Tabuľku pripomienkovala Európska Geotermálna Rada (EGEC): V súčasnosti je geotermálna energie využívaná hlavne v kúpeľoch a na vykurovanie skleníkov. Existuje však obrovský potenciál hlavne pre využívanie v CZT, ktorý môže dosiahnuť až 460 Ktoe do roku 2020. Zjednodušením administratívnych postupov, propagáciou tepelných čerpadiel a školeniami a certifikáciou montážnikov tepelných čerpadiel, môže Slovensko inštalovať viac než 25 000 systémov s 275 MW a vyrobiť 52 Ktoe do 2020.

Podiel OZE na spotrebe motorových palív

Využívanie biopalív v sektore dopravy na Slovensku sa podľa oboch scenárov do roku 2020 značne zvýši, ako ukazuje Tab. 8. Vzhľadom na podobné predpoklady politického rámca pre biopalivá, sa očakáva podobný vzorec vývoja biopalív pre oba scenáre. V európskom meradle bude Slovensko figurovať pravdepodobne ako importér (zhruba 4 % národnej výroby biopalív). Bioetanol pokryje približne 47 % domácej výroby biopalív, pričom pre bionaftu je predpokladaný výrazne nižší podiel, iba 14 %. Okrem toho sa očakáva, že biopalivá druhej generácie budú predstavovať len marginálny podiel v roku 2020. Z toho vyplýva, že zvyšnú časť potreby bude nutné pokryť dovozom biopalív z iných členských štátov EÚ.

... 

Pokračovanie - viď PDF súbor v Dokumentoch na stiahnutie

 

Gustav Resch, Christian Panzer, Sebastian Busch
Viedenská technická univerzita,
Energeticko-ekonomická skupina, Viedeň, Rakúsko

Mario Ragwitz, Daniel Rosende
Fraunhofer výskumný inštitút, Karlsruhe, Nemecko

Monika Rothová
Energetické centrum Bratislava, Slovensko