Ak tieto požiadavky prekročia možnosti zamestnancov, ohrozuje firma svoje výsledky, ktoré môžu znížiť jej celkovú hodnotu. Medzi takéto riziká patrí menší počet získaných kontraktov, nižšie tržby z popredajných služieb, nie celkom optimálne pracujúci kapitál, kratší čas prevádzky výrobných prostriedkov a menej spokojných zákazníkov. Výrobcovia strojov pracujú globálne v zložitom biznis prostredí, ktoré si vyžaduje vytvárať úspory na strane produktivity a nákladov. Vývoj a inžinierske funkcie sú základom pre tvorbu konkurenčnej výhody, posilnenie a vytvorenie výhod do budúcnosti prostredníctvom technických inovácií.

Medzi strategické výzvy patria: tlak na náklady a marže, vstup na nové teritóriá a prispôsobenie sa novým nastupujúcim technológiám. Úlohy týkajúce sa prevádzky, ako nedostatok vlastných kapacít, problémy v oblasti získavania zdrojov, celú situáciu ešte zhoršujú. Výrobcovia strojov sa zvyčajne snažia tieto výzvy vyriešiť zvyšovaním efektívnosti v každej etape životného cyklu zariadení – inžiniering, zdroje, výroba a služby a to v rámci všetkých participujúcich pracovných tímov, ktoré sa ale snažia dosiahnuť svoje ciele izolovane. Takýto prístup často vedie k izolovaným zlepšeniam, nie úplne optimálnej celkovej návratnosti investícií a oneskoreniu pri uvádzaní výrobkov na trh.

Dôsledkom je nižší podiel na trhu a neuspokojení existujúci zákazníci. Z uvedeného vyplýva, že byť výrobcom strojov sa v dnešnej dobe snáď ani neoplatí. Opak je ale pravdou. Po návšteve jednej úspešnej, rýdzo slovenskej firmy špecializujúcej sa na výrobu jednoúčelových strojných zariadení, výrobných liniek a s tým súvisiaci inžiniering, som sa o tom prednedávnom presvedčil na vlastné oči. Zákazky pre dodávateľov z oblasti automobilového priemyslu, na ktorých primárne spoločnosť stavia svoj biznis, sú síce lukratívne, ale zároveň sa mimoriadny dôraz kladie aj na vysokú hodnotu dodávaných strojov a liniek z hľadiska ich funkčnosti, prispôsobiteľnosti, spoľahlivosti a to všetko za prijateľnú cenu na celý životný cyklus. Slovenský inžiniering má dobré meno. Doma aj v zahraničí. Ako mi povedal majiteľ spomínanej slovenskej firmy, keby sme neboli zviazaní určitými stereotypmi a konvenciami, na Slovensku by sme mohli mať podobných firiem ako je jeho, podstatne viacej.

A všetky by mali čo robiť. Pretože, ako ešte dodal, automatizácia je v dnešnej dobe odsúdená na úspech.