Aký je presný názov vašej pracovnej pozície? Čo je náplňou vašej práce? Ako by ste opísali svoj bežný pracovný deň?

Presný názov pozície je vedúci systémovej skupiny na oddelení vývoja. Náplň práce možno rozdeliť do viacerých kategórií. Prvá kategória súvisí s riadením systémovej skupiny, ktorá sa zameriava na realizáciu strategických cieľov a plánov pre členov skupiny, stanovovanie a hodnotenie cieľov a úloh pre všetkých členov skupiny, ako aj kvalifikačný a kompetenčný rozvoj. Súčasťou tejto kategórie je aj koordinácia činnosti skupiny s ostatnými skupinami oddelenia vývoja, ako aj ostatnými oddeleniami spoločnosti.

Neoddeliteľnou súčasťou práce je reportovanie výstupov skupiny vedúcemu oddelenia vývoja. Druhá kategória súvisí so zameraním a činnosťou systémovej skupiny. Tou je najmä tvorba špecifikácií, analýz, plánovania a realizácia vývojových projektov. Konkrétne ide o analýzu požiadaviek zadávateľa a koncepčný návrh variantov zariadení, systémov a riešení, posúdenie jednotlivých variantov a detailný koncepčný a realizačný návrh zvoleného variantu. Ďalšou významnou časťou je vykonávanie overenia správnosti návrhu systému alebo zariadenia a jeho súčastí a v neposlednom rade zdokumentovanie návrhu systému a jeho súčastí pre interné potreby aj pre zákazníka a schvaľovacie procesy. Treťou kategóriou je vedenie kľúčových vývojových projektov.

Súčasťou bežného pracovného dňa je plánovanie a kontrola stavu plnenia úloh, pravidelné aj nepravidelné konzultácie s členmi tímu a hľadanie riešenia komplikovanejších úloh. Nemalá časť pracovného dňa je vyplnená pracovnými stretnutiami a komunikáciou súvisiacou s projektmi, tvorbou podkladov, výstupov a zadaní pre členov tímu. Všetok ostatný čas je vyplnený štúdiom, získavaním a triedením nových informácií a zvyšovaním kompetentnosti.

Aké technické zručnosti a vedomosti sú kľúčové pre túto pozíciu?

V oddelení vývoja a špeciálne na pozícii v systémovej skupine sú kľúčové hlavne analytické myslenie a koncepčný a systematický prístup k riešeniu zadaní a problémov. Dôslednosť a precíznosť sú takisto neoceniteľnou devízou zrýchľujúcou všetky procesy. Z vedomostí je potrebný všeobecný prehľad o elektronických obvodoch a systémoch, čo zahŕňa porozumenie funkciám elektronických obvodov a mikroprocesorov, znalosť prostriedkov používaných pri vývoji softvéru, schopnosť čítania schém elektronických obvodov, komunikačných zberníc, štandardov komunikačných rozhraní a protokolov a ich porozumenie. Nevyhnutná je pokročilá znalosť programovacích jazykov používaných pri vývoji, objektového modelovania a prostriedkov používaných pri vývoji, ako sú napríklad prostriedky ladenia APV, statickej a dynamickej analýzy, ako aj systémy vedenia verzií SW vybavenia.

Ktoré momenty vo svojej práci považujete najúspešnejšie? A naopak, s akými výzvami sa pri práci stretávate?

Vyvinutie každého systému, ktorý je úspešne overený, schválený a nasadený do prevádzky, je najväčším úspechom, vyzdvihnúť niektorý by nebolo fér. Veľkou výzvou sú rozsiahle integračné projekty s vyšším počtom partnerov, ako je aktuálne projekt modulu holandského zabezpečovača STM-ATBEG/Vv. Ďalšou výzvou s výrazným dosahom na udržateľnosť a kompetentnosť tímu je adaptácia nových členov skupiny.

Ako sa snažíte rozvíjať svoje profesionálne zručnosti v rámci tejto pozície? Máte možnosť prinášať inovácie a prejavovať kreativitu pri svojej práci?

Bez rozvoja profesionálnych zručností v rámci mojej pozície by nebolo možné plnenie očakávaní ani potrieb. Tak ako sa mení a globalizuje svet, tak sa menia aj očakávania zákazníkov či požiadavky noriem a štandardov najmä na bezpečnosť, funkčnosť, spoľahlivosť, unifikáciu a interoperabilitu nových aj prevádzkovaných systémov. Zdrojom týchto informácií je neustále sa rozširujúci a detailnejšie spracovaný rad noriem a štandardov, pričom ich štúdium rozvíja profesionálne zručnosti každého člena tímu. Väčší a širší rozhľad a prehľad vo svete nových technológií a aplikovaných riešení je to, vďaka čomu možno aj do našej práce vniesť vlastnú invenciu a kreativitu.

Ako sa technologické inovácie premietajú do vášho pracovného prostredia?

Technologické inovácie sú inšpiráciou aj tlakom na zmenu postupov, prístupu, technického vybavenia, znalostí, skrátka celého pracovného prostredia. Na jednej strane prinášajú zrýchlenie postupov a vývoja, na druhej strane kladú väčšie nároky na znalosti, vedomosti a skúsenosti.

Čo by ste poradili mladým ľuďom, ktorí uvažujú o kariére v oblasti STEM?

Mladým ľuďom by som poradil, aby venovali toľko času získavaniu kvalitného základu vzdelania a rozhľadu, ako sa len dá, a to najmä počas štúdia. Neskôr bude pre každého čoraz zložitejšie nájsť si pod tlakom na plnenie očakávaní a výsledky čas na vzdelávanie.