len zo zahraničia, dodať lokálne, s lokálnymi skladmi náhradných dielov
a takmer okamžitou reakciou na akýkoľvek technický problém, ktorý sa môže vyskytnúť. Veľkú úlohu v tomto smere zohráva aj internet. Čoraz viac dodávateľov sa prezentuje online, umožňujú trvalý prístup k manuálom, videám a iným médiám, ktoré používateľovi čoraz viac umožňujú riešiť veci svojpomocne a obchodníkom umožňujú mať po ruke všetky dôležité informácie. To je určite dobrá vec.

Publikované so súhlasom Pump Industry.

Rozhovor bol prvýkrát publikovaný v časopise Pump Industry.com. [online]. Citované 31. 7. 2014.