Podniky sa v súčasnosti snažia zlepšovať efektívnosť zariadení a tým dosiahnuť zníženie svojich prevádzkových nákladov. Avšak stále ešte existujú niektoré prekážky, ktorými je potrebné zaoberať sa v súvislosti s čerpadlovými systémami. Jednou z nich je skutočnosť, že energetická účinnosť nepatrila medzi hlavné ukazovatele pri posudzovaní výkonu systémov. V mnohých podnikoch sa využívanie energie sledovalo len ako jeden z ukazovateľov.

Bežným javom je takisto neodstatočná informovanosť o celkových možnostiach a prínosoch energetickej efektívnosti čerpadlových systémov. To je tiež dôvod, prečo podniky nedokážu, resp. vyťažia minimum z potenciálnych úspor v tejto oblasti.Na druhej strane nedostatok inevstícií zťažuje prevádzkovým pracovníkom predkladať atrkatívne riešenia svojim nadriadeným. Ďaľšou neoddeliteľnou súčasťou čerpadlových systémov je ich servis a údržba. 

Po motoroch su čerpadlá celosvetovo druhým najrozšírenejším strojno-technologickým zariadením, ktoré sa používa. Pri takejto veľkej nainštalovanej základni sa zo servisu čerpadiel stalo lukratívne odvetvie. Výrazný nárast v oblasti servisu bol zaznamenaný počas ekonomickej recesie. Nakoľko investície do nových projektov sa spomalili, koncoví používatelia boli nútení predlžovať čas prevádzky čerpadiel nad pôvodne plánovaný rozsah.

Hodnota ukazovateľa strednej doby medzi poruchami v takomto prípade klesá a čerpadlá je potrebné servisovať v kratších intervaloch. Ďalší faktor, ktorý pomáha rásť odvetviu servisu čerpadiel je stále sa zmenšujúca skupina prevádzkových pracovníkov s patričnými znalosťami a skúsenosťami. Čerpadlovým systémom by sme mohli venovať aj niekoľko vydaní ATP Journal a aj tak by sme „nevyčerpali“ všetky témy, ktoré s nimi súvisia. V tomto čísle teda aspoň niekoľko námetov a skúseností zo zahraničia. Verím, že v ďalších vydaniach prinesieme aj skúsenosti zo slovenských podnikov a inšpiratívne myšlienky od slovenských odborníkov z tejto oblasti.