Z prieskumu vyplynulo, že vo všeobecnosti je postoj oslovených spoločností k Priemyslu 4.0 pozitívny a za Priemyslom 4.0 vidia predovšetkým zefektívnenie súčasnej výroby. Pre porovnanie, dodávatelia automatizačných riešení si Priemysel 4.0 spájajú v inom podobnom prieskume väčšinou so vznikom nových obchodných modelov. Len málo z nich označilo túto tému ako nejaký dočasný „módny výstrelok“ resp. niečo, čo je vhodné len pre veľké podniky.

Pri otázke, čo by nové technológie mali dokázať, sa skloňovali hlavne „flexibilné prispôsobenie sa dopytu“, „kratšie výrobné cykly“ a „vyššia vyťaženosť“. Za rovnako dôležité boli označené tiež transparentnosť skladových zásob a využitia kapacít a efektívnejšie nasadenie pracovníkov. Podnikom ide teda v prvom rade o optimalizáciu denno-denných činností. Čo je však zaujímavé, jednoduchšia výroba zákaznícky individualizovaných produktov, ktorej pripisujú veľký význam automatizéri, skončila v zozname priorít strojárskych firiem v strede poľa. To isté platí pre minimalizáciu chýb pri prestavovaní výroby a pre rýchlejšie uvádzanie nových produktov na trh.

Podčiarknuté-zhrnuté, rebríček priorít, kde by mal byť Priemysel 4.0 výrazne nápomocný, vyzerá podľa výrobcov v strojárstve nasledovne:

  1. Efektivita výroby a činnosti pracovníkov
  2. Plánovanie výroby
  3. Zvládanie osobitných požiadaviek na výrobu
  4. Úspora pracovných síl

Priemysel 4.0, to je okrem iného prepojenie rozmanitých informácií z výroby, riadenia podniku, dopytu a ďalších zdrojov. A to je klasická doména IT sektora. V tejto súvislosti má pre oslovené strojárske podniky najvyššiu prioritu štandardizácia dátových rozhraní medzi trhom, manažmentom a výrobou. To je pre viac ako 75 % opýtaných tá najdôležitejšia téma. Pre polovicu podnikov sa na popredných priečkach dôležitosti nachádzajú tiež oblasti ako kvalita a bezpečnosť dát, zvládanie komplexných dátových tokov a nevyhnutné investície pre IT infraštruktúru. Metóda ako je napr. celkové náklady na vlastníctvo (TCO) bude pre používateľov zameraných na efektivitu tým bodom, ktorému sa pri iniciovaní príslušných projektov budú musieť mimoriadne intenzívne venovať. Automatizéri naproti tomu podceňujú význam problematiky rozhraní a nutných investícií do IT infraštruktúry. Téme dokumentovania jednotlivých projektových krokov doteraz nevenovali dostatok pozornosti.

Pri všetkom tom pozitívnom postoji k tematike Priemyslu 4.0 zostávajú strojárski výrobcovia nohami pevne na zemi a svorne tvrdia, že Priemysel 4.0 zohráva zatiaľ len nepatrnú úlohu. Automatizéri sú samozrejme o niečo optimistickejší. Všetci sa však zhodujú na tom, že jeho dôležitosť v nasledujúcom období značne vzrastie a riešenia na princípoch Priemyslu 4.0 sa stanú štandardom do ôsmich až desiatich rokov.

To, čo si o Priemysle 4.0 myslia slovenské priemyselné podniky, nájdete aj v našej analýze trhu, o ktorej som sa prvý raz zmienil v októbrovom čísle ATP Journal.  Okrem iného sa v nej nachádzajú výsledky nášho vlastného prieskumu, ktorý sme zrealizovali v slovenských podnikoch a tiež ukážky prístupu niekoľkých priemyselných spoločností pôsobiacich na Slovensku ku konceptu Priemysel 4.0 vrátane popisu implementácie konkrétnych prvkov Priemyslu 4.0 v ich výrobných prevádzkach.