V roku 2015 sa kryštalizuje šesť hlavných technologických trendov:

 • Inovácie na báze spolupracujúcich technológií umožňujúcich realizáciu koncepcie nových sieťových riešení, napr. autorizovaná tlač a otváranie dverí s tou istou smart kartou alebo tým istým smartfónom
 • Zavedenie nových faktorov oprávnení
 • Nové možnosti otvárania dverí
 • Zlepšenia v správe identity
 • Intenzívnejšie využitie biometrických postupov
 • Narastajúca popularita sieťových zariadení a aplikácií v oblasti Internetu vecí

Najdôležitejšie trendy roka 2015 v rozličných odvetviach budú tieto:

 • Maloobchod – Pozornosť sa tu bude naďalej sústreďovať na predchádzanie krádeží, ktorým boli v čerstvej minulosti vystavení mnohí maloobchodníci ako napr. americká diskontná sieť Target. K ďalším trendom patria mobilná identifikácia, integrovaná biometrická autentifikácia, ochrana značky pred falšovaním, aplikácie na identifikáciu používateľov ponúk digitálnej vonkajšej reklamy a tlačiarne k okamžitému vydaniu zákazníckych kariet.
 • Finančníctvo – V bankách a poisťovniach nastane vo zvýšenej miere spojenie fyzickej kontroly prístupu do budov a logickej kontroly prístupu do počítačových sietí do jednotného riešenia. Vo finančných službách si výrazne väčší význam získa aj biometrická identifikácia.
 • Zdravotníctvo – Ústrednú úlohu zohrajú v nemocniciach pri zabezpečení prístupu ako aj v ochrane dát o pacientoch najnovšie bezpečnostné a identifikačné riešenia. Využijú sa aj pri poskytovaní externých zdravotníckych výkonov, aby sa dokázalo, že u pacienta doma bol skutočne príslušný odborník.
 • Doprava – Na dôležitosti tu bude čoraz viac získavať kontrola prístupu na báze IP technológie, lebo tá zvyšuje bezpečnosť tým, že integruje fyzický systém kontroly prístupu s inými bezpečnostnými riešeniami v tej istej sieti.
 • Štátna správa – Na úradoch celého sveta stúpa dopyt po vysoko bezpečných riešeniach na kontrolu identity občanov v úradných dokumentoch a tiež po malých, vysoko výkonných, flexibilných a bezpečných tlačiarňach pre občianske alebo vodičské preukazy a pasy.

Vzhľadom na pokračujúce ohrozenia musia podniky ďalej zvyšovať svoju bezpečnosť pred svojimi dverami ako aj pre svoje vlastné a cloud dáta. Pritom sa budú stále viac spoliehať na konvergentné riešenia a prechádzať od jednoduchých hesiel ku silným autentifikačným nástrojom s viacerými fyzickými kontrolami prístupu a logickými kontrolami vstupu.