Roky zaužívané postupy výstavby budov, ich technického vybavenia a infraštruktúry sa podľa môjho názoru len veľmi maličkými krokmi posúvajú smerom do budúcnosti. Na jednej strane je to v porovnaní s napredovaním techniky počítačov slimačie tempo, ale na druhej strane ma ako technika teší, že v tejto oblasti bude musieť prísť v horizonte 15 – 20 rokov k zásadným, až prelomovým zmenám. Zmeny – či už pri výstavbe nových budov, alebo pri rekonštrukciách existujúcich objektov – nasadením nových druhov stavebných materiálov a technológií, ktoré budú musieť byť časovo a funkčne adaptabilné na aktuálne miestne poveternostné a klimatické podmienky, s minimálnymi, alebo najlepšie nulovými energetickými nárokmi. Tak, ako vývojári počítačov zlepšujú ich výkon, je povinnosťou stavebných inžinierov zlepšovať budovy, aby boli čo najviac sebestačné, ohľaduplné k životnému prostrediu, mali nízku spotrebu primárnej energie a na svoju prevádzku v čo najväčšej možnej miere využívali lokálne zdroje a miestne prírodné a poveternostné podmienky. Na to ešte treba vyvinúť a do praxe zaviesť nové stavebné materiály a technológie. Stavebný proces je časovo náročný, technicky komplikovaný, hlavné slovo pri jeho tvorbe má budúci užívateľ a prevádzkovateľ budovy, ktorý má záujem postaviť čo možno najlacnejšiu budovu, či už investične, alebo prevádzkovo, ktorá bude spĺňať jeho nároky, a to aj po stránke vizuálnej, ale hlavne funkčnej. Budúcnosť stavebníctva a technického zariadenia budov vidím v zásadnej zmene prístupu projektantov k používaniu nových stavebných materiálov a stavebných postupov v praxi podľa trendov zodpovedajúcich 21. storočiu. Je potešiteľné, že sa nám dostáva do rúk prvé číslo nového časopisu, ktorý si isto nájde svojich čitateľov z radov odbornej verejnosti, ktorým bude veľkým pomocníkom v orientovaní sa a v sledovaní nových trendov v stavebníctve a technického vybavenia budov vo svete. Verím, že poznatky v ňom získané budú časom zreálnené do podoby nových budov, krajších, lepších, zdravších, tichších a čistejších ako doteraz.