Hlavným zdrojom financovania rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia bol na Slovensku od r. 1995 projekt Prenesenej správy mestského majetku, tzv. kontrakting. Pre Bratislavský kraj, ktorý je rozlohou najmenším, no ekonomicky najvýkonnejším regiónom v Slovenskej republike, tento postup ostane v platnosti aj naďalej. Blokový grant Modernizácia verejného osvetlenia hradený z finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR v r. 2008 a následné výzvy vyhlásené v rámci Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR), Prioritná os 2 – Energetika, Opatrenie 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky, Podpora budovania a modernizácie verejného osvetlenia pre mestá a obce (dátum vyhlásenia 13. 2. 2009) a Podpora úspor energie rekonštrukciou verejného osvetlenia (dátum vyhlásenia 15. 3. 2010) boli neobyčajne atraktívne pre verejný sektor mimo Bratislavského kraja. Rovnako nový OP KaHR, Prioritná os 2 – Energetika, Opatrenie 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky, Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce vyhlásený 30. 4. 2015 je určite lákavý pre mestá a obce ostatných samosprávnych krajov na Slovensku. Táto výzva je akútna aj z hľadiska smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie zameranej na ecodesign svetelných zdrojov, predradníkov a svietidiel, ktoré podporujú energetickú účinnosť a efektívnosť z hľadiska vplyvu na životné prostredie.

Na základe prijatých dokumentov musia byť v krajinách EÚ postupne v jednotlivých fázach do roku 2017 vyradené všeobecne rozšírené svetelné zdroje na verejné osvetlenie. V blízkom čase to znamená nedostupnosť neefektívnych vysokotlakových výbojok z výroby (je povolené len dopredanie zásob distribučnej siete). Treba však upozorniť, že Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ŽoNFP) o podporu na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia pre mestá a obce treba v súvislosti s termínom, dokedy je projekt nevyhnutné zrealizovať (do 31. 12. 2015), predložiť až po začatí verejného obstarávania.

Rozbor predchádzajúcich projektov rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia

Predchádzajúce projekty umožnili:

 • výmenu jestvujúcich svietidiel a svetelných zdrojov za energeticky menej náročné (vrátane nosných a podporných konštrukcií);
 • doplnenie svietidiel a svetelných zdrojov (vrátane nosných a podporných konštrukcií) s cieľom splnenia platných noriem;
 • zriadenie nových vetiev verejného osvetlenia spätých s modernizáciou jestvujúcich sústav verejného osvetlenia (pričom podiel NFP na nové vetvy nesmel
 • presiahnuť 35 % celkového NFP na projekt);
 • inštaláciu systémov riadenia a monitorovania osvetlenia;
 • úpravu alebo inštaláciu nových elektrorozvádzačov;
 • rekonštrukciu káblových vedení;
 • nevyhnutné stavebné práce pri rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia;
 • výdavky na revíznu správu.

V projektoch sa museli splniť hlavné technické predpoklady:

 • umiestniť vo svietidlách svetelné zdroje s minimálnym merným výkonom 87 lm/W;
 • navrhované svietidlá nesmeli produkovať svetelné emisie horizontálne alebo smerom nahor;
 • zaobstarať regulačný systém, ktorý umožňuje reguláciu osvetlenia v rôznych časových intervaloch.

Priložená svetelnotechnická štúdia mala obsahovať:

 • pasportizáciu a technické zhodnotenie stavu sústavy verejného osvetlenia pred realizáciou projektu;
 • technickú špecifikáciu všetkých zásahov súvisiacich s realizáciou projektu;
 • vzťah energetických, environmentálnych a nákladových položiek;
 • svetelnotechnický výpočet navrhovanej sústavy verejného osvetlenia;
 • situačné schémy jestvujúceho a navrhovaného stavu.

Merateľné ukazovatele pri posudzovaní projektov obsahovali:

 • počet nových svietidiel;
 • úsporu energie pri ich prevádzke 3 900 h/rok.

Pri posudzovaní projektov podľa hodnotiacich kritérií boli zistené nasledujúce nedostatky:

 • nedostatočný opis stavu sústavy verejného osvetlenia pred realizáciou projektu;
 • projektanti veľakrát vychádzali z odhadov miesto zo svetelnotechnických výpočtov;
 • neuspokojivé uvádzanie technických parametrov navrhovaných svietidiel a svetelných zdrojov, v dôsledku čoho sa nesprávne zhodnotil prínos a plnenie požadovaných svetelnotechnických kritérií projektu;
 • navrhovanie LED svietidiel alebo konvenčných svietidiel s veľmi nízkymi svetelnými výkonmi, pričom v oboch prípadoch sa neraz uviedli klamlivé svetelnotechnické charakteristiky alebo nadhodnotená životnosť;
 • vysoké merné investičné náklady LED svietidiel alebo zastaraných regulačných systémov osvetlenia;
 • chýbajúci regulačný systém osvetlenia;
 • sústavy verejného osvetlenia, kde boli v predchádzajúcich rokoch nesprávne inštalované žiarivkové svietidlá, vykazovali mernú úsporu elektriny nižšiu ako 50 kWh na vymenené svietidlo za rok (v hodnotiacom kritériu to reprezentovalo 0 bodov);
 • nedovolené zlúčenie položiek v rozpočte, ktoré sa týkali rekonštrukcie a modernizácie osvetlenia, a položiek, ktoré obsahovali výdavky na rozširovanie sústavy verejného osvetlenia.

Nová výzva na podporu rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) zaviedlo do novej výzvy niektoré pozitívne zmeny, pričom najvýznamnejšími sú:

 • zvýšenie limitu maximálnej výšky príspevku na sumu 750-tis. eur na jeden projekt;
 • rozšírenie oprávnených výdavkov na výmenu a doplnenie vzdušných káblových vedení;
 • vloženie nových svetelných bodov v jestvujúcej sústave verejného osvetlenia podľa platných noriem pod podmienkou, že na ich osadenie existuje vhodná nosná konštrukcia (stožiare).

Samozrejme treba vyvodiť aj závery pre ďalšie náležitosti nových projektov rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia na základe rozboru predošlých projektov za posledných 20 rokov.

Pripomeniem, že konvenčné svetelné zdroje odchádzajú a s nimi aj mnohé svietidlá. Nastupujú LED produkty, nové medzinárodné a európske normy, nové softvéry, nové regulačné systémy verejného osvetlenia a pod. Konkrétne s príchodom LED zdrojov máme perspektívne a úsporné možnosti náhrady konvenčných svetelných zdrojov. Svedectvom tohto trendu je obrat celosvetového predaja LED produktov, ktorý bol v roku 2013 asi 17,7 mld. dolárov, v roku 2014 asi 19,8 mld. dolárov a v roku 2018 sa očakáva až 23,8 mld. dolárov.

Pri voľbe LED svietidiel na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia sú nepostrádateľné ďalej citované normy:

 • STN EN 13032-4 Svetlo a osvetlenie. Meranie a vyhodnotenie fotometrických údajov svetelných zdrojov a svietidiel. Časť 4: Svetelné diódy, LED moduly a svietidlá;
 • STN EN 61347-1 Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov. Časť 1: Všeobecné a bezpečnostné požiadavky;
 • STN EN 61347-2-13 Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov. Časť 2 – 13: Osobitné požiadavky na elektronické ovládacie zariadenia modulov LED napájané jednosmerným alebo striedavým prúdom;
 • STN EN 60598-1 Svietidlá. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky; STN EN 60598-2-3 Svietidlá. Časť 2: Osobitné požiadavky. Oddiel 3: Svietidlá na osvetľovanie ciest a ulíc;
 • STN EN 55015 Medze a metódy merania charakteristík rádiového rušenia zariadení elektrického osvetlenia a podobných zariadení;
 • STN EN 61547 Zariadenia na všeobecné osvetlenie. Požiadavky elektromagnetickej kompatibility na odolnosť;
 • STN EN 61000-3-2 Elektromagnetická kompatibilita. Časť 3.2: Medze. Medze vyžarovania harmonických zložiek prúdu (zariadenia so vstupným fázovým prúdom <= 16 A);
 • STN EN 62471 Fotobiologická bezpečnosť svetelných zdrojov a systémov svetelných zdrojov.

Na základe požiadaviek týchto noriem musia byť pri verejnom obstarávaní predložené vystavené protokoly.

Modulárne riešený typový rad LED svietidiel na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia musí pokrývať požiadavky na triedy osvetlenia ME a S zohľadňujúce rozmiestnenie svietidiel (jednostranné, párové a vystriedané), rôznu závesnú výšku a vzdialenosť medzi svietidlami vo vzťahu k šírke a počtu jazdných pruhov. Rozloženie svietivosti v polárnych súradniciach a vytlačené hodnoty svietivosti v tabuľke vo formáte EULUMDAT musia byť súčasťou údajov poskytnutých výrobcom LED svietidla. Prílohou aktuálnej výzvy na rekonštrukciu verejného osvetlenia zo štrukturálnych fondov musí byť výpočet jasu, resp. osvetlenosti, pre posudzovaný priestor verejného osvetlenia. Treba pritom vychádzať z európskych noriem:

 • STN TR 13201-1 Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 1: Výber tried osvetlenia;
 • STN EN 13201-2 Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 2: Svetelnotechnické požiadavky;
 • STN EN 13201-3 Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 3: Svetelnotechnický výpočet;
 • STN EN 13201-4 Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 4: Metódy merania svetelnotechnických vlastností.

Pozn.: Revízia týchto častí noriem s pracovným názvom Osvetlenie pozemných komunikácií bola ukončená.

V rámci technickej komisie CEN/TC 169 bola schválená aj ďalšia časť uvedenej série noriem:

 • EN 13201-5 Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 5: Ukazovatele energetickej náročnosti, ktorá sa venuje spotrebe energie použitej na verejné osvetlenie.
 • Kvalita LED svietidiel na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia je charakterizovaná ďalšími vlastnosťami:
 • LED svietidlá musia vyhovovať rozsahu prevádzkovej teploty od –20 do +35 °C; svietidlá sa skúšajú pri teplote prostredia Ta +25 °C;
 • LED svietidlá musia mať ochranu pred vniknutím prachu, pevných predmetov a vlhkosti so stupňom krytia IP 66 pre celé svietidlo; elektrická časť musí byť oddelená od optickej časti; každú časť svietidla treba samostatne utesniť, pričom tesnenie musí byť mechanicky pritlačené (pozn. celistvé silikónové tesnenie je odolné starnutiu a vysokej teplote; klimatická membrána musí umožňovať vyrovnanie tlaku a odvod kondenzovanej vlhkosti zo svietidla);
  mechanická odolnosť plochého tvrdeného skla LED svietidla musí byť minimálne IK 09 (tzv. antivandalské vyhotovenie);
 • LED modul s tepelnou ochranou musí byť zložený z častí (fixovaných mechanickou konštrukciou), ktoré zabezpečujú plynulý odvod tepla pomocou optimálneho kontaktu nevodivej dosky plošného spoja a chladiča; LED modul musí byť ľahko vymeniteľný pomocou konektorového spojenia (pozn. nevodivá doska plošného spoja a optika musia byť inštalované na samostatnom skelete); po odstránení optiky možno zo skeletu uvoľniť nevodivú dosku plošného spoja;
 • dvojdielne teleso LED svietidla vrátane pákového uzáveru a príruby na montáž na vrchol stožiara a na výložník (pozn.: pri obnove sústavy verejného osvetlenia treba zohľadniť jestvujúce stožiare) musí byť vyrobené z tlakového odliatku z vysoko teplovodivej a korózii odolnej hliníkovej zliatiny (kvality LM6); povrch svietidla musí byť ošetrený lakovaním odolnou práškovou farbou prednostne s antracitovo sivým alebo svetlosivým nádychom (pozn.: v súlade s farbou osvetľovacích stožiarov); zameniteľný ochranný kryt musí byť z plochého tvrdeného skla; štíhly aerodynamický dizajn s chladiacimi rebrami musí byť navrhnutý tak, aby po telese svietidla stekala dažďová voda a tým ho sama čistila; aby bol prístup ku komponentom jednoduchý, musí sa LED svietidlo otvárať smerom nahor; v otvorenej polohe musí byť svietidlo zaistené mechanickou vzperou (bežne dvojpolohovou) zabraňujúcou samostatnému zatvoreniu svietidla;
 • súčiastky LED svietidiel musia spĺňať požiadavky na vzájomnú zameniteľnosť v súlade s príslušnou predmetnou normou IEC;
 • hmotnosť LED svietidiel nesmie byť v prípade triedy osvetlenia ME4b a ME5 vyššia ako 15 kg, pri vyšších triedach osvetlenia viac ako 20 kg;
 • prepäťová ochrana do 10 kV musí byť integrovanou súčasťou napájača alebo musí byť zabudovaná do LED svietidla;
 • elektrická výbava LED svietidla musí byť upevnená na nosnej doske, pripojená cez konektor a demontovateľná bez použitia nástroja;
 • súčasťou LED svietidla musí byť bezpečnostný vypínač, ktorý pri otvorení nosnej časti svietidla s LED modulom a doskou elektrickej výbavy automaticky odpojí vnútorné elektrické časti svietidla od napájacieho prívodu;
 • teplotný a optický manažment musia tvoriť neoddeliteľnú súčasť LED svietidla (pozn. na dosku plošných spojov sa umiestňuje rôzny počet LED diód v takých schémach konfigurácie, ktoré optimalizujú reguláciu tepla);
 • optika viacnásobných, prekrývajúcich sa vrstiev svetelného toku dopadajúceho z jednotlivých LED diód na osvetľovanú plochu má zabezpečiť celkovú rovnomernosť;
 • merný výkon LED svietidiel by mal byť pri dosiahnutom celosvetovom trende minimálne 110 lm/W; merný výkon 87 lm/W sa vzťahuje na konvenčné svietidlá;
 • pri udržateľnom svetelnom toku LED svietidla 80 %, predpokladanej životnosti svietidla 100 000 h, totálnom zlyhaní LED diód 10 %, začiatočnom všeobecnom indexe podania farieb Ra = 70 a začiatočnej náhradnej teplote chromatickosti Tc = 4 000 K majú byť začiatočné trichromatické súradnice okolo referenčných farieb v diagrame chromatickosti kolorimetrickej sústavy XYZ v rozsahu troch krokov elíps MacAdama a udržateľné trichromatické súradnice okolo referenčných farieb v rozsahu piatich krokov elíps MacAdama; následne sa predpokladá činiteľ údržby 0,8.

Inteligentný regulačný systém, ktorý zahŕňa možnosť regulácie osvetlenia v rôznych časových intervaloch vyžaduje LED svietidlá prepojené so systémom, ktorý nevyžaduje dodatočný hardvér; komunikácia má prebiehať priamo cez verejnú mobilnú sieť bez údržby zo strany vlastníka; po pripojení k zdroju napájania sa na mape zvoleného systému automaticky zobrazí v príslušnej polohe sústava verejného osvetlenia; všetky technické parametre LED svietidiel sa importujú do systému.

Záver

Inteligentný regulačný systém a LED svietidlá, ktoré spĺňajú požadované parametre podľa citovaných noriem, sú základnou podmienkou poskytnutia NFP v prípade novej výzvy OP KaHR, Prioritná os 2 – Energetika, Opatrenie 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky, Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce. Pretože projekty aktuálnej výzvy je nevyhnutné zrealizovať do 31. 12. 2015 (pozn.: uzávierka prijímania žiadostí o NFP je do vyčerpania finančných prostriedkov blokovaných na výzvu alebo do uplynutia termínu na predkladanie žiadostí o NFP, t. j. do 30. 9. 2015 podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr; pritom stanovená indikatívna výška finančných prostriedkov je 5 000 000 eur), treba pristúpiť k spracovaniu projektov budovania a modernizácie verejného osvetlenia pre mestá a obce ihneď. Smernica Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie zameraná na ecodesign svetelných zdrojov, predradníkov a svietidiel, ktoré podporujú energetickú účinnosť a efektívnosť z hľadiska vplyvu na životné prostredie, rovnako nepozná odklad.

Foto: PHILIPS a Magistrát mesta Olomouc

prof. Ing. Pavol Horňák, DrSc. – PROMETEUS
Externý hodnotiteľ projektov budovania a modernizácie verejného osvetlenia pre mestá a obce