Merania z jednotlivých odberných miest budú sústredené v ­oblastnom koncentrátore, čím odpadne nutnosť, niekedy aj opakovane, pristupovať do každého bytu a zvýši sa komfort odberateľa. Koncentrátory je možné podľa požiadaviek prepájať medzi sebou, a tak vykonávať prípadný off-line odpočet a správu z jedného miesta. Dodávateľom energií PDO poskytne unifikovaný a integrovaný ­systém odpočtov a prinesie zníženie nákladov na personál, dopravu a prípadné reklamácie od zákazníkov. Merania sa budú z koncentrátorov prenášať prostredníctvom šifrovaného internetového spojenia.

K týmto dátam bude mať dodávateľ energií prístup jednoducho pomocou webovej služby. Dodávateľ energií môže navyše získané dáta sprístupniť odberateľom a poskytnúť im tak pridanú hodnotu vo forme on-line prehľadu o spotrebe energií. PDO bol navrhovaný s dôrazom na škálovateľnosť a variabilitu. Bude ho preto možné použiť v jednotlivých bytových domoch ako aj pre celé sídlisko. Systém PDO bude podporovať široké spektrum interfejsov (RS232, RS485, M-BUS, LonWorks PowerLine). PDO nezabúda ani na staršie merače s impulzným výstupom, pre ktoré ponúka štandard PDBus a PDImp.

V prípade, že merač nemá ani impulzný výstup, bude možné stav zadať do systému prostredníctvom modulu pre manuálne zadávanie. Nasadenie PDO si preto nutne nevyžaduje vysoké náklady na výmenu meracích zariadení. Meranie spotreby energií a médií je nevyhnutným predpokladom pre jej optimalizáciu. PDO predstavuje otvorenú a prehľadnú platformu pre pohodlné, jednoduché a spoľahlivé získavanie stavu spotreby energií a prispieva tak k zvyšovaniu úrovne inteligencie energetických sietí, znižovaní energetickej náročnosti budov a šetrení životného prostredia.

„Investícia do Vašej budúcnosti“

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu, konkrétne z operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast.

www.tind.sk/pdo