Absurdná situácia nastala tesne pred vlaňajšími Vianocami, keď mnohým výrobcom elektriny z OZE a vysoko účinnou kombinovanou výrobou prišiel strohý list od prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav (PRDS), v ktorom im oznamujú, že strácajú nárok na podporu výroby elektriny v roku 2015. Ako dôvod uviedli nesplnenie zákonných povinností voči PRDS a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), predovšetkým oznamovacej povinnosti spočívajúcej v uplatnení práva na podporu v roku 2015 a oznámení predpokladaného množstva dodanej elektriny v lehote do 15. augusta 2014 (§ 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Novelou zákona o podpore, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2014 (zákon č. 382/2013 Z. z.), sa do zákona zaviedla sankcia za porušenie uvedenej oznamovacej povinnosti v podobe straty nároku na podporu v trvaní jedného roka (§ 4 ods. 3).

Zaujímavosťou je, že do účinnosti novely nebolo porušenie tejto povinnosti sankcionované vôbec. Podpora v súčasnosti spočíva vo výkupe elektriny príslušným prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy od výrobcu z OZE za cenu elektriny na straty a v doplatku. „Priateľský“ koncoročný pozdrav od svojho PRDS tak dostal nielen každý výrobca z OZE, ktorý mu zabudol poslať spomínané oznámenie resp. ho poslal po 15. auguste alebo bol v domnienke, že týmto oznámením sa rozumie podpísaná zmluva o dodávke a výkupe elektriny skraja roka 2014, ale paradoxne aj nejeden výrobca, ktorý si oznamovaciu povinnosť splnil do stanoveného termínu. Sú medzi nimi dokonca aj takí, ktorí o poslaní oznámenia doporučenou poštou majú podací lístok alebo potvrdenie o odovzdaní z podateľne svojho PRDS.

Pre lepšiu predstavivosť, strata nároku na podporu znamená napríklad pre fotovoltickú elektráreň s výkonom 1 MW výpadok ročných príjmov na úrovni 400 000 €, pre bioplynové stanice s rovnakým výkonom dokonca 1 milión €. Pre mnohých výrobcov (aj takých napríklad s fotovoltickou minielektrárňou s výkonom do 10 kWp) to fakticky znamená likvidáciu, keďže na výstavbu zariadení si zobrali nemalé bankové pôžičky. Existenčne ohrozený je v prakticky každý výrobca z OZE s inštalovaným výkonom od 200 kW a v zásade každá bioplynová stanica, keďže tá popri elektrickej energii produkuje aj teplo. Odňatím práva na podporu je na Slovensku aktuálne priamo postihnutých asi 1200 z celkovo približne 3000 výrobcov z OZE.

Súčasnú situáciu sa mnohí postihnutí výrobcovia pod ťarchou existenčných problémov rozhodli urgentne riešiť a ich záujmy v spoločnom postupe voči ÚRSO a PRDS zastupuje Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI) a hlavne jej mimoriadne iniciatívny zastupujúci riaditeľ Ing. Pavel Šimon, CSc. SAPI sa ešte v posledný deň roka 2014 obrátila otvoreným listom na ministra hospodárstva SR Pavla Pavlisa, v ktorom upozorňuje na vážnosť situácie v súvislosti s prebiehajúcimi aktivitami PRDS. V januári podala na Slovenskú obchodnú inšpekciu podnet na kontrolu regionálnych distribučných spoločností z podozrenia na možné porušovanie zákona, podnet na Generálnu prokuratúru SR, v ktorom žiada prešetrenie postupu všetkých troch PRDS, konania ÚRSO a prešetrenie samotnej novely 382/2013 a SAPI podala tiež podnet na Protimonopolný úrad SR na prešetrenie správania všetkých PRDS z dôvodu podozrenia porušenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

Tretí januárový týždeň SAPI zorganizovala prvé stretnutie výrobcov z OZE a KVET (kombinovaná výroba elektriny a tepla) postihnutých odňatím podpory na 2015. V preplnenej konferenčnej sále petržalského Technopolu sa tiesnilo vyše 180 zúčastnených. Z nich väčšina prevádzkuje fotovoltickú elektráreň, štrnásti bioplynovú stanicu, 37 vodnú elektráreň, dvaja vyrábajú elektrinu zo skládkového plynu a jeden zo splyňovania biomasy. Prítomní boli tiež samozrejme predstavitelia SAPI a Pavol Poláček z renomovanej advokátskej kancelárie SEMANČÍN POLÁČEK pôsobiacej v energetike. Práve vystúpenie p. Poláčka bolo zrejme najočakávanejšie a počas neho poskytol stručné právne vysvetlenie oznamovacej povinnosti, sankcií za jej porušenie, právne zhodnotenie aktuálnej situácie a odporučil ďalšie kroky, ktoré by mala komunita výrobcov z OZE pre riešenie súčasnej zložitej situácie podniknúť (žaloby na súdy, podania na Ústavný súd, podnet na Protimonopolný úrad SR, atď.). Po búrlivej diskusii sa účastníci stretnutia dohodli na ďalšom postupe, ktorého realizáciu sa rozhodla pre nich zastrešiť asociácia SAPI. Ide predovšetkým o príslušné právne kroky, jednotné spoločné vystupovanie voči ÚRSO a PRDS a koordináciu ďalších aktivít.

Začiatkom februára zorganizovala SAPI v mene výrobcov z OZE a KVET protestné zhromaždenie pred budovou Národnej rady SR pri Bratislavskom hrade, ktorého cieľom bolo upriamiť pozornosť na súčasné praktiky PRDS. Pred parlamentom sa zišli približne tri stovky predstaviteľov výrobcov. Pavel Šimon za všetkých prečítal tlačové vyhlásenie, následne protestujúcich navštívili poslanci Přidal a Mikuš s prísľubom podania úpravy zákona 309/2009. Po oficiálnom ukončení protestu sa takmer 200 výrobcov spontánne vybralo do budovy parlamentu. Tam v napätej avšak pokojnej atmosfére energicky diskutovali s poslancami Viskupičom a Hraškom.

Podľa posledných správ všetci výrobcovia postihnutí odňatím podpory na rok 2015 naďalej dodávajú vyrobenú elektrickú energiu resp. teplo. Prevádzkovatelia regionálnych distribučných spoločností údajne zatiaľ technicky nikoho neodpojili, na druhej strane za dodanú energiu v januári s odvolaním sa na nesplnenie si oznamovacej povinnosti ani nezaplatili. Nasledujúce obdobie prinesie zrejme súdne spory, keďže v súčasnej situácii sa zdá, že to je jediné rozumné riešenie, ako sa môžu výrobcovia z OZE a KVET domôcť svojich správ. O príprave týchto sporov svedčia už vydané predbežné opatrenia okresných súdov v Košiciach a Žiline. Aktuálnu kauzu budeme pozorne sledovať a o jej vývoji vás budeme samozrejme informovať.