Je len samozrejmé, že riadiace systémy inštalované pred 10 – 15 rokmi tieto možnosti neposkytujú v takej kvalite a v takom rozsahu. Takže sa zdá, že máme odpoveď na otázku, prečo je potrebná inovácia riadiaceho systému. Také jednoduché to zase nie je. Zdôvodnenie potreby inovácie systému „pretože je už čas“ neobstojí. Dôvodom na inováciu musia byť jasne definované očakávané prínosy, ktoré treba stanoviť pre každú technológiu či výrobný proces. Z toho vyplýva, že každý prípad inovácie sa musí posudzovať individuálne. Napriek tomu očakávané prínosy možno zhrnúť do niekokých bodov:

  • zvýšenie kvality riadenia technologického procesu a tým aj finálneho výrobku,
  • zníženie strát na výrobe pre výpadky starého systému,
  • zníženie odstávok pri poruchách vo výrobe aplikovaním diaľkovej diagnostiky a prediktívnej údržby,
  • dostupnosť informácií v reálnom čase pre jednotlivé stupne riadenia umožňuje operatívny zásah do výrobného procesu, ako aj do jeho plánovania,
  • integrácia systémov a automatizačných produktov do jednej platformy a štandardizácia komunikačných technológií,
  • zníženie energetickej náročnosti výroby a ďalšie.

Používateľ systému musí najlepšie vedieť, čo očakáva od inovácie. Len jednoznačné zadefinovanie požiadaviek je kľúčom k očakávaným prínosom. Z vlastných skúseností viem, že ťažko skĺbiť predstavy technológov, procesných inžinierov či informatikov, a preto je výhodné oboznámiť sa už so zrealizovanou aplikáciou. Navyše vývoj ide neustále dopredu, a preto dôvodu konzultácie s renomovanými automatizérskymi spoločnosťami len prispejú ku kvalite a komplexnosti riešenia. V neposlednom rade treba zohľadniť aj tú skutočnosť, že tlak na minimalizáciu odstavenia technológie si vyžiada dôsledne premyslený priebeh samotnej realizácie.