V reťazi stavebnej produkcie je však jeden článok, ktorý znemožňuje konkurencieschopnosť nášho stavebníctva oproti iným regiónom. Týmto článkom sú pomalé a neodborné stavebné úrady, ktoré retardujú stavebnú produkciu. Ďalej uvádzame niektoré ustanovenia stavebného zákona, ktoré má stavebný úrad plniť:

  • § 36 (územné konanie), (ods. 1): Stavebný úrad oznámi začatie územného konania dotknutým ­orgánom a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené spravidla s miestnym ­zisťovaním. Súčasne upozorní účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne.
  • (ods. 3): Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
  • § 37 (Podklady územného rozhodnutia), (ods. 3): Stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie účastníkov a ich námietky. Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.
  • § 61 (stavebné konanie), (ods. 6): Stavebný úrad upovedomí dotknuté orgány vždy jednotlivo. Tieto orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
  • § 62 (stavebné konanie), (ods. 3): Stavebný úrad zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov, ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie účastníkov konania a ich námietky.
  • § 140b (záväzné stanovisko), (ods. 2): Dotknutý orgán je oprávnený uplatňovať požiadavky v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitným predpisom. Vo svojom záväznom stanovisku je povinný vždy uviesť ustanovenie osobitného predpisu, na základe ktorého uplatňuje svoju pôsobnosť, a údaj, či týmto záväzným stanoviskom zároveň nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa tohto zákona.
  • (ods. 4): Lehota na podanie záväzného stanoviska, stanoviska a vyjadrenia je 30 dní; ak ide o stavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, je 7 dní, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Ustanovenia stavebného zákona rešpektujú demokratické princípy, treba ich plniť a žiadať ich napĺňanie aj zo strany stavebných úradov, v opačnom prípade sa ukracujeme o demokraciu a zároveň sa spolupodieľame na jej deštrukcii. Na základe rôznych motivácií veľké množstvo stavebných úradov nerešpektuje uvedené ustanovenia stavebného zákona. Ich deformovaný prístup má následne fatálne dôsledky na výkonnosť stavebnej výroby, ktorej znižovanie prináša, okrem iného, aj tieto negatívne sprievodné javy:

  • zvyšovanie nezamestnanosti v stavebníctve,
  • znižovanie trhového potenciálu obchodu so stavebnými výrobkami a technológiami,
  • nulovú spotrebiteľskú dôveru potenciálnych stavebníkov.

V minulosti sa zdôrazňovalo významné historické postavenie stavebníctva v našich dejinách. Máme ústavu, zákony, a tak zastupujeme civilizáciu, ak však naši špičkoví odborníci budú musieť prekonávať nezmyselné bariéry na stavebných úradoch, ich prínos sa bude rovnať schopnosti, resp. neschopnosti týchto úradov.

Aby sa dosiahla konkurencieschopnosť stavebníctva a akcelerácia stavebnej výroby, treba stavebné úrady dostať na úroveň ostatných špičkových činností v stavebníctve. Takto sa plnohodnotne scelí reťaz stavebníctva, zvýši sa stavebná spotrebiteľská dôvera a zabezpečí konkurencieschopnosť slovenského stavebníctva, ktoré je napriek konaniu stavebných úradov udržateľným odvetvím bez daňových prázdnin a iných stimulov.