Aký je presný názov vašej pracovnej pozície? Čo je náplňou vašej práce? Ako by ste opísali svoj bežný pracovný deň?

V spoločnosti PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., zastávam pozíciu riaditeľa divízie zváracích technológií a automatizácie. Okrem toho som aj člen predstavenstva spoločnosti. Náplň mojej práce presne definuje pomerne rozsiahly opis pracovného miesta, z ktorého uvediem len hlavné činnosti, za ktoré zodpovedám: riadenie divízie zváracích technológií a automatizácie, zabezpečovanie príprav odborných rozvojových zámerov spoločnosti, komunikácia so zákazníkmi, riadenie prác na národných, zahraničných a interných projektoch výskumu a vývoja, zodpovedanie za rozvoj technickej základne divízie, za kvalitu zákazkovej výroby a výrobného procesu a za kontrolu výstupov činnosti divízie a ďalšie. Pracovný deň sa najčastejšie začína stretnutím s kolegami, krátkymi operatívnymi poradami s vedúcimi jednotlivých úsekov, kontrolou zadaných úloh a zadefinovaním krátkodobých cieľov. Strednodobé a dlhodobé úlohy sú predmetom veľkých spoločných porád, kde sa tvoria najzásadnejšie rozhodnutia ohľadne rozvojových zámerov divízie z pohľadu komerčných projektov a projektov výskumu a vývoja. Spolu so svojím špičkovým tímom výskumných pracovníkov a manažérov hľadáme spoločnú víziu a zhodu pri rozvojových zámeroch a musím neskromne povedať, že sme v tom aj veľmi úspešní. Okrem úspechov v komerčnej sfére je náš tím aj držiteľom mnohých ocenení, z ktorých by som špeciálne vyzdvihol cenu za vedu a techniku za rok 2020 v kategórii vedecko-technický tím roka, ktorú udeľuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Som veľmi hrdý a vďačný, že mám možnosť osobne viesť takýto tím odborníkov a expertov. V rámci bežného pracovného dňa, ak sa vôbec dá ktorýkoľvek pracovný deň takto označiť, následne spoločne s kolegami veľmi úzko spolupracujeme pri plnení úloh, prípadne vedieme rokovania so zákazníkmi alebo riešime projekty VaV spolu s našimi partnermi z akademickej obce či komerčnej sféry. Musím však dodať, že pracovný čas pre obdobnú pozíciu v podstate nie je ohraničený, čo v praxi znamená, že sa v zásade nikdy nekončí. Tu však odporúčam byť opatrný, netreba zabúdať na vyvážený pracovný život, aby človek dokázal v takejto pozícii efektívne fungovať dlhodobo. Čas strávený so svojou rodinou je preto moja najvyššia priorita a zároveň najväčšia radosť.

Aké technické zručnosti a vedomosti sú kľúčové pre túto pozíciu?

Naša spoločnosť pôsobí v odvetví strojárskeho priemyslu a naša divízia špeciálne v oblasti moderných technológií zvárania, delenia a povrchového spracovania materiálov. Technické vzdelanie je teda veľmi dôležité pre všetky pracovné pozície v našej divízii. Ak sa pozrieme na našich výskumno-vývojových pracovníkov, nájdeme medzi nimi množstvo absolventov 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia, napr. z FEI STU, MTF STU, SjF STU, SjF UNIZA. Ja osobne som absolvent FEI STU v študijnom programe priemyselná informatika.

Ktoré momenty vo svojej práci považujete za najväčší úspech? A naopak, s akými výzvami sa pri práci stretávate?

Za najväčší úspech považujem vždy úspešne rozbehnutý, resp. úspešne ukončený projekt, na ktorom participujeme. Je to hlavne z toho dôvodu, že sme sa vždy niekam po odbornej stránke posunuli a čakajú nás ďalšie výzvy, ktoré budú opäť o niečo náročnejšie, ale o to zaujímavejšie.

Ako sa snažíte rozvíjať svoje profesionálne zručnosti v rámci tejto pozície? Máte možnosť prinášať inovácie a prejavovať svoju kreativitu vo svojej oblasti?

Rozvoj mojich profesionálnych zručností majú na svedomí hlavne moji kolegovia – skutoční odborníci vo svojich oblastiach, od ktorých môžem na dennej báze čerpať nové poznatky, inovatívne nápady a skúsenosti z praxe. Je to takmer nevyčerpateľný zdroj informácii a veľmi rád a často s nimi diskutujem, navzájom sa inšpirujeme a následne sa snažíme výstupy z týchto debát transformovať do reálnych a konkrétnych inovácií.

Ako sa technologické inovácie premietajú do vášho pracovného prostredia?

Odpoveď na túto otázku je stručná a jednoznačná – v maximálnej možnej miere.

Čo by ste poradili mladým ľuďom, ktorí uvažujú o kariére v oblasti STEM?

Aby ani jednu zo štyroch základných oblastí STEM, teda vedu, technológie, inžinierstvo a matematiku, počas štúdia neodsúvali na vedľajšiu koľaj a venovali im plnú pozornosť. Pri svojom uplatnení na pracovnom trhu je veľkou výhodou, ak absolvent nie je veľmi úzko zameraný na jednu oblasť, ale má čo najširšiu vedomostnú bázu. Mladý človek – absolvent si tým otvára možnosti, ako sa bude jeho kariéra vyvíjať a ako sa bude profilovať po profesionálnej stránke.