Projekčná fáza životného cyklu stavby a krízová kontrola MaR

MaR je žiaľ v projekčnej fáze (projekčnom cykle) zaznávaná. Je častým javom, že sa k nej dostávajú už finálne projekty a nanajvýš doplní svoj projekt zapojenia riadiacich systémov, jednotlivých snímačov a akčných členov. Týmto spôsobom sa značne podceňuje potenciál profesie MaR pre kvalitu a prospech, ktorý môže priniesť. Aktívny prístup k MaR síce zvyšuje náklady v úvodnej fáze, ale v praxi prináša nižšie náklady v neskorších etapách a úsporu pri prevádzke. Dobre vypracované projekty sú základom pre efektívne a dobre fungujúce zariadenia. Pochybenie v projekčnej fáze pre MaR môže znamenať z pohľadu kvality regulácie značný rušivý vplyv, ktorý softvérovo nemusí byť riešiteľný (napr. zemný register pre prívod čerstvého vzduchu do objektu bez možnosti odvlhčovania, je v letnom období veľký problém, nakoľko sa môže dostaviť vedľajší efekt, zvlhčovanie už aj tak dostatočne vlhkého vzduchu počas prechodu zemným registrom, tento problém nastal aj u jednej stavby roka, kedy projektant nezohľadnil funkčnosť z pohľadu MaR).

Najlepším spôsobom ako eliminovať riziko pochybenia, je umožniť špecialistom MaR už v tejto fáze životného cyklu stavby aplikovať krízovú kontrolu, pripomienkovaním projektov (chladiarenských, vzduchotechnických, kúrenárskych a pod.) s cieľom čo najdokonalejšieho stmelenia jednotlivých návrhov. MaR môže priniesť prostredníctvom svojich softvérových pracovníkov obrovské skúsenosti z praxe a hlavne vyvarovať sa chýb, ktoré sa bežne stávajú, ako je nesprávne zariadenie pre daný typ použitia, problémový typ riešenia pre daný objekt, nekompatibilita jednotlivých častí technológie a pod. Umožniť MaR zmeniť pozíciu dnešnej praxe, kedy prichádza, do procesu ako posledná, prinesie projektu výrazne lepšiu prepracovanosť a stmeli všetky ňou riadené systémy v jeden fungujúci organizmus. Najlepšie tento prístup dokumentuje slovenské príslovie: „Ohýbaj ma mamko pokiaľ som ja Janko, až ja budem Jano neohneš ma mamo!“ A tu už sme pri zavedení spätnej väzby v životnom cykle budovy – od projektu po prevádzku. Práve tieto problémy si vynútili zavedenie pojmu Krízový manažment resp. Krízová kontrola MaR na rôznych úrovniach realizácie projektu a budovy.

Etapa používania a krízová kontrola MaR

Je zvykom, že správcovia budov v etape požívania budovy ostávajú len pri režime opráv a údržby počas celej doby používania stavby, až na výnimku malých investícií alebo prípadnej rekonštrukcie. Tento zakonzervovaný prístup nemusí byť z pohľadu efektívnosti správny, nakoľko počas života budovy dospieva obsluha k poznatkom o správaní sa stavby a jej technológií. Z pohľadu MaR môžu byť tieto poznatky neoceniteľné. Môže nastať aj stav, kedy si obsluha ani priamo neuvedomuje neefektívnosť navrhnutého softvérového riešenia, nakoľko sa to neprejavuje výrazne a chyby sú skryté. Ďalším závažným faktorom vplývajúcim na kvalitu riešení je dnešné konkurenčné prostredie v pokrízovej ekonomike. Vytvára enormný tlak na znižovanie nákladov, čo môže byť na úkor kvality. V profesii MaR sa tento tlak prejavuje napr. tým, že profesijná disciplína MaR zabezpečí funkčnosť svojich riešení, ale z dôvodu ceny je vyvolaný časový tlak a nie je priestor na úvodnú optimalizáciu riešenia. Preto po dlhšom časovom úseku užívania budovy je vhodné vykonať krízovú kontrolu MaR, aby sa z dlhodobej prevádzky budovy aspoň takto zachránilo čo sa dá.

Záver

Krízovej kontrole MaR je potrebné venovať väčšiu pozornosť, nakoľko môže veľmi pozitívne ovplyvniť chod resp. prevádzku budúcej budovy, života v nej a životné prostredie. Meraniu a regulácii je potrebné dať už v projekčnej etape priestor, ktorý jej z teórie patrí a to ako vrchol pyramídy celého systému, čo je manažérska úroveň riadenia. V dnešnej dobe sa MaR berie ako keby sa nachádzala na oveľa nižších úrovniach, čo značne obmedzuje jej potenciál. Postaviť MaR na vyššiu úroveň umožní všetkým profesiám odovzdať maximum poznatkov pre najlepšie riešenie a skoordinovať jednotlivé podsystémy v jeden úspešný projekt.