Obnoviteľné zdroje energie sú jednou z možností ako znížiť svoju závislosť od neustále meniacich sa cien energie. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie si vyžaduje dobrú analyzu ich ekonomickej efektívnosti. Okrem priamych ekonomických prínosov je potrebné brať do úvahy aj zlepšenie životného prostredia, zníženie závislosti na dovoze prvotných energetických zdrojov (ropa, uhlie a pod.). Pri rozhodovaní o investícií do obnoviteľného zdroja je potrebné ­vypočítať alebo aspoň odhadnúť návratnosť takejto investície, resp. možnosti získania potrebnej energie. Druhým nedostatkom obnoviteľných zdrojov, reč ide o veternej energii, je ich časová nestabilita a nepredvídateľnosť (Obr. 1). Často sa stáva, že energiu z obnoviteľného zdroja dokážeme využiť vtedy, ak práve ju nepotrebujeme.

Významným prínosom pre praktické využívanie veternej energie by bolo jej využívanie v čase jej výroby. Ukladanie vyrobenej elektriny do batérií alebo jej využitie v prečerpávacích staniciach má za následok zníženie efektívnosti celého zariadenia. Samozrejme, že aj takto odložená elektrina je cennejšia ako vyrobená z fosílnych palív alebo atómovej energie. Je možné vysloviť predpoklad, že veterné zariadenia, ktoré sa ­využívajú hlavne na výrobu elektrickej energie, je možné využívať na získanie tepla (vykurovanie a príprava teplej úžitkovej vody). Vzhľadom na fakt, že získanú energiu môžeme hneď využiť na zohrievanie vody (kúrenie, TUV) môže priniesť vyšší ekonomický efekt.

...

Celý článok nájdete vo formáte PDF v Dokumentoch na stiahnutie.

 

Dr. Ing. Jaroslav Kultan, PhD.
Ekonomická univerzita v Bratisalve
Fakulta hospodárskej informatiky

Prof. Ing. Baytasov Talgat, DrSC.
Eurasian National University of L.N. Gumilyov, Astana, Kazachstan