Globalizácia spoločností a firemných procesov a zavádzanie otvorenejších systémov na podporu zákazníkov má za následok budovanie moderných komunikačných štruktúr. Najvýznamnejšiu úlohu tu zohráva internet a s ním spojené webové technológie. Informácie sa prenášajú napr. do centrál dcérskych spoločností a umožňujú manažérom získať okamžitý prehľad nielen o výrobnom procese, ale aj o spotrebe energií, materiálu, objednávkach a pod.

Ďalšou dynamicky sa rozvíjajúcou aplikáciou je diaľkové monitorovanie a diagnostika systémov a zariadení samotnými dodávateľmi automatizačných technológií. Toto má nesporné výhody pri predchádzaní poruchám, ako aj minimalizácii doby odstavenia, ak sa porucha už vyskytla. Mohol by som spomenúť aj ďalšie aplikácie, avšak čoraz viac sa stáva limitujúcim faktorom ich využitia bezpečnosť IT. Natíska sa mnoho otázok. Je otvorenosť informačných systémov dostatočne bezpečná? Nemôže dôjsť k úniku a zneužitiu strategických informácií? Odolajú dnešné bezpečnostné infraštruktúry zajtrajším ešte sofistikovanejším útokom? Odpovede na tieto a ďalšie otázky súvisiace s bezpečnosťou IT nie sú jednoznačné. Odborníci v tejto oblasti sa však zhodnú v jednom. Dobre zrealizované technické a organizačné opatrenia v podstatnej miere eliminujú možné nepriaznivé vplyvy na bezpečnosť IT.

Inštalácia technických prostriedkov, ako sú firewall, VPN (virtual private network), antivírus, IDS a IPS systémy (detegovanie útokov) a iné, je účinná len s dobre prepracovanou bezpečnostnou politikou spoločnosti. Zaujalo ma prirovnanie bezpečnosti IT k nezamknutému a nestráženému oknu na prízemí budovy spoločnosti. Máme len dve možnosti, buď to okno zamurovať alebo vytvoriť také opatrenia, aby bolo zabezpečenie okna čo najlepšie. Myslím že netreba takmer nikoho presviedčať, že druhá možnosť, hoci náročnejšia, nám poskytne omnoho viac výhod ako prvá. Tu si musíme uvedomiť, že bezpečnosť sa netýka len jednej strany, ale všetkých zúčastnených (komunikujúcich) strán.