Spoločnosť SEW-EURODRIVE sa charakterizuje ako spoločnosť, ktorá v sebe spája pohyb, tradíciu, inovácie, kvalitu a služby. Ako by ste charakterizovali jej postavenie na trhu a vývoj za 80 rokov jej existencie z globálneho pohľadu?

Úspešný príbeh povojnového Nemecka bol založený na významných osobnostiach, vynálezcoch a zlepšovateľoch a ich rodinách. Tí na dlhé roky ovplyvnili svojimi myšlienkami, víziami a zlepšovateľským duchom vývoj Nemecka. Jednou z takýchto úspešných rodinných firiem je aj SEW-EURODRIVE. Jej história sa začala písať už v roku 1931 v malom mestečku Bruchsal, keď bankár Christian Pähr založil spoločnosť s názvom Süddeutsche Elektromotoren Werke (SEW).

O trinásť rokov neskôr prevzal jej vedenie Ernst Blickle, ktorý jednoznačne patril medzi spomínané významné osobnosti a zásadným spôsobom ovplyvnil smerovanie firmy SEW. Vo vedení spoločnosti pôsobil vyše 40 rokov až do roku 1986. Následne sa vedenia firmy ujali jeho dvaja synovia, Rainer a Jürgen, ktorí sú jedinými vlastníkmi a vrcholnými predstaviteľmi firmy dodnes. Prvé rozširovanie firmy do zahraničia smerovalo do blízkeho Francúzska a následne sa zakladali pobočky v Brazílii, USA, Číne a v ďalších krajinách.

Podstatným znakom firmy boli od počiatkov neustále investície do inovácií, vývoj modulárnych produktov a koncepcií a postupná expanzia na všetky kontinenty sveta. Sídlo spoločnosti a jeden z výrobných závodov sa stále nachádzajú v meste Bruchsal na uliciach nesúcich mená pôvodných majiteľov spoločnosti SEW-EURODRIVE – Ernst-Blickle-Straße 42 a Christian-Pähr-Straße 10, čo tiež svedčí o spôsobe, akým táto firma ovplyvnila aj región ­severného Bádenska.

Ako má spoločnosť SEW-EURODRIVE usporiadanú svoju ­organizačnú štruktúru z hľadiska pôsobenia v jednotlivých regiónoch sveta?

SEW-EURODRIVE si celosvetový trh rozdelil na tri strategické časti – Európa, Amerika/Oceánia a ostatné krajiny. V rámci Európy existujú ďalšie tri regióny – severná, južná a stredná Európa. Slovensko spolu s Českom, Poľskom, Maďarskom a Rakúskom patrí do ­posledného spomínaného regiónu. Cieľom takéhoto rozdelenia je, aby jednotlivé regióny definovali spoločné procesy, podieľali sa nich a využili ich synergiu v prospech zákazníkov vo svojich ­krajinách. Osobne sa pravidelne zúčastňujem regionálnych mítingov, kde si s kolegami zo zahraničia vymieňame informácie a snažíme sa ­hľadať riešenia osožné pre náš región. Myslím, že to je dobrá správa aj pre zákazníkov na Slovensku, že im SEW-EURODRIVE dokáže poskytnúť nielen produkty, ale aj súvisiace služby, technickú podporu a servis na svetovej úrovni.

Nekonvenčný prístup, ktorý často SEW-EURODRIVE používa pri hľadaní odpovedí na požiadavky priemyslu, už v mnohých ­prípadoch priniesol nové, priekopnícke riešenia. Vďaka tomu sa označenie „navrhnuté a vyrobené v SEW-EURODRIVE“ stalo ­synonymom kvality v oblasti techniky pohonov. Ktorým svojím ťažiskovým produktom a riešeniam vďačí spoločnosť za takýto status?

Spoločnosť sa už od začiatku venovala vývoju a výrobe prevodovkových elektromotorov, čo tvorí ťažisko z hľadiska objemu výroby, finančného obratu a predaja až dodnes. Za viac ako 80 rokov ­existencie firma vytvorila mnohé inovácie elektroprevodoviek, či už v spojení s asynchrónnymi, servo alebo lineárnymi pohonmi. V novšej histórii sa firma začala orientovať aj na vývoj a výrobu vlastnej elektroniky – frekvenčných meničov, systémov na bezkontaktný prenos elektrickej energie a pod. Cieľom bolo ponúknuť komplexné riešenia z oblasti mechaniky a elektroniky na riadenie pohybu.

Vraví sa, že ľudia nepotrebujú produkty, ale potrebujú riešenia. V dnešnej dobe sú zo strany zákazníkov čoraz viac žiadané ­modulárne, rozsahom, výkonom a funkcionalitou prispôsobiteľné riešenia. Aké možnosti poskytuje v tomto smere SEW-EURODRIVE?

Produktové portfólio firmy SEW-EURODRIVE sa za posledných štyridsať rokov tak rozšírilo, že v súčasnosti možno v rámci ­modulárnych konceptov kombinovať rôzne druhy motorov, prevodoviek a frekvenčných meničov pri veľkom rozsahu technologických ­parametrov, vďaka čomu dokážeme splniť takmer všetky požiadavky zákazníkov z rôznych oblastí priemyslu. Uvedenú vlastnosť našich produktov a riešení považujem za mimoriadnu konkurenčnú výhodu, ktorá v prvom rade prináša maximálny úžitok našim zákazníkom.

Má zákazník možnosť sám si pomôcť s vyskladním modulárneho riešenia, ktoré by najlepšie vyhovovalo jeho konkrétnej aplikácii?

Zákazník by naozaj mal mať možnosť vyskladať si riešenie aj sám a nástroje našej firmy to aj umožňujú. Spolu s vývojom produktov sa pracovalo aj na vývoji softvérového nástroja, ktorý zákazníkom ­prostredníctvom presných výpočtov umožňuje navrhnúť správny pohon a k tomu zvoliť ešte aj vhodný typ prevodovky a frekvenčný menič. Uvedený nástroj je pre konštruktérov a vývojárov k dispozícii zdarma prostredníctvom portálu DriveGate, ktorý sa nachádza na internetovej stránke spoločnosti SEW-EURODRIVE. Samozrejme, ak bude mať počas návrhu nejasnosti a otázky, môže to konzultovať s našimi skúsenými technikmi. Cieľom spoločnosti SEW-EURODRIVE je, aby konštruktéri a vývojári čo najlepšie ­poznali naše zariadenia a uvedený nástroj je v tomto smere dobrým ­pomocníkom. DriveGate bol vysoko pozitívne hodnotený aj v rámci minuloročného prieskumu medzi jeho 43 000 používateľmi v celom svete, ktorí navyše sami poslali námety a pripomienky, ako tento nástroj ešte zlepšiť.

Akým spôsobom prispievajú produkty a riešenia SEW-EURODRIVE k ochrane životného prostredia a úsporám energií?

Môžem to rozdeliť na dve oblasti. V rámci tej prvej môžem ­povedať, že už pri samotnej výrobe produktov dáva spoločnosť SEW-EURODRIVE veľký dôraz na ochranu životného prostredia a racionalizáciu spotreby energií, čo má potvrdené aj viacerými certifikátmi renomovaných spoločností. Druhá oblasť sú produkty samotné, kde SEW-EURODRIVE už teraz ponúka svojim zákazníkom také produkty, ktorých nasadenie sa podľa schválenej európskej legislatívy nariaďuje až v blízkej budúcnosti. Týka sa to napríklad vysokoúčinných pohonov, ktoré spĺňajú technické požiadavky v súčasnosti ešte nie záväzné, ale v najbližších rokoch povinné.

Jednou z mimoriadne dôležitých oblastí, a to nielen z pohľadu používateľov, ale aj celospoločenského a legislatívneho ­hľadiska, je bezpečnosť strojových zariadení. Ako sa podarilo ­SEW-EURODRIVE začleniť túto oblasť do svojich produktov a riešení?

Vzhľadom na to, že požiadavky súvisiace s bezpečnosťou prijímala firma SEW-EURODRIVE od svojich zákazníkov z určitých odvetví, bolo rozhodnuté, že sa bude tejto oblasti venovať zvýšená pozornosť. Do portfólia produktov boli postupne doplnené certifikované bezpečnostné komponenty. Pre výrobcov strojových zariadení sú okrem toho dostupné komplexné služby – certifikovaný proces týkajúci sa overovania bezpečnostných funkcií a služby spojené s uvedením do prevádzky. V rámci spoločnosti bol na tento účel vytvorený samostatný odbor s názvom Functional Safety Management, ktorý tieto procesy zastrešuje a aktualizuje v súlade s najnovšími legislatívnymi požiadavkami.

Mysli globálne, konaj lokálne – ďalší so známych sloganov, ktorý si spoločnosť zobrala za svoj. Skúste predstaviť slovenskú pobočku spoločnosti SEW-EURODRIVE a zhrnúť aj jej doterajšie pôsobenie na našom trhu.

Začal by som opäť krátkou odbočkou do histórie. Po zmene ­spoločenských pomerov v 90. rokoch minulého storočia si nové trhy vzali do svojho hľadáčika mnohé zahraničné firmy. Firma ­SEW-EURODRIVE nebola výnimkou a najprv založila pobočku v Českej republike. Jej pracovníci pokrývali svojimi aktivitami aj slovenský trh, mapovali požiadavky zákazníkov a aktívne vytvárali väzby s čoraz väčším počtom zákazníkov. Následne sa v roku 2003 vzhľadom na potreby a realizované objemy predaja rozhodlo, že na Slovensku vznikne samostatná obchodná spoločnosť.

Primárnym cieľom bola realizácia obchodu, technická podpora a starostlivosť o existujúcich zákazníkov len na Slovensku. Za desaťročie činnosti sa nám podarilo získať veľmi významné postavenie v oblasti techniky pohonov na Slovensku a naše riešenia sa už nachádzajú v takmer všetkých odvetviach slovenského priemyslu. Doteraz sme našim zákazníkom mohli dodať vyše desaťtisíc elekroprevodoviek. V ­súčasnosti sa v našej pobočke o zákazníkov v jednotlivých regiónoch Slovenska starajú naši obchodníci – inžinieri Ing. Martin Starek, Ing. Ivan Pira a aplikačný inžinier Ing. Jozef Bernáth. Všetci naši obchodní zástupcovia absolvovali školenia priamo v Drive Academy v Nemecku a detailne poznajú všetky produkty a riešenia SEW-EURODRIVE.

Školenia v Drive Academy sú dostupné aj pre našich zákazníkov. Aby sme boli schopní aj v budúcnosti zvládnuť všetky požiadavky kladené zo strany slovenských zákazníkov, plánujeme v tomto roku rozšíriť našu firmu o dvoch pracovníkov na pozícii technickej a servisnej podpory obchodu a služieb.

Z hľadiska počtu inštalovaných motorov, prevodoviek či systémov na riadenie pohybu a bezkontaktný prenos energie nemá automobilový priemysel takmer konkurenciu. Stovky týchto zariadení využívajú aj všetci traja výrobcovia automobilov etablovaní na slovenskom trhu. Čo všetko u týchto zákazníkov zabezpečila, resp. zabezpečuje slovenská pobočka SEW-EURODRIVE?

Naša materská firma je v Nemecku už dlhé roky veľmi významným partnerom výrobcov technológií, ktoré automobilový priemysel ­využíva. To jej umožňuje priamo sa podieľať na inováciách v oblasti produktivity a úspor energií, ktoré s týmito výrobnými linkami súvisia. Veľmi dobré meno a portfólio riešení SEW-EURODRIVE, ktoré si urobila medzi nemeckými výrobcami automobilov, inšpirovalo aj mimoeurópskych výrobcov, takže môžem len s radosťou povedať, že naše systémy využíva nielen Volkswagen Slovakia, ale aj Kia Motors Slovakia v Žiline či PSA Peugeot Citröen so sídlom v Trnave. Treba navyše povedať, že o inovácie sa starajú všetci výrobcovia automobilov, a preto sú inovatívne riešenia SEW-EURODRIVE perspektívnym riešením pre ktoréhokoľvek výrobcu a subdodávateľa z oblasti automobilového priemyslu. Slovenská pobočka pre výrobcov automobilov na našom trhu zabezpečuje pre výrobné linky dovážané zo zahraničia a osadené produktmi SEW-EURODRIVE najmä servisné výkony, dodávku náhradných komponentov, ale aj inštalácie nových modernejších produktov ako náhradu za staršie produktové modely. Našou snahou však je, aby samotní pracovníci, ktorí v jednotlivých podnikoch prichádzajú do kontaktu s našimi produktmi, ich čo najlepšie poznali a dokázali sami zvládnuť ich nastavenie či údržbu.

Súčasťou aktivít slovenskej pobočky je aj realizácia školení pre technických pracovníkov. Pre koho sú prioritne určené a aký typ a rozsah vedomostí si účastníci môžu z týchto školení odniesť?

Školenia sú prioritné určené pre pracovníkov výrobných a technických oddelení a oddelení údržby. Náplňou školení je obsluha, diagnostika, uvedenie do prevádzky našich zariadení a, ako som už spomínal, pre konštruktérov ponúkame školenie v oblasti správneho výberu produktov pre konkrétne aplikácie. Dopyt po školeniach často prichádza aj od programátorov, ktorí sa starajú o nadradenú úroveň, teda riadiaci systém a majú záujem dozvedieť sa o našich produktoch viac, aby svoju činnosť takisto dokázali optimalizovať a plniť ich úlohy komplexnejšie. Dĺžka školenia závisí od požiadavky zákazníka, štandarde trvá jeden deň. Školiteľom je Ing. Jozef Bernáth, ktorý už má viacročné skúsenosti v oblasti techniky pohonov. Na školeniach sú k dispozícii reálne modely našich zariadení, na ktorých si majú účastníci možnosť prakticky vyskúšať prednesené teoretické informácie. Každý účastník získa aj potvrdenie o ­absolvovaní školenia.

Aké vymoženosti globalizácie z oblasti technickej podpory či ­servisu môžu zákazníci na Slovensku očakávať zo strany spoločnosti SEW-EURODRIVE?

Čiastočne som to už naznačil v predchádzajúcej odpovedi. Okrem toho sa z môjho pohľadu javí veľmi významnou podpora najmä pre výrobcov originálnych strojových zariadení, ktoré vyvážajú do zahraničia. Tu sa môžu slovenskí výrobcovia, ktorí do svojich ­riešení zakomponujú produkty SEW-EURODRIVE, spoľahnúť na to, že technickú podporu, záručný aj pozáručný servis či vybavovanie reklamácií zabezpečíme priamo takmer v každej krajine, do ­ktorej zariadenie vyviezol prostredníctvom nášho centrálneho servisu v Nemecku. To isté zabezpečuje aj naša slovenská pobočka, keď servis na strojné zariadenia a linky dodané zo zahraničia spadá do našej kompetencie.


Aby bola spoločnosť SEW-EURODRIVE schopná nielen udržať krok s konkurenciou, ale v mnohých prípadoch aj udávať smer vývoja, zamestnáva viac ako 550 výskumných a vývojových ­pracovníkov. Aké sú hlavné smery vývoja, na ktoré bude spoločnosť dávať dôraz v budúcnosti?

V roku 2003 bolo v nemeckej centrále otvorené úplne nové ­výskumno-vývojové centrum, ktoré nesie meno po zakladateľovi spoločnosti – Ernst Blickle Innovation Center, kde sa koncentruje vývoj mechanických aj elektronických prvkov. Cieľom bolo, aby bol vývoj priamo riadený a poháňaný požiadavkami zákazníkov, medzi ktorých patrí najmä už spomínaný automobilový priemysel. SEW-EURODRIVE aj na základe impulzov z tejto oblasti vyvinul nové riešenia označené MAXOLUTION®. S tým súviselo aj vytvorenie nových šiestich obchodných jednotiek, tzv. Business Unit, z ktorých každá sa orientuje na nejaké produktové portfólio alebo portfólio riešení.

Jednou z najnovších výziev súčasnosti a určite aj do najbližšej budúcnosti je segment priemyselných prevodoviek. SEW-EURODRIVE nemá v tejto oblasti dlhú históriu, avšak za ­posledné roky získala veľmi rozsiahle know-how v ich vývoji a výrobe. Dôkazom dôležitosti tohto segmentu pre firmu je snaha dostať sa na špičku v tejto oblasti z globálneho pohľadu. Pomôcť by pri tom mal aj nový strategický výrobný závod v meste Bruchsal, ktorý bol uvedený do prevádzky v roku 2010.

Firma má v pláne pokryť požiadavky trhu a získať si aj v tomto segmente významné postavenie. Spoločnosť SEW-EURODRIVE sa začala venovať aj perspektívnej oblasti elektromobility, kde uzavrela partnerskú dohodu s výrobcom pre automobilový priemysel Brose. Ich spoločné úsilie smeruje k vývoju inovatívnych riešení pre elektromobilitu – či už v oblasti solárneho nabíjania elektromobilov a elektrobicyklov, alebo systémov na bezkontaktné nabíjanie batérií elektromobilov.


Ďakujeme za rozhovor.