Bude potrebné prestavať systém poskytovania zdravotnej starostlivosti tak, aby bol dostupnejší, distribuovanejší, odolný a účinný. Aby bol systém zdravotnej starostlivosti dostupnejší, poskytovaný včas a na vysokej odbornej úrovni, bude potrebné využívať nové technologické možnosti, ako je telemedicína či digitálna zdravotná starostlivosť. To napríklad umožní lepšie využívať zdroje a kvalifikovaný lekársky personál a poskytnúť tak adekvátnu zdravotnú starostlivosť ešte väčšiemu počtu ľudí.

V poslednom období narastá aj počet situácií, keď je potrebné v krátkom čase zabezpečiť adekvátnu lekársku starostlivosť veľkému počtu ľudí – a to v rámci prebiehajúcich vojenských konfliktov, prírodných katastrof, migrácie a pod. Len odolné lekárske zariadenia, ktoré budú svojou štruktúrou, stratégiou a technologickým vybavením na to pripravené, budú schopné medzi sebou komunikovať v reálnom čase a zdieľať vzájomne zdroje – fyzické alebo virtuálne.

Zdravotníctvo by malo svoje zdroje využívať čo najefektívnejšie, pri tých najdôležitejších prípadoch a výkonoch. A to sa dá dosiahnuť automatizáciou rutinných a predvídateľných úloh, využitím umelej inteligencie pri rýchlejšom a presnejšom rozhodovaní či presunom mnohých činností z fyzického do digitálneho či virtuálneho priestoru. To nie je sci-fi. To je to, čo sa v mnohých zariadeniach zdravotnej starostlivosti darí realizovať už dnes. Výnimkou nie sú ani slovenské zdravotnícke zariadenia. Výdatnou pomocou pri testovaní nových možností moderných technológií a ich využití v rámci zdravotníckej praxe je aj vedecký výskum. Viacero inšpirácií nielen k týmto témam prináša novembrové vydanie ATP Journal.