Akým smerom sa vydá inteligentné meranie v Európe v nasledujúcom desaťročí?

Podľa nedávneho porovnávacieho hodnotenia zo strany Európskej komisie dosiahne Európska únia 72 % pokrytie domácností inteligentnými meračmi do roku 2020. Myslíme si, že je to príliš optimistický scenár. Videli sme, že naplánované výmeny trvajú dlhšie a prichádzajú menšie výberové konania v porovnaní s pôvodne naplánovanými.

Veľká Británia začala ako prvá so zavádzaním inteligentného merania a stále má rok 2020 ako cieľový dátum. Na ukážku, ako dlho táto implementácia funguje, si spomeňte, že inteligentné meranie bolo prvýkrát uvedené na programovom rokovaní Gordona Browna o rozpočte v roku 2007. Aj vo Francúzsku trvá zavedenie dlhšie ako sa predpokladalo. Analýza finančných výhod v Nemecku neobhájila „scenár EU“, teda 80% pokrytie do roku 2020. A zároveň aj legislatíva, ktorá mala poskytnúť právny základ na zavedenie inteligentného merania, plánovaná na september 2014, sa takisto odložila.

Čiže prvá odpoveď na vašu otázku by bola, že vývoj inteligentného merania v Európe bude oveľa pomalší ako sú predpovede Európskej únie. Avšak sme stále presvedčení, že výmena príde. Výhody z meškania budú napríklad, že systémy implementované v najbližších rokoch budú mať viac funkcií ako tie, ktoré už sú nasadené.

Druhá odpoveď je, že vývoj inteligentného meranie v Európe bude stále viac podporovať integráciu obnoviteľných zdrojov energie a decentralizovanú výrobu energie. To bude predstavovať základný kameň pre inteligentné siete a stane sa predpokladom pre všetky významné dopytové programy v Európe. Odpoveď na dopyt po energiách prichádza do Európy neskôr ako v ostatných regiónoch sveta a bude založená na iných predpokladoch. Európa nemá kapacitné problémy vo výrobe alebo v distribučnej sieti, ale musí maximálne využiť obnoviteľné zdroje energie a mikrosiete. Inteligentné meranie bude stále častejšie poskytovať základ pre rozvoj inteligentných sietí a bude podporovať všetky tieto výzvy.

Je legislatívna a vládna podpora rozvoja inteligentného merania v tomto regióne na dobre ceste?

To je komplikovaná otázka. Je ťažké nájsť krajinu, v ktorej by spustili inteligentné meranie bez politickej podpory. Nemám na mysli vládou financované meranie, ale skôr politický tlak v pozadí poskytnúť národným regulačným orgánom stabilný právny rámec. Politická podpora je preto kľúčová. Tento druh pomoci je viditeľný na úrovni Európskej únie.

Niet pochybnosti o tom, že Európska komisia podporuje inteligentné merania a rozvoj inteligentných sietí. Môžeme očakávať, že táto podpora sa zopakuje aj na úrovni malých podnikateľov. Problémy zvyčajne ležia na úrovni jednotlivých členských štátov Európskej únie. Ale aj to vidíme, že stále viac a viac členských štátov podporuje inteligentné meranie. Podľa EÚ sa až šestnásť členských štátov rozhodlo v plnom rozsahu zaviesť inteligentné meranie do roku 2020 alebo skôr. Bol by som veľmi opatrný v požadovaní ďalších právnych predpisov. Posledná vec, ktorú teraz potrebujeme, je regulačná neistota.

Ako vychádza porovnanie inteligentného merania v Európe a v Spojených štátoch?

Medzi EÚ a USA existujú významné rozdiely. Jedným z nich je trhový mechanizmus: Európa s liberalizovaným a diferencovaným trhom s energiou je veľmi komplikovaná. Prínosy inteligentného merania sú rozťahané po celom hodnotovom reťazci, ale náklady sú zvyčajne sústredené v regulovanom monopole, ktorým je operátor distribučného systému (DSO - Distribution System Operator). Takže tu máme rozdvojenú motiváciu – subjekt, ktorý investuje, má iba časť výhod.

V Spojených štátoch, kde máte integrované služby, je situácia  z väčšej časti jednoznačná. Energetická spoločnosť investuje do inteligentného merania, pretože z tejto investície získa výhody v priebehu celého hodnotového reťazca, od výroby až po dodávky do site. V USA schválili taktiež stimulačný balíček Obamovej administratívy, ktorý poskytol niekoľko miliárd dolárov do inteligentných meracích programov. Stručne povedané, Európa je oveľa zložitejšia. Dokonca som sa nezmienil o skutočnosti, že v rámci Európskej únie sa nachádza 30 špecifických – s odlišnými vlastnosťami trhu – krajín, 28 v EÚ plus Švajčiarsko a Nórsko. Zatiaľ čo v USA je 50 štátov, ktoré sú si viac menej podobné.

Akým prekážkam čelí inteligentné meranie v Európe a ako je možné ich prekonať?

Hlavnou prekážkou v Európe je financovanie, alebo inak povedané „ako si rozdeliť nákladový koláč?“. Ako som už spomenul, výhody inteligentného merania sú dlhodobé a rozťahané v celom hodnotovom reťazci. Náklady sú však koncentrované a krátkodobé. To si vyžaduje múdreho regulátora, ktorý vie rozdeliť náklady medzi prevádzkovateľom siete a koncovým spotrebiteľom. Vo Švajčiarku napríklad vláda zvažuje návrh zákona, v ktorom sa určí, že národný regulátor musí uznať investície zo strany DSO, ale len na stanovené minimálne funkcionality. Čokoľvek nad rámec musí prevádzkovateľ siete platiť zo svojho vrecka. To sa javí ako rozumná odpoveď na rozloženie nákladov a výnosov.

Využívajú európske sieťové spoločnosti informácie z inteligentných meračov dosť efektívne? Ako ich môžu ešte optimalizovať?

Pre každú krajinu v Európe existuje optimálne portfólio faktorov, ktoré by odôvodnili investície do inteligentného merania. V mnohých prípadoch je vyhodnotenie regulátora zrealizované pohľadom na výhody nielen pre prevádzkovateľa siete alebo konečného spotrebiteľa, ale aj pre spoločnosť ako celok.

Sieťovým spoločnostiam, ktoré začínajú akurát zhodnocovať svoje investície do inteligentného merania, odporúčam, aby sa pozreli ďalej než na splnenie všetkých regulačných požiadaviek. Mali by zobrať do úvahy, že riešenie založené na architektúre služieb a na otvorených štandardoch bude podporovať inovácie a poskytne viac možností pre budúce obchodné aktivity súvisiace s inteligentnými sieťami.

Výber partnerov ako sú Toshiba alebo Landis + Gyr z pohľadu partnerskej spolupráce prináša mnoho výhod: Sme odhodlaní neustále rozvíjať celé naše portfólio inteligentného merania. Kladieme dôraz na zachovanie kompatibility životného cyklu medzi aplikáciami. Na oplátku z toho získajú sieťové spoločnosti. Môžu pokračovať v inováciách ich podnikania a môžu ušetriť náklady na správu životného cyklu, ktorý by inak prišiel v budúcnosti.

Nová smernica EÚ podporuje zníženie nákladov na zavádzanie vysokorýchlostných sietí a elektronickej komunikácie. Ako to ovplyvní spoločné fungovanie telekomunikácií a sieťových spoločností?

Pozreli sme si celú smernicu a nemyslím si, že bude mať veľký vplyv. Európska komisia sa snaží prepojiť telekomunikácie a sieťové odvetvia už nejakú dobu. Čokoľvek, čo znižuje kapitálové výdavky a uľahčuje zavádzanie vysokorýchlostnej komunikácie, je potrebné privítať.

Robia európske sieťové spoločnosti dostatočné aktivity na prijatie bezpečnostných riešení pre inteligentné merania a inteligentné siete? Čo by ste ohľadom bezpečnosti poradili sieťovým spoločnostiam?

Kľúčovým problém nie je, či sú bezpečnostné riešenia najvyššej triedy, ale skôr či bezpečnostné riešenia zodpovedajú rizikám, ktorým sieťové spoločnosti čelia. Pokiaľ ide o ochranu aktív sieťových spoločností, naša skúsenosť nám ukazuje, že sieťové spoločnosti si kompletne uvedomujú riziko a požadujú zodpovedajúce zabezpečenie komplexne pre celé ich riešenia. Skutočnou výzvou pre sieťové podniky je však ochrana koncového spotrebiteľa a jeho osobných údajov.

Okrem ponuky technickej ochrany údajov s príslušnými kryptografickými opatreniami, vidíme tendenciu ponechať konečné rozhodnutie o registrácii „kritických“ osobných údajov samému koncovému spotrebiteľovi. V praxi to znamená, že koncový spotrebiteľ sa môže samostatne rozhodnúť, či sa chce odhlásiť bez toho, aby sa vzdal inteligentného merania.

V tendroch našich zákazníkov vidíme, že sa zvyšuje ich povedomie o dôležitosti používania najlepších bezpečnostných mechanizmov v rámci ich operačných systémoch. Ochrana údajov spotrebiteľov na ceste od elektromera do podnikového systému sieťovej spoločnosti má vysokú prioritu. Je dôležité mať na pamäti, že okrem bezpečného prenosu údajov je prinajmenšom rovnako dôležité prijať bezpečnostné organizačné postupy, ktorými sa riadi prístup používania ich IT systémov a pre nich zabezpečiť, aby súkromné údaje spotrebiteľov boli zabezpečené aj pri spracovaní a ukladaní.

Energetický sektor sa zásadným spôsobom mení. Prechádza sa k vlastnej výrobe energie, k vlastnému ukladaniu energie až po mikrosiete a podobne. Plánujú sieťové spoločnosti tento prechod dostatočne? Aké rady by ste im dali?

Energetický sektor čelí mnohým novým výzvam. Napríklad investície do obnoviteľných zdrojov energie boli na mnohých trhoch  v posledných rokoch silne motivované, čo viedlo k dynamickým napäťovým tokom a nepredvídateľným záťažovým situáciám v sústave, ktoré nemôžu byť riadené rovnakým spôsobom ako v minulosti. Mali by sme si uvedomiť, že situácia v sústave (a preto aj výzva) sa líši trh od trhu. Zostáva však zrejmé, že sieťové spoločnosti sú nútené pripraviť plán s cieľom zabezpečiť správnu kvalitu služieb  a vyhnúť sa zbytočným dodatočným nákladom. A regulátor od nich zároveň vyžaduje, aby pasívne riadili sústavu, najmä pokiaľ ide  o úroveň nízkeho a stredného napätia.

Objavujú sa nové technológie poskytujúce riešenia pre inteligentnejšiu, aktívnu správu siete na všetkých úrovniach a zároveň prinášajú sieťovým spoločnostiam nové obchodné modely. Sme presvedčení, že inteligentné meranie je najdôležitejší prvý krok. No veríme, že je potrebné urobiť ešte viac.

Niektoré sieťové spoločnosti váhajú investovať do rozvoja inteligentnejších rozvodných sietí, keďže sa technológie vyvíjajú rýchlo a nikto nechce nahrádzať nákladnú infraštruktúru. Retrofit riešenia ponúkajú funkcionality monitorovania a riadenia, bezpečnú ochranu investícii a môžu prestavovať dobrý prvý krok na ceste k automatizácii distribúcie napätia – takto môžu byť rozvodné siete inteligentnejšie. Riešenia na správu mikrosietí ponúkajú riadenie napätia a sú stále komerčne atraktívnejšie.

Čo bolo vašim plánom na European Utility Week?

EUW je vhodnou platformou ako môžeme nastaviť a rozšíriť vzťahy s našimi medzinárodnými zákazníkmi a partnermi. Hľadáme konštruktívne rozhovory a dialógy, aby sme pochopili ich obchodné potreby a aby sme mohli podpísať ďalšie zákazky. Chceme rozšíriť škálu sieťových spoločností a zákazníkov, s ktorými môžeme zdieľať najnovšie inteligentné riešenia Landis + Gyr a Toshiba. Rovnako sme predstavili aj náš strategický plán s inteligentnými sieťami vo výstavnom stánku a podporili sme ho prezentáciou na konferencii.

ATP Journal je mediálny partner konferencie European Utility Week, ktorá sa bude konať od 3. do 5. novembra 2015 vo Viedni.

www.european-utility-week.com