Prepojiteľnosť je v súčasnosti vo všeobecnosti považovaná za ­novinku skôr v oblasti high-end zariadení používaných v domácnosti, ako sú napr. merače spotreby energií, bezpečnostné kamery, televízory a Blue-ray prehrávače, a nie ako funkcionalita pre masový trh. Avšak s postupujúcim časom začína byť tento pohľad zastaraný. Čoraz častejšie sme totiž svedkami nasadzovania komunikačných rozhraní do takmer všetkých domácich spotrebičov.

Mnohí analytici veria, že dom budúcnosti bude obsahovať od 15 do 30 vzájomne prepojených zariadení a snímačov, ktoré budú komunikovať ­prostredníctvom domovej siete (HAN – home area network) a ktoré budú pripojené na koncové systémy poskytovateľov rôznych služieb a internet. Medzi prepojené zariadenia budú patriť bežné domáce spotrebiče, solárne panely či infraštruktúra na nabíjanie elektrických vozidiel, pričom tieto zariadenia nielen spotrebúvajú, ale aj generujú elektrickú energiu.

Pripojiteľnosť mobilných zariadení bude pre poskladanie celej skladačky s názvom inteligentný dom mimoriadne dôležitá. Bez ­pokrytia signálom pre mobilné zariadenia budú služby určené pre technologicky vyspelé domy dostupné len pre obmedzené lokality, čím sa stratí príležitosť osloviť masový trh. Mobilné ručné zariadenia sa javia ako kľúčové rozhranie a trvalý spoločník človeka na vzdialené monitorovanie a riadenie inteligentných domácich spotrebičov. Vďaka hlbokým znalostiam v oblasti riadenia zmien, ktoré súvisia s nástupom nových technológií a so schopnosťou nastavenia dlhodobých technologických plánov, sú mobilní operátori zaujímavými partnermi pre inteligentné zariadenia aj pre poskytovateľov služieb.

Služby pre inteligentné domy nie sú úplnou novinkou. Spoločnosti, ktoré dodávajú riešenia pre domovú automatizáciu a riadenie spotreby energií už obsadili istú časť tohto trhu. Avšak aby sa podarilo vytvoriť balík aplikácií pre inteligentné domy v masovom meradle, bude potrebné, aby vzájomne spolupracovali rôzni dodávatelia ­zariadení a služieb. Spoločnosti z rôznych sektorov v niektorých ­oblastiach súťažia o „vlastníctvo“ zákazníkov; energetické spoločnosti majú svoje „spojenie“ na zákazníkov prostredníctvom inteligentných meracích systémov; telekomunikačné spoločnosti si ­zakladajú na svojich širokopásmových pripojeniach a set-top ­boxoch; spoločnosti z oblasti bezpečnosti majú dosah na pripojené bezpečnostné systémy a poskytovatelia hier a zábavného obsahu môžu pre pripojené set-top boxy vyvinúť nové aplikácie. Avšak mnohé z týchto spoločností potrebujú navzájom spolupracovať, aby nakoniec využili celý potenciál služieb pre inteligentné domy. Spolupráca teda bude nevyhnutnou podmienkou úspechu na trhu služieb pre inteligentné domy.

Úloha mobilných operátorov

Čo sa týka mobilných operátorov, ako príležitosť z krátkodobého pohľadu sa javí poskytovanie prístupu na sieť a pripojiteľnosť pre základné služby, a to v rámci všetkých štyroch vertikál (energetika, mobilné zdravotnícke zariadenia, domová bezpečnosť a zábava), ktorým sa budeme v tomto seriáli článkov venovať. S tým súvisia aj ďalšie činnosti v oblasti zabezpečovania služieb, ako napr. vzdialené monitorovanie zariadení, aktualizácia firmwaru, správa a analýza údajov a pod. Pozícia mobilných operátorov a ich ponuka rozsiahlej infraštruktúry s cenovo dostupnými službami ich predurčuje na kandidátov, ktorí by spomínané nároky dokázali splniť.

Aby sa spolupráca medzi rôznymi sektormi priemyslu mohla vôbec začať, je potrebné, aby výrobcovia mobilných zariadení a súvisiacich služieb pochopili príležitosti tohto nového trhu. Na podporu tohto cieľa vytvorilo združenie GSMA program aktivít, ktoré možno nájsť na stránke www.gsma.org.

Východiská

Služby pre inteligentné domy bez možnosti využitia mobilných komunikačných zariadení nenaplnia požiadavky a očakávania masového trhu a nebude ani možné vytvoriť všade dostupné rozhranie na vzdialené monitorovanie a riadenie. Existujúci okrajový trh s domovou automatizáciou sa vďaka dostupnosti prepojiteľných inteligentných zariadení umožňujúcich využívať široké spektrum nových aplikácií pre inteligentné domy pretransformoval do novej podoby. Tento vývoj sa uskutočňuje súbežne s rastúcim vedomím spotrebiteľov o zodpovednom spotrebúvaní energií a potenciálom využívania nových technológií na riadenie domácich spotrebičov.

V niektorých krajinách dochádza k nárastu využívania nových ­energetických zdrojov a nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, čo vedie k využívaniu širšieho spektra inteligentných energetických zariadení v domácnostiach. Jasné znižovanie cien širokopásmovej pripojiteľnosti, nárast počtu zabudovaných mikropočítačov a ­nástup technológií s nízkou spotrebou na pripojenie do domovej siete zároveň poskytuje rozširovanie technologickej platformy na široké nasadenie inteligentných zariadení.

Predložená séria článkov načrtáva víziu inteligentného domu budúcnosti s využitím mobilných zariadení. Cieľom je vysvetliť príležitosti trhu inteligentných domov a súvisiace výzvy pre firmy a regulačné orgány z oblasti mobilnej komunikácie aj energetiky. Preskúmame možnosti mobilných technológií a ekosystému mobilnej komunikácie, ktoré budú kriticky dôležité na to, aby spoločnosti z oblasti energetiky, domovej bezpečnosti, mobilných zdravotníckych systémov a zábavného priemyslu dokázali vytvoriť a dodávať životaschopné a hodnotné služby pre inteligentné domy. Seriál bude takisto ­obsahovať informácie o nastupujúcich poskytovateľoch služieb, vzájomne súťažiacich a spolupracujúcich pri poskytovaní inteligentných systémov pre domácnosti, ako aj prehľad o nastupujúcich normách a technológiách v oblasti inteligentných domov. Predstavené budú aj aktivity organizácie GSMA na zrýchlenie rozvoja spomínaného trhu.

Informácie a analýzy uvádzané v tomto seriáli sú uverejnené na základe rozhovorov s predstaviteľmi priemyslu a pracovných diskusií organizácie GSMA a so zástupcami spoločností z oblastí energetiky, mobilných služieb a IT.

Vízia inteligentného domu

Inteligentný dom budúcnosti prinesie svojim obyvateľom spektrum inovatívnych služieb, ktoré bude možné využiť vďaka inteligentným, vzájomne prepojeným zariadeniam. Medzi ne budú patriť merače na meranie spotreby elektrickej energie, plynu a vody, domáce spotrebiče, solárne panely a infraštruktúra na nabíjanie elektrických vozidiel spolu s ďalšími pripojenými zariadeniami z oblasti zábavy, monitorovania zdravia a domovej bezpečnosti. Pôjde o kombináciu týchto zariadení, údajov, ktoré poskytujú, a riadiacich zásahov, ktoré umožňujú, čo prispeje k možnosti využívania množstva služieb pre inteligentné domy.

V porovnaní s dnešnými domami bude v domoch budúcnosti podstatne viac vzájomne prepojených zariadení. Podľa predpovede spoločnosti Parks Associates, ktorá sa špecializuje na prieskumy trhu, narastie počet snímačov a inteligentných zariadení v priemernom americkom dome z terajších 4 na 16 v roku 2015. 13 % amerických domácností bude v tom čase vlastniť systémy na riadenie spotreby energií (v súčasnosti sú to len 2 %) a takmer 20 % domácností bude vlastniť bezpečnostné systémy (v porovnaní s dnešnými 18 %). V rámci inteligentného domu budúcnosti budú tieto zariadenia integrované do inteligentných, vzájomne prepojených a spolupracujúcich systémov.

V nasledujúcej časti seriálu sa pozrieme bližšie na služby pre ­inteligentné domy.

Zdroj: Vision of Smart Home, The Role of Mobile in the Home of Future, GSMA, september, 2011
Seriál článkov je publikovaný so súhlasom organizácie GSMA, © GSMA 2011.