Ak vlády jednotlivých krajín a investičné a rozvojové banky poskytnú pomoc najmä rozvíjajúcim sa krajinám, kde vodné zdroje sú zatiaľ využívané v malej miere, ale kde už investori spolu s príslušnými sektormi intenzívne pracujú na nových a dobre pripravených projektoch, tento cieľ by sa mohlo podariť splniť ešte skôr ako v roku 2050. Po roku 2005 zažívali vodné elektrárne a energia získavaná z vody vzostup najmä vďaka lepšiemu riadeniu a pochopeniu, čo technológie tohto typu dokážu priniesť.

Okrem toho, že vodné elektrárne fungujú ako zdroj a zásobáreň energie, prinášajú aj ďalšie výhody, ako manažment sladkovodných tokov, zásobáreň priemyselnej vody, ochrana pred povodňami či naopak pred suchom, ale aj príležitosti pre športové či oddychové aktivity. Podľa štúdie WEC medzi najperspektívnejšie regióny na svete pre rozvoj získavania energie z vodných zdrojov patria Čína, India, Brazília a Juhovýchodná Ázia. Vo väčšine prípadov sa počíta s uskladňovaním energie vody do veľkých zásobníkov pre jej ďalšie použitie a pre vodné elektrárne umiestnené na tokoch riek.

O tom, že ani Slovensko nezaostáva v trende zvyšovania podielu výroby elektrickej energie z vodných zdrojov svedčí aj ohlásenie investora vybudovať na rieke Ipeľ ďalšiu veľkú vodnú prečerpávaciu elektráreň s celkovým inštalovaným výkonom 560 MW. To je výkon porovnateľný s jedným blokom jadrovej elektrárne. Ministerstvo hospodárstva SR už vydalo aj osvedčenie na tento projekt a investor tak môže začať s jej výstavbou. Z technologického hľadiska by sa malo jednať o inštaláciu špičkových technológií tak na strane strojných zariadení ako aj z pohľadu riadenia a automatizácie. Ako vždy, každá minca má dve strany.

V prípade vodných elektrární, či už veľkých alebo malých, sa často zdvíhajú hlasy obyvateľov dotknutých lokalít, ktorí si neželajú zásadne zmeny do životného prostredia a okolia svojich bydlísk. Jedno je ale isté. S výstavbou veľkej vodnej elektrárne na rieke Ipeľ počíta aj v minulom roku schválená Energetická politika SR. Navyše, podľa ministerstva hospodárstva, by táto vodná elektráreň bola optimálnym vyrovnávacím prvkom nárazovej výroby veterných a fotovoltických elektrární, ktoré sú do elektrizačnej sústavy SR pripojené.