Rovnako aj v priemysle si majitelia firiem a vedúci prevádzok čoraz viac uvedomujú, že sú zodpovední predovšetkým za svojich zamestnancov a miliónové investície. Stále viac sa myslí na životné prostredie, hlavne ak to majú v rukách príslušní úradníci na odboroch životného prostredia v štátnych inštitúciách. Úlohou kybernetikov je zostaviť systémy, ktoré by nemali žiadne slabé miesto, ktoré by mohlo spôsobiť fatálne škody.

Nedávno som sa rozprával so synovcom – lekárom operatérom o práci v našich odboroch. Dospeli sme sa k záveru, že v podstate aj operácia je zložitým riadiacim procesom v ešte zložitejšej riadenej sústave ľudského tela. Pri práci takisto používa presné snímače a analyzátory (mimochodom, taký ultrazvuk alebo počítačový tomograf, ktoré sú schopné rozoznať jedinú rakovinovú bunku v tele a ktoré vyvinuli naši kolegovia z divízie medicíny, musia nadchnúť každého technika). Obrovskou nevýhodou synovca však je, že zvyčajne nemôže použiť „redundanciu“ a v prípade nebezpečenstva alebo vlastnej chyby systém odstaviť tak, že riadený proces uvedie do bezpečného stavu. V priemyselných procesoch je nevyhnutné nasadzovať techniku, ktorá je schopná včas rozpoznať kritické signály a spoľahlivo ich spracovať.

Projektovanie neredundantných, resp. neúplných redundantných systémov, v ktorých nie je na 100 % zaručené oddelenie jednotlivých redundancií, vrátane fyzikálneho, je v dôležitých technológiách hazard, ktorý sa nevypláca. Technik sa pri projektovaní nemôže správať ako ekonóm, ktorého zvyčajne zaujíma len cena. Nezabúdajme na to, čo zdôrazňujeme našim dospievajúcim deťom: ochrana je dôležitá – sicher je sicher. Nastáva obdobie sieťových komunikácií, v ktorom nás čaká nový rozmer v oblasti priemyselnej bezpečnosti – ochrana proti kybernetickej kriminalite. Novou úlohou bude zabezpečovať priemyselné siete proti výpadkom a preťaženiu, sprístupňovať procesné dáta oprávneným osobám a technológiám, zabrániť nedovoleným zásahom a sabotážam. Tak ako lekár, aj automatizér musí mať svoju zodpovednosť.