V každom podniku funguje určitý zabehnutý systém, ktorý má vytvorené svoje zdroje i väzby na okolie. Ak chceme meniť systém, určite nám z nejakého dôvodu nevyhovuje. Zmena však nie je možná bez širšieho pohľadu na vec. Musíme si uvedomiť, že zasiahneme aj do ostatných oblastí podniku.

Každý systém má určitú mieru samoregenerácie, ale i tak treba jednotlivé kroky dôsledne zvažovať a pristupovať k nim veľmi citlivo. Treba napríklad rátať s tým, že plánovanie finančných prostriedkov býva dlhodobý proces, ktorý je nastavený na existujúci systém. Preto bude potrebné v predstihu vykonať korekcie v existujúcich plánoch. Personálne obsadenie i výcvik personálu tiež zodpovedajú súčasnému stavu a systému. Samozrejme, nový systém bude mať nové požiadavky na počty pracovníkov i na ich kvalifikáciu. Existuje i veľké množstvo technickej dokumentácie, informácií o spôsobe údržby, poruchách, rôznych postupoch a inom, ktoré sa tiež musia pretransformovať do nového systému.

Na výkon údržby na zariadeniach sú pracovníci vybavení náradím, meracími a diagnostickými prístrojmi. Na svoju prácu majú vytvorené potrebné priestorové podmienky. Pripravené sú aj nevyhnutné zásoby náhradných dielov a materiálu. Tie môžu a nemusia vyhovovať novému prístupu. Tento výpočet zdrojov, ktorých sa zmeny budú dotýkať, určite nie je konečný. Pri kalkulácii treba zohľadniť aj časové oneskorenie, ktoré sa prejavuje pri zavádzaní nových pravidiel, ale tak isto sa prejavuje i v ľuďoch. Preto je nevyhnutné hneď na začiatku procesu vykonať maximum krokov na elimináciu známych rizík. Nemožno sa spoliehať na to, že proces úprav je vzhľadom na budúcnosť ukončený, ale treba ho sledovať a včas reagovať na vzniknuté problémy.