Ako základný argument možno uviesť štatistický údaj, podľa ktorého sa investície do prevádzky v horizonte 12 – 15 rokov vyrovnajú výške investície do realizácie stavby. Preto treba myslieť od začiatku na náklady súvisiace s prevádzkou, keďže ich vieme ovplyvňovať. Aj z toho dôvodu by sme vás radi upozornili na niektoré naše postrehy z praxe, ktorým sa z pohľadu facility manažmentu treba venovať. Najčastejšie sa stretávame s nedostatkami v oblasti energií, použitých technológií, priestoru, dostupnosti, bezpečnosti, čistoty a vzhľadu.

Energie

Vďaka moderným architektonickým trendom vyrástli v mestách esteticky zaujímavé, no nie vždy energeticky úsporné centrá. Z efektných sklenených priečelí budov sa stávajú energetickí strašiaci. Aj napriek možnostiam dnešnej doby, moderným materiálom prax ukazuje, že nie vždy sú pri výstavbe dodržané odporúčané postupy a navrhované materiály. Pod vplyvom tohto stavu sa často stretávame s nedostatkami, akými sú nadmerný únik, resp. zisk, tepla cez obvodový plášť. S prestupom tepla súvisí aj inštalácia nevhodnej meracej infraštruktúry, čo sa prenáša aj na zvolený spôsob prípravy teplej úžitkovej vody a regulácie spotreby vody. Podceňovaná je aj regulácia osvetlenia, dimenzovanie osvetľovacích telies, chýbajúca spätná väzba z jednotlivých okruhov osvetlenia či zbytočné zálohovanie objektu elektrickou energiou.

Použité technológie

Rovnako ako v prípade energií, aj tu platí, že ak zanedbáme časť projektovania, prejaví sa to na neskorších nákladoch na úpravy alebo údržbu. Pri výbere technológií je dôležité prihliadať nielen na ich cenu, ale aj na ich energetickú náročnosť a dostupnosť servisných, resp. odborných prehliadok. Neraz sa stáva, že cena za servis dokáže výrazne predražiť správu objektu budovy do nepríjemných rozmerov.

Priestor

Najčastejšími nedostatkami pri projektovaní priestoru sú chýbajúce priestory na údržbu, skladovanie a iné servisné služby, akými sú SBS či upratovací servis. Často sa zabúda napríklad na priestor na separovaný či nebezpečný odpad. Realitou je aj nedostatočný prístupový priestor pre smetiarske autá a s tým súvisiaci priestor na manipuláciu s kontajnermi.

Dostupnosť

Z hľadiska dostupnosti sa najčastejšie stretávame s komplikovaným prístupom napríklad k osvetleniu, revíznym otvorom, šachtám, rozvodom, vedeniu
a podobne. Problémom je aj absencia priestoru na servisné plošiny.

Bezpečnosť

V oblasti bezpečnosti je dôležité dbať najmä na kvalitné vypracovanie bezpečnostného projektu, zohľadňujúc pritom požiadavky nájomcov, kľúčový
a obchôdzkový režim, kódovanie priestorov, prevádzkové režimy či oprávnenosť vstupov ešte pred spustením prevádzky. V prípade zariadení, kde sa uvažuje o 24-hodinovej prevádzke (kasíno, bar, kino), treba zvoliť vhodné umiestnenie tak, aby bol zabezpečený samostatný vstup z exteriéru.

Čistota a vzhľad

Pri spomienke na uplynulú zimu sa nám vynára ďalší nedostatok týkajúci sa zabezpečenia čistoty,  a teda aj celkového vzhľadu objektu. Z tohto pohľadu vyplynula potreba vytvárať miesta na odpratávanie snehu  a skladovanie posypového materiálu. Vzhľad  a čistotu vo veľkej miere ovplyvňuje aj vhodná výsadba drevín či okrasných kríkov tak, aby sa  v zimných mesiacoch nepoškodili a v letnom období mohli slúžiť na svoj prioritný cieľ, teda skrášlenie  a zútulnenie priestoru.

Týmto, ale aj iným nedostatkom sa dá vždy predísť, pokiaľ si hneď na začiatku uvedomíme, že každá budova funguje ako živý organizmus so svojimi potrebami. Tie nás môžu prekvapiť, ale dobrým plánovaním ich vieme predvídať. Pri veľkých objektoch vyžadujúcich komplexný facility manažment je dobré poradiť sa už pri projektovaní, resp. pred dokončením stavby. Odborná konzultácia dokáže developerovi neraz ušetriť náklady alebo odstrániť niektoré nedostatky, ktoré by sa v budúcnosti stali strašiakom.