Pri takomto modeli je výhodou, že fyzikálne aj finačné výsledky projektu sú transparentné a vynútiteľné, teda pod kontrolou. Aj u nás sa pár projektov urobilo: V obrátenej pyramíde Slovenského rozhlasu sa uskutočnila modernizácia technológie vzduchotechniky, ktorá sa už dávno zaplatila z dosiahnutých úspor. Teraz sa každý rok ušetrí množstvo energie, ktoré stačí na ročné vykurovanie nemocnice so 700 lôžkami.

EPC je vtipné, však? Ináč sme na Slovensku uplatnili osvedčený manažérsky princíp: Keď nevieš, ako to riadiť, polej to peniazmi! A tak sa nalievali milióny z fondov EÚ aj z ďalších verejných fondov, modernizovali sa budovy škôl, zdravotníckych zariadení a i. Vo veľkom množstve prípadov sa nikto ani nepousiloval vyčísliť, aké energetické úspory to prinieslo.

Vtipné, však? Vraj boli iné priority... No politici boli spokojní, stavebné firmy boli spokojné, konzultanti a spracovatelia žiadostí o fondy boli spokojní. Myslím, že v budúcnosti bude dostupných podstatne menej finančných zdrojov z EÚ aj verejných slovenských zdrojov. V čase nedostatku zdrojov sa zdravý organizmus s cieľom prežiť zameriava na najvyššiu efektívnosť využívania týchto zdrojov.

EPC je dobrým nástrojom na porovnávanie efektívnosti projektov, na podnietenie autorov technických riešení k skutočnej optimalizácii, na kontrolu dosahovania cieľov, na zapojenie privátnych finančných fondov. EPC je takisto vhodnou cestou racionálnej alokácie verejných fondov a ich spájania so súkromnou iniciatívou.

EPC určite nie je koncept vhodný na riešenie všetkých problémov všetkých budov, ale pomerne často vedie k pozoruhodným výsledkom. Doteraz sa u nás projekty EPC realizovali iba na „ostrovoch pozitívnej deviácie” – tam, kde obstarávatelia aj dodávatelia s vierou, oduševnením a dôvtipom bojovali so všetkými prekážkami v predpisoch, ale aj s predsudkami a podozrievaním. Zmení sa to „s cieľom prežiť“?