Táto sa stáva (tak ako to uvádzame aj v jednom z aktuálne publikovaných seriálov v ATP Journal) nie trendom, ale nevyhnutnosťou a okrem iného si v priemyselnom podniku vyžaduje aj nasadenie adekvátneho systému núdzového odstavenia (emergency shutdown system - ESD). Na rozdiel od prevádzkového riadiaceho systému, ktorý je predovšetkým určený na riadenie prevádzkových veličín, predstavuje systém núdzového odstavenia tú vrstvu ochrany, ktorej úlohou je znižovanie a predchádzanie vzniku nebezpečných situácií. ESD systémy musia byť veľmi spoľahlivé a trvale funkčné, pričom v prípade výskytu nebezpečnej udalosti musia dokázať odstaviť proces bezpečným a presne stanoveným spôsobom.

Každý podnik, ktorý musí riešiť nasadenie nového alebo výmenu starého ESD systému, by mal zvážiť niekoľko dôležitých okolností. Pri výbere systému je dobré zodpovedať si niekoľko otázok, ako napr.: Bude prevádzka a údržba nového ESD systému nákladovo efektívnejšia ako toho doterajšieho? Je nový systém v súlade s najnovšími požiadavkami štátnych regulačných orgánov a technických noriem pre priemyselné prostredie? Ak by systém horšej kvality spôsobil chybu, čo bude našu spoločnosť stáť následné odstavenie výroby? Môžeme s istotou povedať, že v prípade nebezpečenstva budem my, naši zamestnanci, technické prostriedky a životné prostredie chránené? Aké náklady na súdne vysporiadanie sa môžu objaviť, ak dôjde v dôsledku použitia nevhodného ESD k havárii?

Ak teda stojíme pred otázkou priemyselnej bezpečnosti, neobíďme v žiadnom prípade odporúčania noriem, ako sú STN EN 61508, STN EN 61511, pre ďalšie informácie môžeme siahnuť aj do ANSI/ISA S84.01. Tieto zodpovedným pracovníkom poslúžia ako návody na zabezpečenie vhodných prevádzkových zariadení, ktoré pomôžu minimalizovať alebo predchádzať nebezpečným situáciám. A zdôrazňujem ešte raz – priemyselná bezpečnosť nie je trend, ale nevyhnutnosť.