Návrh inteligentnej budovy sleduje snahu o splnenie požiadaviek, ktoré si priamo nárokuje investor, užívateľ, správa budovy, požiadaviek predpokladaných architektom a projektovým tímom vychádzajúc z ich skúseností a znalostí, požiadaviek vyplývajúcich z realizácie projektu, požiadaviek na korigovanie po skúšobnej prevádzke, požiadaviek na údržbu a modernizáciu počas životnosti budovy a na jej likvidáciu. Tieto požiadavky možno rozklasifikovať aj podľa odborností, ktoré ich riešia. Návrh a napĺňanie požiadaviek v jeho jednotlivých oblastiach prináša problém vzájomného ovplyvňovania sa oblastí, duplicitu niektorých činností a spolu s potrebou zabezpečenia kompatibility, vzájomnej komunikácie a bezpečnosti vyúsťuje do nutnosti koordinácie jednotlivých činností s ohľadom na tieto požiadavky.

Komplexnosť riešenia je dôležitý činiteľ, ktorý zásadným spôsobom ovplyvňuje návrh inteligentných systémov budov, ich využívanie, efektivitu a výsledok návrhu, ako aj výsledný efekt celej realizácie. Stav, kde jednotlivé úzko špecializované firmy riešia každá svoju problematiku bez vzájomnej súčinnosti, je neefektívny až kontraproduktívny. Je žiaduce, aby návrh riadiaceho systému budovy a celkový návrh riešenia budovy explicitne kooperovali. Celkový projekt by mal zastrešovať jeden subjekt, ktorý je komplexne fundovaný a schopný efektívne dosiahnuť požadované ciele.

Z ekonomického a funkčného hľadiska treba navrhnúť riadiaci systém budovy s ohľadom na podsystémy, ktoré riadi, alebo externé a interné systémy, s ktorými komunikuje. Jednoduché a intuitívne ovládanie je základom správnej a komfortnej obsluhy. Možnosť autonómneho fungovania podsystémov, hlavne v oblasti bezpečnosti, prípadne núdzového ovládania, je predpokladom minimalizovania problémov pri poruche riadiacich systémov. Pri návrhu inteligentnej budovy je nevyhnutné zohľadniť individuálne potreby užívateľov. Predpokladom dosiahnutia kvalitného a hodnotného návrhu IB je zapracovanie nielen aktuálnych požiadaviek, ale aj aplikácia princípov, ktoré umožňujú zmeny vo využívaní priestorov, aktualizovanie ovládacích funkcií, rozširovanie a modernizáciu systémov.