Nad čím by sme sa mali zamyslieť, je to, čo viedlo našich predchodcov k takejto postupnej zmene prístupu, ktorý bol z pohľadu udržateľnosti nevyhnutný. Pamätáme si ešte, ako boli definované parametre produktov, ktoré vyrábala a kupovala generácia našich predchodcov? Dnes sa na produkt pozeráme diametrálne odlišne.

Musíme rešpektovať prislúchajúce legislatívne vplyvy na výsledný produkt, ktoré neprispievajú  k zjednodušeniu výrobného procesu a negatívne vplývajú na výslednú cenu produktu. Je samozrejmé, že udržať výrobný proces v prostredí takýchto vplyvov nemožno bez aktívneho využívania automatizácie. Ak sme už dodržali všetky legislatívne požiadavky, tak sa musíme začať zaoberať meniacimi sa požiadavkami na zákaznícke parametre.

Automatizáciou vytvárame podmienky na zabezpečovanie požadovanej kvality  a produktivity pri udržateľnej profitabilite. A práve tu sa pre nás otvára priestor na uplatňovanie automatizácie na podporu produktivity. Mám pocit, že dnes už nikto neočakáva, že jedinou úlohou automatizácie bude len spoľahlivé riadenie výrobného procesu. Automatizácia musí pri svojom nasadení prinášať benefity. Nestačí, aby riadiaci systém nebol zdrojom neplánovaných prestojov.

Začnime len automatizovaným zberom dát z výrobného procesu, bez zásahu ľudského faktora, s cieľom získavania presných výrobných údajov na podporu rozhodovania a pokračujme automatizáciou rozhodnutí na podporu výroby alebo riadenia produktu. Ďalej podpora a aktívne rozhodovanie pre potreby údržby výrobných agregátov, pričom by sme si nemali mýliť pojmy údržba a opravy, formou monitoringu kondície zariadení s automatizovaným prenosom údajov do údržbárskeho systému. Podpora plánovania výroby podľa aktuálnej kondície výrobných agregátov. Riadenie výrobných agregátov na základe výsledkov
z matematických modelov a uplatňovanie optimalizačných algoritmov atď.

Konštatovanie, že automatizácia je v súčasnosti kľúčovým nástrojom na zabezpečenie produktivity vo výrobe, je zrejmé. Pre nás je dôležité, aby sme na to nezabúdali a denne vyvíjali úsilie smerujúce k tomu, že automatizačné systémy sú a budú zdrojom kontinuálneho zlepšovania a tým aj produktivity z dlhodobého pohľadu. Našou úlohou v tomto procese je to, že návrhy riešení, ktoré vzniknú z tohto úsilia, musíme aktívne predkladať tým, ktorí prevádzkujú svoje výrobné linky.