Technické systémy budov sú viac ako len vetranie, kúrenie či klimatizácia

Takmer všetci ľudia si pri predstave technických systémov budov vybavia kúrenie, vetranie a klimatizáciu, avšak skutočne fungujúci a prepojený systém v budove zahŕňa podstatne viac. Moderné systémy správy budov monitorujú a riadia všetky technické súčasti kúrenie a vetranie, ochranu a dohľad, osvetlenie, požiarne a bezpečnostné systémy a ostatné zariadenia. Správa týchto zdrojov údajov zaručuje prevádzku budovy na optimálnom výkone a umožňuje riadenie systémov budovy, ktoré sú vzájomne prepojené. Hlavným problémom organizácie je neúčinnosť a riešením tohto problému je celopodnikový systém. Kompletne prepojený podnik obsahuje informácie zo systémov v rámci budov z výrobných prevádzkových systémov, zo zariadení na monitorovanie elektriny a ostatných energií či z priemyselných riadiacich systémov. Rozhodujúcim komponentom pre všetky tieto systémy je dostupnosť informácií v reálnom čase. Aby bolo možné dosiahnuť úplnú optimalizáciu, treba jednotlivé systémy prepojiť a využiť pritom otvorené štandardné protokoly ako OPC a BACnet (Building Automation and Control network).

Aké sú výhody vzájomného prepojenia?

Prepojenie systémov, ich pripojiteľnosť až na podnikovú úroveň, ako aj nová generácia účinného a inteligentného hardvéru prináša výhody, ktoré môžu firmy využiť na produktívnejšiu a z hľadiska nákladov efektívnejšiu prevádzku. Doteraz bolo spracovaných niekoľko štúdií, ktoré jasne definovali prínosy prepojených systémov v ­budovách. Získané výsledky hovorili najmä o zlepšení monitoringu, hlásení a riešení alarmových stavov, diagnostike a riešení problémov spojených s každým jedným riadiacim miestom. Ďalšími prínosmi boli nižšie náklady na údržbu, optimalizácia využitia energií, vyššia ­bezpečnosť, ochrana a produktivita zamestnancov. V dnešnom svete vysokých cien ropy, politickej nestability a dôsledkov klimatických zmien sú ďalšími kľúčovými prínosmi aj úspora energií a zníženie objemu škodlivých emisií.

Aký je teda v tejto oblasti potenciál V nasledujúcom texte je výňatok z vystúpenia prezidenta Amerického inštitútu architektov RK Stewarta pred subkomisiou pre energetiku Senátneho výboru pre Energetiku a prírodné zdroje k téme energetickej účinnosti v budovách „Podľa správy Ministerstva pre energetiku sú budovy a ich realizácie zodpovedné za takmer polovicu všetkých emisií skleníkových plynov vyprodukovaných každý rok v USA.“ Základnou časťou problému zníženia emisií je optimalizácia spôsobu, akým sa v dnešnej dobe energia využíva, a systémy v ­budovách zohrávajú v tejto oblasti mimoriadne dôležitú úlohu z hľadiska ­celkovej spotreby energií. Aby sme mohli zlepšiť využívanie ­existujúcich systémov, bude potrebné zabezpečiť včasný prístup k údajom a potom určiť najlepšiu stratégiu riadenia spotreby energií. V ­konečnom dôsledku to je o pripojení sa k technickým zariadeniam v rámci podnikubudovy a voľba správneho komunikačného protokolu je predpokladom úspešného napojenia na zariadenia.

Keďže dodávatelia a používatelia údajov sú špecialisti, je na maximalizáciu účinnosti riadenia a spoľahlivú funkčnosť potrebný protokol špecifický pre priemyselné prostredie. Nakoľko sa zdroje údajov aj zákaznícke aplikácie stále rozrastajú a zariadenia sa používajú v čoraz rôznorodejších situáciách, je žiaduce používať všeobecnejší, široko aplikovateľný protokol. Z tohto pohľadu sú ideálnym riešením práve otvorené normalizované protokoly BACnet a OPC. Z historického pohľadu možno konštatovať, že systémy pre budovy boli vo väčšine prípadov špecificky navrhnuté, uzavreté a často šité na konkrétne aplikácie. V priebehu posledných desiatich rokov bolo prijatých niekoľko protokolov, ktoré sú dnes základom v ­oblasti automatizácie budov. Tými hlavnými protokolmi sú BACnet a LonWorks® so širokou podporou pre Modbus ako všeobecného protokolu pre priemyselnú automatizáciu. Spomedzi nich len BACnet patrí do skupiny skutočne otvorených protokolov špeciálne navrhnutých pre potreby automatizácie budov.

Protokol BACnet bol prijatý v rámci ANSI ako národná norma, ako predbežná norma aj pre Európu a v rámci ISO ako celosvetová norma na automatizáciu budov. Norma BACnet je podporovaná a spravovaná stálou komisiou pre normy amerického odborového združenia ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers). BACnet ako priemyselný štandard poskytuje záruku, že rôzne ­zariadenia od rôznych dodávateľov budú schopné vzájomne spolupracovať. Protokol definuje skupinu pravidiel upravujúcich výmenu informácií v rámci siete. Osvetlenie, HVAC, bezpečnosť a iné systémy a zariadenia od rôznych výrobcov podporujúce komunikáciu cez BACnet možno bez problémov pripojiť do siete, čo umožní miestne aj vzdialené riadenie a prístup k všetkým pripojeným systémom riadenia budovy.

Schopnosť vzájomnej spolupráce: premeniť údaje na informácie

Štandardizovaný prístup k nespracovaným údajom dostupným z rôznych automatizačných zariadení budovy je len jednou časťou kompletného riešenia. Ak sa však prepoja automatizačné systémy budov s priemyselnými riadiacimi systémami, prináša to výrobným podnikom mimoriadne možnosti z hľadiska zlepšenia a optimalizácie produktivity. Integrovaný systém riadenia budovy používaný na monitorovanie a riadenie kriticky dôležitých prostredí môže ­napríklad posielať informácie o kvalite prostredia vo výrobe do priemyselného riadiaceho systému. Optimalizačné nástroje v tomto systéme môžu potom porovnať odchýlky z prostredia výroby s plánovaným tokom výroby. Tak ako prináša svoje výhody pripojiteľnosť na rôzne automatizačné zariadenia, aj v oblasti štandardizácie vzájomnej spolupráce aplikácií na podnikovej úrovni, napr. používateľské rozhrania, ukladanie historizačných údajov či optimalizačné a analytické nástroje, existujú príležitosti na ďalšie zlepšenia.

OPC prináša spôsob aj prostriedky

V oblasti priemyselných automatizačných riešení je OPC protokol známy ako uznávaný štandardizovaný nástroj na prístup k údajom v reálnom čase, a to z rôznych systémov. Priemyselné procesy a ­výrobné podniky generujú obrovské množstvá údajov v reálnom čase, ktoré si vyžadujú premenu na použiteľné informácie. Z hľadiska ­využitia OPC na pripojenie k systémom predstavujú riadiace systémy budov, HVAC, osvetlenie a bezpečnostné zariadenia tiež len technické prostriedky. OPC servery sú podobne ako v iných oblastiach priemyslu dostupné aj pre široké spektrum protokolov na automatizáciu budov vrátane BACnet, LonWorks® a Modbus. Umožňujú prepojenie na rôzne pokročilé aplikácie, ako systémy na podporu rozhodovania, analyzačné nástroje pre historické údaje, ­optimalizáciu procesov, energetické výpočty či iné systémy spracovania informácií na najvyšších úrovniach riadenia. Zjednodušený prístup k údajom v reálnom čase umožňuje aplikáciám optimalizovať:

 • centralizovaný riadiaci systém na údržbu a monitorovanie energií, 
 • analýzu historických údajov z hľadiska určenia špičkových odberov a optimalizácie cien distribútorov energií,
 • jednotné spracovanie údajov a riešenie problémov systémov ­pracujúcich v reálnom čase, 
 • štandardizované prepojenie na rôzne platformy a produkty ­rôznorodých výrobcov, 
 • rozvoj konkurencieschopných systémov.

Využiť silu otvorených štandardov

Základným stavebným kameňom podnikovej architektúry využívajúcej silu štandardov OPC a BACnet je priemyselný OPC server podporujúci širokú funkcionalitu a konfiguračné možnosti protokolu BACnet. MatrikonOPC server pre BACnet umožňuje prístup k údajom v reálnom čase medzi OPC systémami a zariadeniami patriacich do automatizačného systému budovy podporujúcich BACnet (zariadenia kompatibilné podľa príloha J tohto štandardu). Komunikácia je realizovaná cez ethernet alebo sériovú linku ­RS-485 (cez MSTP rozhranie Cimetrix USB-to-BACnet) a využíva sa vrstva protokolu Cimetrics BACstac. Server podporuje nasledujúce možnosti:

 • automatické rozpoznanie zariadenia a jeho spojenia,
 • automatické generovanie OPC položiek,
 • podpora väčšiny vlastností štandardu a špeciálnych typov objektov,
 • BACnet Read Property,
 • BACnet Read Multiple Properties,
 • BACnet Write Property, 
 • zapisovanie priority požiadaviek so zapisovaním priority príkazov, 
 • povolenie notifikácie zmeny hodnoty (Change of Value).

MatrikonOPC Server pre BACnet umožňuje prenos údajov v reálnom čase zo zariadení patriacich do automatizačného systému budovy do podnikových aplikácií, ktoré premenia tieto údaje na informácie a informácie na úspory.

Viac komunikácie, viac akcií

V tomto prípade staré známe „menej hovoriť, viac konať“ neplatí. Čím viac „hovorenia“ alebo prístupu k údajom medzi aplikáciami, tým viac akcií možno vykonať. Organizácie často počúvajú o ­výzvach z mnohých strán vládne nariadenie o spotrebe energií, rastúci záujem o zelené prevádzky a zníženie emisií, ako aj hľadanie úspor a vylepšenie prevádzok. Jednoznačne bude medzi trendy patriť aj prepojenie automatizačných systémov budov s priemyselnými aplikáciami a so zvyškom celého podniku. Otvorené štandardy zohrávajú dôležitú úlohu pri návrhu vzájomne prepojenej architektúry, pričom BACnet a OPC sú jednoznačne v popredí, čo sa týka zaručenia vzájomnej spolupráce zariadení. Ak by tieto steny mohli rozprávať, už vieme, čo by mohli hovoriť.

Literatúra

[1] Murphy, E.: If These Walls Could Talk, Matrikon, Communicating Building Information Across the Enterprise with OPC and BACnet, Matrikon Inc., White Paper, 2007.
[2] The American Institute of Architects, Statement of RK Stewart, President. “Energy Efficient Federal Buildings” before the United States Senate Committee on Energy and Natural Resources Subcommittee on energy. dostupné online