Tradične je do schvaľovacieho procesu zapojených pomerne veľa rôznych organizácií. Často sú niektoré autority zapojené ako v schvaľovacom procese, tak aj v procese prípravy podporných schém pre projekty OZE. Zodpovedné autority väčšinou pozostávajú z niekoľkých administratívnych organizácií na národnej, regionálnej aj lokálnej úrovni. Odporúčame znížiť počet týchto organizácií zapojených do povoľovacieho procesu a procesu poskytovania podpory. Projektoví developeri majú výrazne pozitívnejší postoj ku projektom, kde je len jediný administratívny orgán zodpovedajúci za koordináciu niekoľkých administratívnych požiadaviek. Ako príklad možno uviesť Bundesamt pre „off-shore” veternú energetiku v Nemecku.

Ďalej pozorujeme nedostatočnú koordináciu medzi jednotlivými autoritami. V mnohých prípadoch musia projektoví developeri predkladať rovnaké informácie niekoľkokrát pre rôzne autority. Riešením by bola štandardizácia celého schvaľovacieho procesu, vrátane štandardizovaných administratívnych požiadaviek a formulárov žiadostí pre rôzne autority. Je taktiež potrebné znížiť počet krokov celého procesu, licenčný proces by mal byť jednoduchší a transparentnejší, hlavne v prípade malých inštalácií. V súčasnosti neexistuje žiadny „one-stop-shop”, kde by bolo možné na jednom mieste získať potrebnú autorizáciu na OZE projekty, čo považujeme za slabé miesto celého systému. V prípade vykurovania sa rozhodovanie robí hlavne na lokálnej úrovni.

...

Pokračovanie - viď PDF súbor v Dokumentoch na stiahnutie

Gustav Resch, Christian Panzer, Sebastian Busch
Viedenská technická univerzita, Energeticko-ekonomická skupina, Viedeň, Rakúsko

Mario Ragwitz, Daniel Rosende
Fraunhofer výskumný inštitút, Karlsruhe, Nemecko

Monika Rothová
Energetické centrum Bratislava, Slovensko