Avšak ani ten najvýkonnejší procesor a softvér vytvorený šikovným programátorom ešte nezaručujú kvalitné riadenie, ak sa podcení návrh snímačov a akčných členov. Len správne navrhnutá poľná inštrumentácia zabezpečí spoľahlivé a relevantné meranie. Často sa stáva, že v štádiu návrhu automatizácie sú niektoré technologické parametre zadané nepresne, resp. sú len odhadované alebo predpokladané. Ani ten najkvalitnejší snímač teploty, prietoku či tlaku nebude správne plniť svoju funkciu, ak parametre média budú potom v prevádzke odlišné, ako sa predpokladalo.

Od údajov, ako sú teplota, tlak, rýchlosť pretekajúceho média, druh média a iné, závisí správna voľba fyzikálneho princípu merania a tým aj presnosť. Dôležité je tiež poznať chemické vlastnosti meraného média z dôvodu optimálneho výberu konštrukčných materiálov snímačov. Ani správny výber samotného snímača ešte negarantuje spoľahlivé meranie. Nemenej významným faktorom je určenie odberného miesta či zabudovanie snímača, ako aj výber káblového alebo optického vedenia z dôvodu eliminácie možného rušenia. Podobná situácia je aj u akčných členov, kde majú najväčšie zastúpenie regulačné armatúry a regulované pohony. Napr. v chemickom priemysle tvoria regulačné armatúry viac ako 90 % z celého spektra akčných členov.

Okrem už spomínaných parametrov média a prostredia treba pri regulačných armatúrach čo najvernejšie zadefinovať regulačný rozsah, resp. pomer. Správna voľba prietokovej charakteristiky má podstatný vplyv na kvalitu regulačného procesu. Dnes už existujú vysoko sofistikované programy na dimenzovanie a návrh vhodných typov snímačov a akčných členov, kvalita ich výstupu však závisí od dostupných údajov. Musí byť v záujme investorov, ale aj dodávateľov, aby tieto údaje boli čo najaktuálnejšie. Navyše od dodávateľov sa očakáva, že svojím know-how prispejú k správnej špecifikácii meracej a regulačnej techniky.