Koncovým používateľom implementácia týchto systémov priniesla významnú úsporu v spotrebe dovtedy využívaných zdrojov energie. Navyše sa tým znížilo zaťaženie životného prostredia, keďže sa do ovzdušia nemuseli uvoľniť emisie pri výrobe elektrickej energie alebo spaľovaní plynu. Všetky tri popísané prípady využili pri zaobstaraní solárneho systému štátne dotácie. Minulý rok bola Výzva na predkladanie žiadostí o poskytovanie dotácií na podporu využívania biomasy a slnečnej energie vyhlásená 1. augusta.

Na túto podporu sa vyčlenilo 2 675 200 €. Žiadosť o dotácie bolo možné predložiť do 30. 11. 2011, avšak Ministerstvo hospodárstva už 27. 10. vyhlásilo, že táto suma sa vzhľadom na počet žiadostí vyčerpala. Len pre zaujímavosť, v roku 2010 sa z tejto podpory poskytlo 4115 príspevkov v celkovej výške 3,9 milióna € (v priemere teda cca 948 € na žiadosť). Pre rok 2011 platilo, že na 1 m2 plochy nainštalovaných slnečných kolektorov sa v rodinnom dome poskytovala dotácia 200 €, v rozsahu však najviac do plochy 8 m2.

V bytovom dome to bola čiastka 100 € za 1 m² plochy nainštalovaných slnečných kolektorov, pričom najvyššia dotácia bola 300 € na každý byt v bytovom dome, ktorý využíva teplú vodu z nainštalovaných slnečných kolektorov. Aktuálne sa poskytovanie štátnych dotácií na slnečné kolektory a kotly na biomasu pozastavilo a v súčasnosti nie je isté, kedy sa obnovia a či vôbec. Je to škoda, pretože u širokej verejnosti sa tešili veľkej obľube. Hoci bude pozastavenie podpory pravdepodobne viesť k čiastočnému útlmu v objeme nasadenia solárnych kolektorov ako aj kotlov na biomasu, verím, že tento útlm bude len dočasný. Riešenia na báze obnoviteľných zdrojov energie si totiž nezadržateľne razia cestu vpred.