Časový plán výkonov preventívnej údržby vychádza z kalendárnych dní, celkového času prevádzky zariadenia alebo počítaním určitých cyklov. Podľa štúdií popredných svetových organizácií z oblasti výskumu vesmíru a námorníctva sa ukázalo, že len osemnásť percent porúch technických prostriedkov súvisí s ich vekom a až osemdesiatdva percent porúch má náhodný charakter. Na základe týchto údajov je možné povedať, že preventívna údržba má účinok len na osemnásť percent technických zariadení. IIoT a pokročilé analytické nástroje predstavujú základ pre prechod od prediktívnej na proaktívnu údržbu – obzvlášť v spojení s kriticky dôležitými technickými zariadeniami.

IIoT poskytuje prístup k väčšiemu množstvu údajov a prevádzkových veličín. Viacparametrová analýza dokáže pomôcť pri včasnom odhalení vznikajúcej poruchy a poskytnúť presnejšiu diagnostiku nastupujúceho problému s menším počtom falošných poplachov. IIoT prepája inteligentné fyzikálne prvky, ako sú snímače, zariadenia, stroje či výrobky navzájom a zároveň smerom na internetové služby a podporné aplikácie. Architektúra IIoT je postavená na najmodernejších technológiách, ako sú inteligentné zariadenia s vlastnou IP adresou, komunikácia stroj-stroj (M2M), mobilita, cloud prostredie a výpočty, analytiky a nástroje pre vizualizáciu.

Žiadne podstatné technologické zlepšenia nie sú teda potrebné preto, aby bolo možné už v súčasnosti využívať všetky prínosy IIoT. Jedným z moderných prístupov pre proaktívne riadenie technických podnikových prostriedkov je využívanie technológií označovaných ako pokročilé rozpoznávanie podobností. Tieto technológie generujú model na základe „učenia sa“ z jedinečnej histórie správania sa technického zariadenia v rôznych situáciách a pri rôznych podmienkach. Po takomto naučení sa a potvrdení, že uvedený model naozaj verne zobrazuje dané technické zariadenie, stáva sa virtuálnym modelom pre všetky zariadenia daného typu. Kľúčovou výhodou je potom možnosť kopírovať tento model na všetky ostatné zariadenia, ako sú napr. čerpadlá v petrochemickom priemysle či transformátory v rozvodných staniciach. Vďaka proaktívnej údržbe s využitím IIoT možno údržbu vykonávať vtedy, keď je naozaj potrebná, t. j. predtým, než sa z problému naozaj stane porucha.