Služby pre inteligentné domy

Najdôležitejším prínosom služieb pre majiteľov inteligentnými ­domov je, že budú mať k dispozíci informácie o pripojených zariadeniach v domácnosti a možnosť ich riadenia bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzajú. Spotrebitelia budú schopní monitorovať a riadiť niekoľko zariadení v dome na rôznych zobrazovacích jednotkách použitím rovnakého, veľmi pohodlne čitateľného a prehľadného ­rozhrania. Ako hlavný nástroj na prístup k informáciám bude slúžiť mobilné zariadenie (telefón, tablet a pod.). Aby sa takéto riešenie dostalo na masový trh, bude ekosystém inteligentného domu využívať kombináciu mobilných aj pevných sietí, čo umožní zrealizovať primárnu aj záložnú pripojiteľnosť inteligentných meračov a prístupových brán.

Dodávatelia energií budú sledovať spotrebu elektriny, vody a plynu a poskytovať tieto informácie obyvateľom domu, ktorí tak budú mať možnosť sledovať vývoj aktuálnej aj predchádzajúcej spotreby. Navyše získajú prehľad o tom, koľko energie sa vyrobilo prostredníctvom solárnych panelov či veternej turbíny, ako aj o stave nabíjania elektrického vozidla. Obyvatelia domu budú požadovať náležité ­vyplatenie peňazí za energiu, ktorú ich dom vygeneruje a dodá do rozvodnej siete. Navyše budú mať prístup k informáciám o cene elektrickej energie a o iných službách dodávateľa, čím získajú prehľad o všetkých stimuloch zo strany dodávateľa, ktoré vedú k efektívnemu využívaniu energií. Obyvatelia domu budú môcť všetky tieto informácie sledovať prostredníctvom svojich mobilných zariadení.

Prístupové komunikačné brány inteligentného domu budú prepojené so zariadeniami, ako sú bezpečnostné kamery, lekárske prístroje a snímače, pre vzdialené monitorovanie zdravotného stavu či infraštruktúru nabíjacej stanice pre elektrické autá, čím sa tieto ­zariadenia stanú pre obyvateľov domu dostupné aj z pohľadu riadenia a kontroly. Obyvateľ domu bude môcť riadiť ich spotrebu elektrickej energie a kontrolovať ďalšie služby dodávateľa energií pomocou ich zapínania a vypínania nielen priamo z domu, ale aj zo svojej kancelárie či prechodného bydliska. Mobilné zariadenia budú vďaka znalosti svojej presnej pozície voči domu schopné automaticky spúšťať udalosti, ako napr. vypnutie centrálneho systému kúrenia, keď sa majiteľ vzdiali na vopred definovanú vzdialenosť od domu.

Inteligentné meracie prístroje, systémy pre riadenie energií (SRE) a asistenčné systémy budú súčasťou riešení prepojeného domu. SRE budú schopné regulovať využívanie ­domácich spotrebičov a nabíjať elektrické vozidlo v určitom časovom úseku dňa alebo podľa dynamického naceňovania elektrickej energie. Namerané hodnoty elektrickej energie, plynu a vody budú podkladom pre tvorbu pokročilých analýz, ktoré umožnia obyvateľom domu spotrebúvať energie efektívnejšie, s vyššou účinnosťou.

Cieľom služieb pre inteligentné domy je ­vyššia kvalita života a efektívnejšie využívanie energií, čo sa v konečnom dôsledku prejaví aj na úsporách financí obyvateľov domov. Schopnosť vzájomnej prepojiteľnosti navyše zjednoduší inštaláciu a používanie domácich spotrebičov. Spotrebiteľ bude mať možnosť po kúpe nového spotrebiča pripojiť ho do siete a stiahnuť všetky potrebné ovládače online a to podobným spôsobom, ako sa to robí dnes pri stiahnutí aplikácií v App Stores. Následne bude môcť sledovať výkon zariadenia spolu so všetkými ostatnými, ktoré vlastní, a to na jednom spoločnom „online mieste“ v dome.

Na základe súhlasu majiteľa domu budú informácie o pripojených zariadeniach a možnosť ich riadenia dostupné aj pre tretie osoby. Aj napriek známym problémom, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov, je možné očakávať, že tieto tretie osoby budú schopné z týchto údajov vyťažiť pridanú hodnotu a vytvoriť nové inovatívne služby, ako napr.:

Funkcionalita založená na zohľadnení dopytu umožní distribučným energetickým spoločnostiam zlepšiť prevádzku a účinnosť rozvodných sietí prostredníctvom zapínania / vypínania domácich spotrebičov. Tým dokážu riadiť celkovú záťaž rozvodnej siete podľa zmlúv uzavretých s jednotlivými odberateľmi. Vďaka prístupu k informáciám o periférnych generátoroch energie, ako sú napr. solárne panely a elektrické vozidlá, budú rozvodné spoločnosti znižovať úhrady platieb a budú schopné predchádzať a riadiť všetky neočakávané nárazové prúdy, ktoré by mohli poškodiť rozvodnú sieť alebo znížiť predpísanú kvalitu služieb.

Monitorovanie technických zariadení pripojených do rozvodnej siete umožní ich výrobcom a predajcom sledovať výkon domácich spotrebičov a ušetriť náklady vďaka možnosti vzdialenej diagnostiky a údržby. Vďaka zozbieraným informáciám budú výrobcovia schopní využiť ich pre svoje oddelenia výskumu a vývoja.

Mobilné siete umožňujú vytvorenie prostredia navzájom prepojených zariadení v dome a zároveň podporujú vytvorenie a sprístupnenie nových služieb, ako to ukážeme na prípadovej štúdii, ktorá je opísaná nižšie. Pre spoločnosti, ktoré sa v súčasnosti sústredia na služby v jednej oblasti, ako je napr. dodávka energie, zábava či monitorovanie bezpečnosti, prinesie rozrastajúci sa trh inteligentných domov nové príležitosti pre rozšírenie portfólia ich služieb a rozšírenie svojho dosahu na obyvateľov domu. Dodávatelia hier môžu do svojej ponuky pridať napr. wellness monitoring a poskytovateľ pripojenia sa môže stať hlavným dodávateľom služieb pre domovú bezpečnosť a riadenie dopytu energií.

Prípadová štúdia: Riadenie energií a odozvy na základe dopytu pre inteligentné domy

Najnovšie predstavenie služieb pre riadenie energií a odozvy na ­základe dopytu v USA presiahlo požiadavky projektov zameraných na automatizované odčítavanie meracích zariadení, resp. pokročilú infraštruktúru pre meranie energií. Po úvodnom pilotnom programe s názvom SmartWorks pre 100 rezidenčných a malých komerčných zákazníkov sa najväčší dodávateľ elektrickej energie v štáte Severná Karolína (USA), spoločnosť Fayetteville Public Works Commission (PWC), rozhodla rozšíriť svoje služby zamerané na riadenie energií a odozvy na základe dopytu aj komerčne. PWC si dala za cieľ znížiť špičkový odber elektrickej energie, vytvoriť kapacitné rezervy, splniť predpísané požiadavky na využitie obnoviteľných zdrojov energie a doplniť nové služby pre svojich zákazníkov.

V domoch a prevádzkach menších firiem vymenila PWC pôvodné merače a termostaty za inteligentné meracie zariadenia s integrovanou komunikačnou bránou a programovateľné termostaty s možnosťou pripojenia na komunikačnú zbernicu. Meracie a riadiace zariadenia boli nainštalované na systémoch kúrenia a vetrania, ohreve vody, bazénových čerpadlách a iných podobných zariadeniach. Tieto spotrebiče a zariadenia spotrebúvajú spolu v čase špičkového odberu zvyčajne 40 – 60 % z celkovej spotreby energie v dome.
Spotrebitelia sami nastavujú svoje profily spotreby energií cez ­webový portál dostupný z každého mobilného zariadenia pripojeného na internet, ako sú inteligentné mobilné telefóny, laptopy či tablety.

Meracie a riadiace zariadenia umiestnené v dome komunikujú s inteligentnými bránami zabudovanými v inteligentných meracích zariadeniach prostredníctvom zbernice ZigBee v reálnom čase. Tieto meracie zariadenia sú pripojené do údajového centra PWC cez 3G alebo 4G modemy. Využívanie mobilných sietí dovoľuje PWC riadiť spotrebiče v reálnom čase s oneskorením rádovo v milisekundách – to je oproti predchádzajúcej dátovej komunikácií, ktorá sa uskutočňovala každých 15 minút, výrazný pokrok.

Dodávateľ energií využíva namerané údaje pre vystavenie faktúry a agregované údaje využíva pre riadenie dopytu a pripájanie zdrojov. Vzdialené cyklické vypínanie domácich spotrebičov mu slúži ako nástroj na predchádzanie elektrickej záťaži počas energetickej špičky, a to v súlade s dohodnutými pravidlami, ktoré si zákazník nastavil vo svojom profile spotreby. Počiatočné výsledky naznačili, že zákazníci PWC znížili svoju spotrebu elektrickej energie v porovnaní s predchádzajúcim rokom o cca 15 – 20 %.

Okrem možnosti riadiť a sledovať domáce spotrebiče dokážu teraz predajcovia energií ponúknuť inovatívne tarify za odber energií, ako napr. naceňovanie v závislosti od času používania. Prediktívne modely umožňujú výrobcom energií v budúcnosti predpovedať úroveň spotreby a minimalizovať neurčitosti v dopyte. PWC si vďaka vytvoreniu siete HAN (Home area network) pripravila pôdu pre dodávanie inovatívnych inteligentných energetických služieb v budúcnosti.

V nasledujúcej časti seriálu sa bližšie pozrieme na evolučné stupne služieb pre inteligentné domy.

Zdroj: Vision of Smart Home, The Role of Mobile in the Home of Future, GSMA, September, 2011
Seriál článkov je publikovaný so súhlasom organizácie GSMA, © GSMA 2011

www.gsmaembeddedmobile.com