onkurenčné prostredie núti výrobcov automatizačných produktov vyvíjať zariadenia s vysoko sofistikovanými vlastnosťami a funkciami, ktoré však na škodu veci ani zďaleka nie sú využité. Výskum ukázal, že len asi 40 % všetkých týchto vlastností sa v skutočnosti využíva v praxi. A príčiny treba hľadať práve v ľudskom potenciáli jednak na strane dodávateľov automatizačných produktov a riešení a tiež na strane ich používateľov. Stávajú sa ešte prípady, keď užívateľ dostane zariadenie, ako „čierna skrinka“, s tým, že si dodávateľ vyhradzuje urobiť všetky zmeny vlastnými pracovníkmi. Takéto budovanie si závislosti je krátkozraké a skôr či neskôr povedie k zmene dodávateľa. V tomto prípade moderná technológia nie je nič viac ako majetok, na ktorý sa vzťahujú odpisy, bez možnosti jej optimalizácie. Oveľa lepší prístup je ten, keď personál naviazaný na automatizačnú technológiu dostane školenie rôznych úrovní zodpovedajúcich pracovnému zaradeniu. Veď prečo nevyužiť hlavne technologické znalosti samotných používateľov s cieľom „vyžmýkať“ zo zariadenia, čo sa len dá? Technológia vo výrobnom procese sa často musí prispôsobovať meniacim sa podmienkam na trhu a to, čo bolo navrhnuté na začiatku, treba modifikovať. A práve v tomto okamihu sa môže využiť doteraz nepoužitá funkcia. Ako príklady môžem uviesť použitie PLC, integrovaného v niektorých frekvenčných meničoch, na vytvorenie dodatočného riadiaceho algoritmu, zosieťovanie meracích prístrojov a akčných členov, ktoré sú už vybavené komunikačnými protokolmi s cieľom včasnej predikcie ich porúch, využitie fuzzy regulátorov v riadiacom systéme na skvalitnenie riadenia a iné.

Odkryme teda spoločným úsilím všetky možnosti, ktoré poskytujú dnešné automatizačné technológie. Výsledkom bude nielen optimálny chod výrobnej linky, ale aj väčšia dôvera ich používateľov k automatizácii.