Risk je pre nás niečo, čo prináša vzrušenie a adrenalín, ale riziko vnímame skôr negatívne. Napriek očakávanému adrenalínu ľudia častejšie počítajú s rizikom a risk prenechajú adrenalínovým typom. Ak si mám pomôcť definíciou, riziko je výsledok zabránenia alebo zmierňovania potenciálnych problémov. Môžeme ho vnímať aj ako neurčitosť vo vývoji v určitej oblasti, napr. vo financiách.

Možné riziko pre okolie prestavuje rozhodovanie či konanie určitých typov ľudí. Matematicky ho môžeme vyjadriť ako súčin pravdepodobnosti a dôsledku. Riziko má teda oveľa väčší a hlbší rozmer, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Fakt je, že už takmer pätnásť rokov sa stretávam s viac alebo menej úspešnou snahou zaviesť do našej práce riadenie rizika. V bežnom živote riziko riadime podvedome a nepotrebujeme na to metodiky ani výpočty. No príprava a realizácia projektov, ako aj prevádzka drahých a zložitých zariadení si vyžadujú aj určitú formu riadenie rizika.

Táto oblasť sa často podceňuje napriek tomu, že na základe včasnej analýzy možných rizík a ich ocenenia možno v predstihu rozpoznať následky našich rozhodnutí alebo porúch zariadení a eliminovať prípadné straty. Tie môžu byť finančné, no môže ísť aj o poškodenie ľudského zdravia či stratu ľudského života. V tomto prípade už posudzovanie rizika naberá na vážnosti. Možno predsa len siahneme po odbornej literatúre, alebo si vyhliadneme seminár so zameraním na tému rizika. Prípadne skúsime zaviesť do svojej práce niektorú z metód odhadovania a posudzovania rizika. Možno si spomenieme, že bezpečnosť je naozaj stav, keď sú eliminované všetky neakceptovateľné riziká.

Teraz teda musím poopraviť moje tvrdenie zo začiatku článku. Správne by malo znieť: „Poznané riziko je zisk.“ Samozrejme len vtedy, ak všetky poznané riziká uvedieme na akceptovateľnú úroveň.