Natíska sa otázka, v čom je problém. Každý automatizačný projekt je vyvolaný potrebou technológie a jednoznačné zadefinovanie jej požiadaviek je dôležitým predpokladom splnenia cieľov projektu. Okrem toho treba pri tvorbe zadania projektu myslieť aj na možnosť implementácie do informačných systémov (MES a pod.), modulárnosť a otvorenosť systémov, diaľkovú diagnostiku a pod. Čo však v takom prípade, keď je cenová predstava zákazníka na projekt nižšia ako ponúkané ceny od dodávateľov?

Nie najlepším riešením je „zoštíhľovanie“ zadania a vypúšťanie niektorých vlastností či funkcií, ktoré sa nemusia vyplatiť. Napr. vypustenie požiadavky na redundantnosť riadiaceho systému pri kľúčovej technológii môže spôsobiť veľké finančné straty pri výpadku systému. Ďalším faktorom, ktorý môže mať vplyv na kvalitu realizácie projektu, je požadovaný termín realizácie. Výberové konanie sa často neúmerne naťahuje a tým ostáva menej času na samotnú realizáciu. Náležitá pozornosť sa musí venovať aj projektovej dokumentácii. Je len v prospech projektu, ak sa na konzultácii zúčastnia aj pracovníci spätí s technológiou. Všetko sa v zadaní nedá vystihnúť a práve v tejto fáze sa dá ešte mnohé vylepšiť. Významným faktorom ovplyvňujúcim kvalitu projektu je projektmanažment, ktorého poslaním je zrealizovanie projektu a odovzdanie diela v požadovanom čase a s požadovanou kvalitou.

Dôležitú úlohu z hľadiska úspešnosti celého projektu zohrávajú pravidelné stretnutia u zákazníka, známe pod názvom kontrolné porady. Na prvom stretnutí, tzv. kick off meeting, treba zrekapitulovať rozsah projektu, jeho hlavné parametre, časový harmonogram, hranice predmetu diela a pod. Samozrejmosťou by mal byť zápis zo stretnutia. Napriek dobrej príprave projektu, takmer vždy sa vyskytnú skutočnosti, ktoré treba operatívne riešiť. Je na projektovom manažérovi, aby v súčinnosti so zákazníkom urobil také opatrenia, ktoré neohrozia termín ani kvalitu projektu. Efektívna vzájomná komunikácia je preto dôležitým predpokladom každého projektu.