Stále kratšie cykly výroby nových modelov a vysoké požiadavky na variabilitu výrobných liniek kladú neustále vyššie nároky na automatizáciu a informačné systémy vo výrobe. Tento tlak sa musí zákonite odraziť aj v práci automatizérov. To znamená, že aj v našej oblasti je nevyhnutné pripravovať štandardizované riešenia, ktoré následne zjednodušia projektovanie, skrátia čas montáže a uvádzanie do prevádzky. Úspech možno dosiahnuť len nasadzovaním najmodernejšej komunikačnej techniky, redukovaním rôznych typov hardvéru a používaním integrovanej bezpečnostnej techniky.

Zákazníci stále viac vyžadujú šetrenie nákladov pri výstavbe nových výrobných liniek, pri ich prevádzke, údržbe a servise. To sa dá dosiahnuť znižovaním počtu „hraníc dodávok“ minimalizovaním požiadaviek na sklady náhradných dielov a nasadzovaním techniky pracujúcej na rovnakej báze. Z toho ďalej vyplývajú ďalšie úspory v nákladoch na školenia a vlastný personál koncového zákazníka. Z technického hľadiska znamenajú tieto nové požiadavky používateľov nevyhnutnosť nasadzovať vysokobezpečnú a kapacitnú komunikačnú techniku, zabezpečiť diagnostikovateľnosť, súčasnú existenciu viacerých protokolových štandardov, napr. TCP/IP, prácu riadiacich systémov v reálnom čase a ich otvorenosť.

Ja osobne som prívržencom nasadzovania zbernicových komunikácií založených na priemyselnom ethernete, a to na všetkých úrovniach automatizácie, t. j. až po úroveň poľa (ospravedlňujem sa za výraz jazykovedcom, ale mám ho zaužívaný už 25 rokov). Samozrejme v kritických bodoch technológie (pohyblivé časti strojov, priestorovo ťažko prístupné meracie miesta…) je vhodné použiť WLAN prenosy. Použitím moderných komunikačných sietí v líniovej štruktúre podobne ako pri profibuse sa dá výrazne ušetriť inštalačný materiál, ako aj externé sieťové komponenty. Nasadením štandardných a bezpečnostných prvkov na jednej zbernici sa dajú tiež optimalizovať celkové náklady pri dosiahnutí náročných požiadaviek zákazníka.

Takže nakoniec sme znovu na začiatku: len pohyb k novým riešeniam a zmena sú zárukou úspechu, platí to rovnako pre všetkých, teda aj pre automatizérov. Je nevyhnuté, aby sa projektanti odpútali od svojich zabehnutých a osvedčených riešení a pustili sa do modernejších systémov, ktoré zabezpečia optimalizovaný tok informácií a prepojenie na IT systémy.