Na tvorbe obsahu sa však v žiadnom prípade nechceme podieľať sami. Preto neváhajte a kedykoľvek nám dajte vedieť svoje postrehy, pripomienky a námety. V roku 2012 vám teda okrem množstva zaujímavého a podnetného čítania želáme aj dostatok dôvodov na spokojnosť v profesionálnom aj osobnom živote.

V prvom tohtoročnom čísle vám prinášame najzaujímavejšie pasáže diskusie z cyklu Big fut, ktorej hlavnou témou boli inteligentné siete, odbornej verejnosti známe skôr pod pojmom smart grids. Európska komisia predstavila v roku 2007 iniciatívu 20/20/20, ktorá vyjadruje cieľ dosiahnuť do roku 2020 zníženie spotreby energie o 20%, zníženie emisií skleníkových plynov o 20% a zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov na 20% celkovej výroby energie.

Posledne menovaný cieľ pri dnešnej štruktúre výroby elektrickej energie opierajúcej sa najmä o tradičné fosílne palivá však nebude možný bez implementácie moderných technologických riešení v elektrizačnej sústave. Predpokladá sa, že zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov na 20% povedie k pripojeniu veľkého počtu zdrojov, napr. fotovoltických systémov na strechách budov. Riešením pre efektívne riadenie takejto elektrizačnej sústavy sú spomínané inteligentné siete.

Jedným z ústredných prvkov inteligentných sietí sú inteligentné merače, ktoré poskytujú odberateľom a prevádzkovateľom cenné informácie o správaní sa elektrizačných sietí a pomáhajú efektívnejšie riadiť stabilitu celej sústavy. Európska komisia vyžaduje, aby boli inteligentné merače inštalované do roku 2020 minimálne na 80% odberných miest v kategóriách, kde to je ekonomicky rentabilné. Je treba veriť, že sa tento ambiciózny plán podarí splniť.