Podiel OZE na spotrebe elektriny

Tab. 4 (NAT) a 5 (ACT) zobrazujú príspevky pre jednotlivé technológie na už rozoberanom náraste OZE v elektroenergetickom sektore. Ako možno vidieť, Slovensko má výrazne zastúpenú vodnú energiu, aj keď i tu je ešte priestor na ďalší rozvoj. Podľa oboch odhadovaných politických smerov najvýznamnejší nárast vo výrobe elektriny z OZE sa očakáva pre biomasu. Rozdiely medzi oboma prípadmi sú však podstatné podľa NAT scenára sa celková energia z biomasy (tuhá biomasa a bioplyn) zvýši zo 49 MW v 2005 na vyše 2,94 GW do 2020, pričom iba tuhá biomasa bude prispievať 2,05 GW. Ak uvažujeme s ACT scenárom, penetrácia energie z biomasy bude celkom nad 3,8 GW. Iba tuhá biomasa bude prispievať 2,51 GW.

....

Gustav Resch, Christian Panzer, Sebastian Busch
Viedenská technická univerzita, Energeticko-ekonomická skupina, Viedeň, Rakúsko

Mario Ragwitz, Daniel Rosende
Fraunhofer výskumný inštitút, Karlsruhe, Nemecko

Monika Rothová
Energetické centrum Bratislava, Slovensko

Pokračovanie - viď PDF súbor v Dokumentoch na stiahnutie