Prioritou sa stáva optimálne využitie výrobných kapacít pri čo najnižších nákladoch. Jednou z možností zníženia nákladov je „zoškrtanie“ údržby, avšak tento efekt je len krátkodobý. Naopak z dlhodobejšieho hľadiska to vedie k zníženiu produktivity a kvality výrobnej produkcie. Lepším riešením je vyššia kvalita údržbárskych činností, kde zohráva kľúčovú úlohu preventívna údržba a čoraz viac prediktívna údržba. Princíp spočíva v predchádzaní prípadným poruchám skôr, ako vôbec nastanú.

Preventívna údržba je založená na vykonávaní inšpekcie, ako aj výmene dielov na základe dopredu stanovených termínov. No aj pri tomto charaktere údržby môžu nastať problémy, a to hlavne vtedy, keď sú zariadenia vystavované extrémnym podmienkam (napr. zvýšená okolitá teplota, agresívne prostredie, vibrácie), ktoré sa pri návrhu zariadení nezohľadnili. Preto sa môže stať, že k poruche niektorého dielu alebo zariadenia dôjde pred uplynutím jeho životnosti. Lepším prípadom z hľadiska výroby je ten, že dôjde k výmene dielu alebo zariadenia, ktoré mohlo byť ešte v prevádzke. Nevýhodou je, že náklady s tým spojené ešte nemuseli byť.

Prediktívna údržba je založená na online monitorovaní chodu jednotlivých komponentov výrobného procesu. Nové diagnostické možnosti dnešných digitálnych systémov dávajú ideálnu šancu na zavedenie prediktívnej údržby. Veď prečo napr. nevyužiť funkciu samomonitorovania prístrojov v reálnom čase a tým mať možnosť detekcie odchýlok od prednastavených limitov. Dnes už nie je problém signál zo snímačov (vibrácií, teploty…) prenášať cez štandardné komunikačné protokoly do riadiaceho systému, v ktorom sa dá na základe trendov a limitov identifikovať stav zariadenia. Toto umožňuje chod zariadenia na maximálny možný čas bez potreby odstávky. Navyše po určitom období možno určiť najslabšie miesta na výrobnom zariadení a výmenou dielov za odolnejšie, prípadne konštrukčnými zmenami možno podstatne eliminovať odstávky.

Trend v údržbárskych činnostiach jednoznačne smeruje k prediktívnej údržbe. Najnovšie automatizačné a IT technológie umožňujú zaviesť jednotný systém údržby, a tak optimalizovať využitie výrobných kapacít.