Správne odpovede:

1. V akej spoločnosti absolvoval praktickú záverečnú skúšku študent Ch. Herre, ktorý získal 1. miesto v národnej kategórii učňovská prax operátorov obrábacích strojov v súťaži, ktorú organizovalo Ústredné združenie nemeckých remesiel?
SCHUNK.

2. Ktorá norma STN sa zaoberá pojmami súvisiacimi s výberom zariadení a ich inštalovaním do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu?
STN 60079-14.

3. Aký typ prístroja Endress-Hauser možno s výhodou využiť pri podružnom meraní prietoku a teploty mokrých plynov?
Vírový prietokomer Prowirl F 200.

4. Z koľkých robotov pozostáva integrované pracovisko robotického zvárania IZVAR, ktoré je spoločným dielom VÚEZ, a.s. a Ústavu robotiky a kybernetiky FEI STU v Bratislave?
Z troch.